Leefbaarheidsboek

Op de pagina's in dit leefbaarheidsboek treft u de belangrijkste berichten, documenten, onderzoeken en ervaringen die rond de thema's op de websites kennisplatformbewoners.nl, vkknoordbrabant.nl, vkkgelderland.nl en vkkl.nl verschenen zijn. U bent van harte welkom om ook uw ervaringen aan de website bij te dragen. De meest interessante berichten worden door de redactie opgenomen in dit boek.  

Leefbaarheid algemeen

Documentatie over de leefbaarheid in kleine kernen in het algemeen.

"Leefbaarheid in de kleine kernen in de Brabantse Delta"

Dorpendag Oud GastelDorpendag Oud GastelOnder deze titel organiseerde de gebiedscommissie Brabantse Delta van de Provincie Noord-Brabant op 20 april de regionale dorpendag in Oud-Gastel. Hierbij stonden de uitwisseling van ideeen en plannen bij de revitalisering van het platteland centraal. Het was een succesvolle avond die, in een later stadium, hopelijk het daadwerkelijke effect laat zien. De vereniging kleine kernen noord-brabant was een actieve deelnemer in de organisatie en aanwezig op deze bijeenkomst.

Het doel van de bijeenkomst, in het SurPluspunt te Oud-Gastel, was dat bestuurders, betrokken instanties, beleidsmedewerkers, dorpsraden en dorpsbewoners, die betrokken zijn bij het behoud en de verbetering van de leefbaarheid van hun dorp, ideeen opdoen, informatie verzamelen, contacten leggen en hun ervaringen met anderen uitwisselen.
Met maar liefst 18 stands presenteerden zich instanties en organisaties uit West-Brabant en uit de gebiedscommissie Brabantse Delta. Uiteraard was ook de vereniging kleine kernen noord-brabant met enkele bestuursleden en promotiemateriaal aanwezig.
Tijdens de avond hebben de gemeente Moerdijk haar dorpsontwikkelingsplannen, St. Markenlanden de maatschappelijke dienstverlening, Bouwen In Eigen Beheer de woningen voor starters, ZLTO de 'waarden van het land' en tot slot de Leefbaarheidsgroep Heerle hun multi-functionele accommodatie centraal toegelicht. De avond werd afgesloten door de vrouwengroep Kommer en Kwel die Brabantse liederen ten gehore bracht.
Het was een drukke avond in de omgebouwde kapel, waar ruim 100 mensen waren samengestroomd. Dat de Dorpendag als geslaagd werd ervaren, bleek uit de resultaten van de enquete, waarbij een derde van de aanwezigen aangaf mee te willen werken aan de evaluatie over een half jaar. Nu is het dus ongeveer tijd om het succes, het daadwerkelijke effect voor zowel de deelnemers als bezoekers, te toetsen.
Dorpsraden, gebruik voor de uitwisseling van ideeen en plannen de dorpendagen in de provincie!

Vergeet als lid van de vereniging kleine kernen noord-brabant echter niet ook te participeren in onze komende themadagen met als titel ˜Burgerparticipatie'.
Noteer het alvast in uw agenda:
7 november in Lieshout en 14 november 2006 in Sprundel.

Marijke Timmermans.
Bestuurslid vereniging kleine kernen noord-brabant


Bron: Kernkracht nr 3 - 2006

Bijeenkomsten Leefbare Dorpen trekt veel belangstelling

Fans van DooremalenEen blik in de provinciale keuken over het nieuwe beleid Leefbare Dorpen trok in totaal 200 belangstellenden naar de themabijeenkomsten in Venhorst op 27 februari en Fijnaart op 4 maart jongstleden. Naast de vele dorpsraden waren de Brabantse gemeentebesturen ook ruim vertegenwoordigd, een pluspunt aldus de vereniging kleine kernen noord-brabant.

Gedreven door een gezonde dosis nieuwsgierigheid naar wat de provincie financieel in petto heeft voor de wijken en dorpen, zette Frans van Dooremalen, directeur van de sector Sociaal culturele ontwikkeling van de provincie Noord-Brabant de hoofdlijnen van beleid helder uiteen voor de toehoorders.

Op 28 maart aanstaande komt het voorstel van Gedeputeerde Staten met daarin de drie programma-lijnen: stimulering van integrale dorpsontwikkelingsplannen, de uitvoering van integrale dorpsontwikkelingsplannen en ondersteuning van creatieve burgerinitiatieven aan de orde in de provinciale commissie ZWC. Als die instemt gaat de provincie hard aan de slag met het opstellen van de uitvoeringsregelingen want helderheid over wat men wel en niet kan verwachten is geboden, aldus een aantal insprekers. De afzonderlijke budgetten voor de onderscheidelijke programmalijnen zijn weliswaar bekend maar de subsidiecriteria over hoe op onderdelen de financiële ondersteuning gaat plaatsvinden nog niet. Daartoe riep de provincie de aanwezigen op hun vragen en adviezen via de vereniging kleine kernen noord-brabant kenbaar te maken.

De bedoeling is in mei 2008 de uitvoeringsregeling bekend te maken zodat gemeenten samen met dorpsraden projectplannen nog dit jaar kunnen indienen.

De presentatie van Frans van Dooremalen kunt u HIER downloaden.

De presentatie van Wim van Lith kunt u HIER downloaden.

De eigen identiteit

De laatste tijd wordt er vaak gediscussieerd over de eigen identiteit van Brabant en tegelijk ontstaat er dan ook discussie over het Brabantse volkslied. Wij vinden dat de kleine kernen hun identiteit moeten kunnen behouden, maar wat is dan die eigen identiteit?

Naar mijn mening is dat per kern verschillend en wordt de identiteit beinvloed door de ontwikkelingen om ons heen en in de wereld. De dingen die nu belangrijk zijn om een dorp leefbaar te houden zijn over een aantal jaren wellicht heel anders. De invloeden van TV, computers en communicatie via internet zullen onze omgeving veranderen. Het is van belang de gebruiken, normen en waarden, die wij van onze ouders hebben meegekregen, te vertalen naar de tijd waarin wij leven.
GildenbroedersHet PON organiseerde onlangs een symposium over volkscultuur in Brabant. Daarbij werd in een aantal voorbeelden aangegeven hoe de volkscultuur in Brabant zich heeft voortgezet door overlevering van generatie op generatie. Een voorbeeld hiervan zijn de gilden, waarvan sommige al honderden jaren bestaan en door de jaren heen zich hebben aangepast aan de behoeften van de tijd. Het geeft een gevoel van saamhorigheid als je, zoals onlangs in Heeswijk, op een groot gilde-evenement al die gildebroeders in een lange rij het veld op ziet marcheren. Maar ook die gilden zijn met de tijd meegegroeid en doen nu heel andere dingen als vroeger.

Ontwikkelingen van de huidige tijd
een van de belangrijkste onderwerpen die voor de leefbaarheid op het platteland van belang is, is de economische bedrijvigheid. Ook daarbij moeten we de bedrijvigheid aanpassen aan de behoefte van de huidige tijd. Tot voor 25 jaar was de landbouw de belangrijkste economische activiteit in Brabant. Dat is de afgelopen jaren steeds minder geworden en andere bedrijvigheid is daarvoor in de plaats gekomen. Boeren zijn plattelandsondernemers geworden die allerlei activiteiten ontplooien, vaak op hun eigen plek, de voormalige boerderij.
Steeds vaker horen we dat er problemen ontstaan met de regelgeving, die verschillende soorten activiteiten naast elkaar belemmert. We moeten wat flexibeler omgaan met nieuwe economische dragers, want alleen dan kunnen we de economische activiteiten behouden. Als een startende ondernemer een nieuwe activiteit ontplooit en hij/zij veroorzaakt daarbij geen overlast voor de omgeving, dan moeten we ons eens afvragen of we dergelijke zaken dan op grond van allerlei regeltjes moeten tegenhouden. Iedereen kent in zijn omgeving wel voorbeelden waarvan je zegt dat zou toch moeten kunnen. En vaak is het zo dat anderen alleen maar noodgedwongen bezwaar maken om de eigen rechten te beschermen.
Met gezond boerenverstand moeten er oplossingen te bedenken zijn waarvoor we geen batterij juristen nodig hebben, maar gewoon net als vroeger naast elkaar kunnen wonen, leven en werken. Vroeger was de herbergier vaak ook boer, met de huidige regels is dat vrijwel onmogelijk geworden.
Voor de verkiezingsprogramma's van de partijen van Provinciale Staten is dat een onderwerp, waar wij zeker op terug komen tijdens de komende verkiezingscampagnes.

Wim van Lith,
voorzitter vereniging kleine kernen noord-brabant


Bron: Kernkracht nr 3 - 2006

De kern van Brabant

Ter gelegenheid van het vijfjarig bestaan van de vereniging kleine kernen noord-brabant verscheen eind 2005 een jubileumboekje onder de titel De Kern van Brabant, in gesprek met Brabantse dorpsraden.

In deze publicatie komen twaalf leden aan het woord: dorpsraden of andere leefbaarheidsgroepen die in hun kleine kern de afgelopen vijf jaar hard gewerkt hebben om de leefbaarheid in stand te houden of te vergroten. Zij laten zien wat ze het afgelopen jaar hebben bereikt en wat hun eigen kern zo bijzonder of mooi maakt.

 

BijlageGrootte
De_kern_van_Brabant.pdf344.96 KB

Handen uit de mouwen, nieuwe publicatie over leefbaarheidsinitiatieven

Steeds vaker nemen bewoners initiatieven om de leefbaarheid van hun dorp te behouden en waar mogelijk te versterken. Ze staan daarin vaak niet alleen: overheden en organisaties op het gebied van wonen, zorg en welzijn blijken niet zelden bereid medewerking te verlenen.

De publicatie Handen uit de mouwen, die tot stand kwam dankzij de provincie Noord-Brabant en Stichting Op het Dorp, beschrijft vijf voorbeelden van leefbaarheidsprojecten die ontstaan zijn op initiatief van bewoners. Ze zijn niet willekeurig gekozen, want ze richten zich allemaal op kleinschalige voorzieningen die mensen in staat stellen langer in hun dorp te blijven wonen. Dat maakt dat ze van grote betekenis zijn voor het dorp en zijn inwoners.

Onder het motto ‘goed voorbeeld doet goed volgen' wil het boekje een inspiratiebron zijn voor anderen die zich actief willen inzetten voor verbetering van de leefbaarheid van hun dorp. Het boekje is voor € 5,-- te bestellen bij het PON (013 535 15 35) of per e-mail: hku@ponbrabant.nl

 

Hoe kan ik iets doen aan de leefbaarheid?

Bron: Bewonerskompas, Rotterdam

Bij leefbaarheid kun je denken aan heel verschillende onderwerpen zoals contact met je buren, woonplezier, samen leuke dingen doen buiten, veiligheid, leuk ingerichte woonomgeving en (het ontbreken van) rommel op straat en overlast. Leefbaarheid is een verzamelterm voor allerlei aspecten, die samen bepalen hoe bewoners hun woon- en leefomgeving waarderen.

Bewoners kunnen veel doen

Er zijn veel partijen die moeten werken aan de leefbaarheid: verschillende diensten van de (deel)gemeente, de politie, de woningcorporatie enz. Maar als bewoner kun je zelf ook het nodige doen. Je kunt iets doen om andere bewoners uit je straat of buurt te leren kennen, zoals een feestje of een gezamenlijke activiteit organiseren. Of je kunt iets doen om een probleem in je buurt op te lossen: bijvoorbeeld je inzetten ervoor te zorgen dat er een speelplek komt.

Hoe pak je dat aan?

Maar hoe pak je dat aan? Hoe kom je tot een plan? Wie heb je nodig? En hoe kom je aan budget? Om je te helpen die vragen te beantwoorden, kun je het stappenplan bekijken voor de opzet van een leefbaarheidsproject. Het stappenplan geeft aan welke stappen je kunt volgen om een plan uit te voeren. Wil je wel iets doen, maar weet je niet zo goed wat, dan kun je ook het projectenoverzicht met voorbeelden bekijken. Sommige projecten zijn kleinschalig en met weinig middelen door bewoners zelf uit te voeren. Andere projecten zijn een stuk grootschaliger waardoor je andere partijen en een groter budget nodig hebt.

Hulp nodig?

Vind je het ingewikkeld om met leefbaarheid aan de slag te gaan, dan kun je hulp zoeken bij het opbouwwerk of de bewonersorganisatie in je buurt, of bij je verhuurder of (deel)gemeente.
Zij kunnen je wellicht ook sponsoren bij het uitvoeren van je idee. Het opbouwwerk heeft bijvoorbeeld Opzoomerbudgetten, die zijn bedoeld voor kleinschalige activiteiten in de buurt. En deelgemeenten en woningcorporaties hebben over het algemeen budgetten beschikbaar voor activiteiten op het gebied van leefbaarheid.
Een andere manier om voor je project aan budget te komen is via een of meerdere fondsen. Bij het adressenoverzicht is een lijst van fondsen opgenomen die wellicht een project willen ondersteunen. Om voor een bijdrage in aanmerking te komen moet je vaak schriftelijk een aanvraag doen waarbij je je plan toelicht.
De genoemde organisaties en fondsen vinden leefbaarheid belangrijk. Daarom stellen ze geld voor dat doel beschikbaar. Ze zullen dus vaak heel blij zijn met goede ideeën en initiatieven van bewoners. Aarzel dus vooral niet om met je idee de boer op te gaan.

Mocht je advies willen over het maken van een plan, de uitvoering ervan of het vinden van financiers, dan kun je ook Bewonerskompas bellen of e-mailen.

Bron: http://www.bewonerskompas-rotterdam.nl

Stappenplan Leefbaarheidsproject

Bekijk hier het stappenplan leefbaarheidsprojecten van Rotterdam Bewonerskompas.

 

 

Publicaties rond leefbaarheid

Publicaties over leefbaarheid

Bekijk de zoekresultaten in worldcat.org.

Onderzoeken rond leefbaarheid

Op onderzoekinformatie.nl zijn diverse lopende en afgesloten onderzoeken op het gebied van leefbaarheid beschreven.

Dorpsbelangenorganisaties

Documentatie rond dorpsbelangenorganisaties.

Communicatie incl. Dorpswebsites en Video

Documentatie over het thema Communciatie waaronder het opzetten en onderhouden van dorpswebsites. het publiceren op het web en het maken van videoverslagen.

Themagroep Dorpswebsites

Themagroep voor ontwikkelen en beheren van dorpswebsites

Welkom bij de Themagroep Dorpswebsites.

De Themagroep Dorpswebsites houdt zich bezig met de problematiek van het ontwikkelen en beheren van dorpswebsites. Belangrijke vraagstukken hierbij zijn o.a.

 • Welke informatie en mogelijkheden moet een dorpswebsite bieden?
 • Hoe houdt je de dorpswebsite actueel en hoe stimuleer je het gebruik?
 • Hoe kun je samenwerken met andere dorpsverenigignen en instellingen?
 • Welke systemen om een dorpswebsite te bouwen zijn het meest geschikt?

Activiteiten van de themagroep

 • Het verzamelen en publiceren van informatie en projecten.
 • Het organiseren van discussies via chat en forum op deze website.
 • Het beantwoorden van vragen van dorpsraden via het forum.
 • Afhankelijk van de behoefte van de deelnemers komt de themagroep ook fysiek bij elkaar.

Lid worden

Om mee te doen aan de themagroep is geen specifieke deskundigheid vereist, wel interesse in het onderwerp en de wil en bereidheid om kennis met anderen te delen. Om lid te kunnen worden moet je geregistreerd staan als gebruiker van kennisplatformbewoners.nl. Ben je nog niet geregistreerd, dan kun je dat hier doen. Als je ingelogd bent, kun je jezelf als lid aanmelden via de volgende pagina:

http://www.kennisplatformbewoners.nl/og

Je kunt dan ook zelf berichten in deze groep plaatsen en je ontvangt een melding per email als er weer een bericht in deze groep geplaatst is. Je kunt daartoe je voorkeuren aanpassen via "my membership" in het groepsmenu.

 

Documentatie workshops dorpswebsites

De documentatie van de workshops voor dorpswebsites die in oktober en november 2007 zijn gehouden voor deelnemers uit Noord Brabant, Limburg en Gelderland, is nu beschikbaar op deze website.

De documentatie is net als de workshops in 2 delen gesplitst:

deel 1 dorpswebsites en het dorp gaat over de inhoudelijke keuzes die je moet maken.

deel 2 dorpswebsites en de techniek gaat over de technische keuzes en mogelijkheden.

Beide delen zijn als bijlage bij dit bericht opgenomen.

Vragen en opmerkingen zijn van harte welkom als reactie op dit bericht of via info@kennisplatformbewoners.nl

 

BijlageGrootte
Documentatie deel 1 dorpswebsites en het dorp.pdf179.6 KB
Documentatie deel 2 dorpswebsites en de techniek.pdf271.19 KB

Verslag chat dorpswebsites 07-04-2008

Informatieboekje

Binnenkort verschijnt er een informatie boekje voor alle bewoners voor Egchel.Dit is bedoeld voor alle nieuwe bewoners. Maar wordt eerst huis aan huis bezorgd. Het boekje zal ook digiaal op de website www.egchel.net worden geplaatst.

Overzicht van foto's op de kaart

www.ressenonline.nl biedt een mooi overzicht van foto's. Stippen op de kaart verwijzen naar een fotoboek van de betreffende straat. In het fotoboek zijn oude en nieuwe foto's van de betreffende straat opgenomen. Het geheel is gemaakt in html.

Op www.ede-west.nl is gebruik gemaakt van Google Maps om historische foto's uit verschillende perioden weer te geven. Zo zijn er kaarten met foto's van voor 1950, van 1960 tot 1980 en van 1980-2000 en van 2000. Er is een aparte kaart voor voorzieningen in de wijk. Ede-West maakt gebruik van een module Google Maps binnen het CMS Drupal. Het is ook mogelijk om zonder CMS een eigen kaart met Google Maps te maken. Op http://maps.google.nl kun je bij het tabblad "mijn kaarten" ook zelf kaarten maken met je eigen markers.

Je kunt ook je eigen contactinformatie met Googlemaps weergeven. Zie bijvoorbeeld http://www.ressenonline.nl/website_html/contact.html. Als je bij http://maps.google.nl/ zoekt op je eigen contactadres, dan vind je rechtsboven de link "link naar deze pagina" Als je hierop klikt krijg je een stukje html-code dat je in je eigen pagina kunt plakken.

Menustructuur

Het maken van een goede menustructuur vraagt aandacht. Als je niet al teveel pagina's en menu-items hebt, is het verstandig om een duidelijk navigatiemenu te maken en dit niet te versnipperen. Mocht je navigatie menu te uitgebreid worden, dan kun je met sub-menus werken of met een hoofdmenu op onderwerp en een bovenmenu op soort pagina (nieuws, foto's ,forum etc.) Zie ook www.kennisplatformbewoners.nl. Een vuistregel is in het algemeen dat bezoekers in maximaal drie klikken bij het bericht dat ze zoeken moeten kunnen komen. Zorg er ook voor dat je geen lege pagina's hebt ("onder construction") en geen dode links. Je kunt je site op dode links checken met een programmaatje zoals Linkchecker: http://linkchecker.sourceforge.net/

Plaatsen van nieuws van de dorpsvereniging

Dorpsverenigingen geven vaak een nieuwsbrief uit of sturen de laatste stand van zaken rond de ontwikkelingen in het dorp mee met uitnodigingen voor vergaderingen. Deze documenten kun je uiteraard heel goed als download (.doc of .pdf) op de dorpswebsite plaatsen. Aan de andere kant zal niet iedereen een document downloaden. Het is dus ook aan te bevelen om de berichten als afzonderlijke informatieblokjes op je webpagina's te plaatsen. Dan trekken ze sneller de aandacht.

RSS Feeds en het gebruik van http://kpb.nieuwsmap.nl

Www.ressenonline.nl maakt gebruik van de RSS feed van de Gelderlander om relevante berichten over Ressen op de website te laten zien.

Http://kpb.nieuwsmap.nl is het nieuwsplatform van kennisplatformbewoners.nl. Hier worden dagelijks vanuit meer dan 100 bronnen berichten verzameld. Als je geregistreerd staat op kennisplatformbewoners.nl, dan kun je met dezelfde gegevens hier inloggen en gebruik maken van de mogelijkheden. Je kunt dan zelf nieuwscategorien maken met behulp van je eigen zoektermen. Zo kun je het nieuws over jouw dorp (Bijv. Ressen) verzamelen in een categorie "Ressen". Deze categorie biedt ook weer een RSS feed. die je weer op je dorpspagina's kunt laten zien. De berichten worden automatisch vernieuwd, zo gauw er weer berichten die aan je zoektermen voldoen.

Voorpagina

Maak de standaardinleiding/welkomstboodschap op je voorpagina niet te lang. Als je een goede kop van je website maakt die met plaatjes en tekst direct aangeeft waar je website over gaat, dan is een inleiding/welkomstboodschap eigenlijk overbodig. Vooral als je wilt dat bezoekers vaker terugkomen. Regelmatige bezoekers willen graag meteen kunnen zien wat nieuw is en niet door al bekende teksten heen scrollen. Door actuele berichten hoog op de voorpagina van je website te plaatsen, stimuleer je ook jezelf om regelmatig de berichten te vernieuwen. Een nieuw bericht hoeft overigens geen lang artikel te zijn. Vaak is het plaatsen van een of meer foto's van het dorp en/of dorpsactiviteiten al voldoende om enige levendigheid uit te stralen .Foto's worden sowieso goed bekeken en verdienen daarmee ook een prominente plek op de website. Foto's bieden ook een laagdrempelige mogelijkheid voor mensen om een bijdrage aan je website te leveren. De interesse van anderen in je website stimuleert jezelf weer om er tijd in te stoppen en er iets moois van te maken.

Website promoten

Standaard manieren om je website te promoten zijn links op andere websites, dorpsverenigingen, huis-aan-huis reclame, en via dorpsactiviteiten. Verder kun je ook denken aan contacten met medewerkers van gemeente, woningcorporatie, zorg- en welzijnsorganisaties die in en rond het dorp werken en wellicht een bijdrage aan de nieuwsvoorziening op je website kunnen leveren. Een elektronische nieuwsbrief die je wekelijks, tweewekelijks of maandelijks verstuurd aan al je contacten in en rond het dorp (bewoners, verenigingen en instellingen) kan ook een goede bijdrage leveren. http://kpb.nieuwsmap.nl biedt de mogelijkheid om zelf eenvoudig een nieuwsbrief voor je dorp samen te stellen en te verzenden. Op deze manier vergroot je het bezoek op de website en onderhoud je het contact met je relaties. Op je website kun je dan mensen zichzelf laten aanmelden. Via een antwoordmail op de nieuwsbrief kunnen zij zich weer afmelden.

Over de chat

De chat was helaas maar matig bezocht. Het leverde desalniettemin veel nuttige vragen en antwoorden op die ook voor anderen van belang kunnen zijn. Wessel van Olst van de Vereniging Dorpsbelangen Ressen had van te voren een aantal vragen en twijfels over zijn website www.ressenonline.nl en met de chat kreeg hij op een hoop dingen antwoord. Waarschijnlijk zien veel met name oudere, gebruikers nog onvoldoende de meerwaarde van dit soort online bijeenkomsten, hoewel zaken zoals google maps, nieuwsbrief, opmaak, RSS etc. toch allemaal dingen zijn waar elke dorpswebsite mee werkt en/of mee wil werken

Van deze chat zal een verslag worden gemaakt en gemaild naar alle deelnemers aan de workshops.

De volgende chat staat gepland op donderdag 8 mei 2008 van 19.00u-20.00u.

Biej ós in de sjtraot’: over superbuurten en succeswijken!

De Provincie Limburg gaat een tv serie maken over het thema ‘Vitale kernen en buurten’.  Sjra Puts, bekend van diverse radio- en tv-programma’s, gaat de serie presenteren. In de tv serie ‘Biej ós in de sjtraot’ staan initiatieven van bewoners die hun buurt leefbaar willen maken én het stimuleren van deze initiatieven centraal. Niet de Provincie maar de bewoners bepalen dus de inhoud van de tv serie. De serie bevat negen afleveringen van 15 minuten. 

Laat een initiatiefrijke presentator samen met twee cameraploegen een dag lang optrekken met mensen die een succes van hun buurt willen maken. Wat krijg je? Een tv-serie die door en voor mensen gemaakt wordt vanuit buurten, wijken en dorpskernen uit heel Limburg. In het ene geval is het het aanleggen van een jeux de boules baan, in het andere om voorzieningen voor meerdere leeftijdsgroepen in een buurt. Herkenbare en aansprekende initiatieven die normaalgesproken voor het publiek in andere delen van Limburg onzichtbaar blijven.

De serie kijkt dus mee in de keuken van bewoners die bezig zijn met het verbeteren/veranderen van de leefbaarheid van hun eigen buurt. Zij vertellen wat hun plannen zijn, hoe ze de leefbaarheid willen verbeteren en waar ze tegenaan lopen. Hij laat zien dat gemeenten en inwoners zélf hun kansen moeten pakken om de leefbaarheid te verbeteren. Puts zal luisteren naar de vragen van de bewoners. Het is belangrijk dat de bewoners die vragen zó helder hebben dat de ideeënstroom op gang komt met als resultaat een duurzaam antwoord. Een goed geformuleerde vraag is vaak al de halve oplossing voor het probleem! Puts zal in de praktijk laten zien dat, waar de een alleen een muur ziet, de ander een deur zal vinden.

Gedeputeerde Herman Vrehen: “Veer same! Dit geeft kort en krachtig aan wat wij willen bereiken. Samen met de bewoners van een kern of buurt aan de slag met hun probleem, wens of project. Bij deze dan ook de oproep aan bewoners om vóór eind december hun probleem, wens of projecten te mailen naar buurt@limburg.nl.“

De tv serie gaat 19 december aanstaande van start op dinsdagavond. Het wordt uitgezonden op TV Limburg. De presentatie is in handen van Sjra Puts.

Burgerparticipatie: theorie en praktijk

Wanneer burgers binnen duidelijke kaders reële invloed wordt gegund op beleid, levert burgerparticipatie een waardevolle bijdrage aan de kwaliteit van het beleid en de samenleving.

Het Tympaan Instituut heeft een aantal jaren ervaring opgedaan met instrumenten/methodieken om burgerparticipatie op gemeentelijk niveau vorm te geven.
Onderstaande handreiking is vooral bedoeld voor bevorderen van de deskundigheid van overheden en instelling op het gebied van burgerparticipatie.
http://www.tympaan.nl/sites/default/files/0324%20burgerparticipatie%20theorie%20en%20praktijk%20g17.pdf

Communicatieplan ZVKK

ZVKK heeft een communicatieplan opgesteld.
Hier kunt u het downloaden.

Samen op weg naar de toekomst

Een Onderzoek naar het functioneren van de stads- en dorpsraden in de gemeente Veere.
Martijn Minderhoud heeft in 2008 onderzocht hoe de stads- en dorpsraden in de gemeente Veere functioneren.
Het verslag hiervan met aanbevelingen staat hieronder.

Themagroep Video

Groep rond het maken van videoverslagen van dorpsactiviteiten

Welkom bij de Themagroep Video

De themagroep Video houdt zich bezig met het uitwisslen van ervaringen rond het maken van videoverslagen van dorpsactiviteiten. Vraagstujkken hierbij zijn:

 • Hoe maak je een kwalitatief goed videoverslag
 • Welke onderwerpen lenen zich goed voor een videoverslag
 • Hoe kun je een videoverslag gebruiken binnen de activiteiten van de dorpsbelangenvereniging.

Activiteiten van de themagroep

 • Het verzamelen en publiceren van informatie en dorpsvideoprojecten
 • Het organiseren van discussies via chat en forum op deze website.
 • Het beantwoorden van vragen van dorpsraden via het forum.
 • Afhankelijk van de behoefte van de deelnemers komt de themagroep ook fysiek bij elkaar.

Lid worden

Om mee te doen aan de themagroep is geen specifieke deskundigheid vereist, wel interesse in het onderwerp en de wil en bereidheid om kennis met anderen te delen. Om lid te kunnen worden moet je geregistreerd staan als gebruiker van kennisplatformbewoners.nl. Ben je nog niet geregistreerd, dan kun je dat hier doen. Als je ingelogd bent, kun je jezelf als lid aanmelden via de volgende pagina:

http://www.kennisplatformbewoners.nl/og

Je kunt dan ook zelf berichten in deze groep plaatsen en je ontvangt een melding per email als er weer een bericht in deze groep geplaatst is. Je kunt daartoe je voorkeuren aanpassen via "my membership" in het groepsmenu.

Noord-Brabant brengt nieuws in beeld

De provincie Noord-Brabant verspreidt vanaf vandaag niet alleen geschreven persberichten maar ook persberichten met video. U krijgt deze, naast de geschreven versie, als extra bijlage toegestuurd.

De provincie vindt dit een passend medium in het huidige medialandschap waarin het beeld een steeds prominentere rol vervult. Brabant is hiermee de eerste provincie die persberichten in deze vorm aanbiedt.   De provincie Noord-Brabant wil pro-actief, innovatief en multimediaal zijn. De hedendaagse (internet)consument vraagt om kort en actueel nieuws in bewegend beeld. Ook de manier waarop nieuws gemaakt wordt, verandert. “Dit is juist voor een provincie een goede manier om letterlijk zichtbaar te maken wat we voor Brabant doen en waarom”, aldus gedeputeerde Thoon Essed. De videopersberichten zullen ongeveer twee minuten duren.

Enkele voorbeelden:

·         een nieuwswaardige quote van een gedeputeerde

·         een reportage (weekend- en nachtwerk aan de wegen)

·         informatief  (de werking van een luchtwasser of de mogelijkheden van digitale verkeersborden)

·         een flits zijn van een nieuwswaardige gebeurtenis (bekendmaking winnaar Brabantse Economieprijs)

·         een nieuwswaardig fragment uit een staten- of commissievergadering.  

Wanneer media (delen van) het videobericht overnemen, moet wel de bron (provincie Noord-Brabant) vermeld worden. Niet elk persbericht zal overigens voorzien worden van een video; gestreefd wordt naar een wekelijkse frequentie.

Materiaal cursus videoverslagen

Bijgevoegd is het materiaal van de cursus videoverslagen maken, zoals die in juni en november 2007 is georganiseerd door het Kennisplatform Bewoners.

Het betreft de onderwerpen:

 • licht
 • Perspectieven
 • Interview
 • Instruktiehandleiding en opdrachten
 • Planning een videofilm
 • Oefening planning een videoproject
BijlageGrootte
ikb vodcasting licht 0234_001.pdf2.17 MB
ikb vodcasting perspectieven 0233_001.pdf1.76 MB
ikb vodcasting interview 0235_001.pdf387.54 KB
Instructiehandleiding en opdrachten videoworkshop 10-11.pdf926.14 KB
Planning een videofilm-nov 2007.pdf581.31 KB
Oefening planning videoproject nov 2007.pdf119.25 KB

Verslag chat Maken Videoverslagen 14-04-2008

Tijdens de chat bijeenkomst waren helaas maar weinig deelnemers aanwezig. Desalniettemin, hebben we een aantal problemen en ontwikkelingen besproken en commentaar gegeven op enkele dorpsvideofilms, te vinden op kennisplatformbewoners.nl en op youtube. Wil je ook commentaar op je dorpsvideoproductie, plaats ze dan op kennisplatformbewoners.nl

Uploaden van videos

Sommige deelnemers blijken moeite te hebben met het omzetten van filmpjes naar het formaat van de website (mov, .wmv, .rm, .flv, .swf, .dir, .dcr). Bijvoorbeeld omdat ze een al wat ouder programma gebruiken. Voor internetfilmpjes kun je gratis Moviemaker downloaden. Moviemaker heeft naar mijn idee genoeg features om een redelijke film te maken. Pinnacle is vaak voor alleen internet filmpjes te onhandig. Gratis programma's om diverse videoformaties om te zetten in o.a. het Wmv format kun je vinden op http://www.giveawayoftheday.com/freeware/cat/Audio_Video/

Fietspad Ven Zelderheide

http://www.kennisplatformbewoners.nl/node/745

Een aardig filmpje op het kennisfeest van 15 december hebben gezien is dat van het fietspad van Ven Zelderheide. Dat is gebruikt om de Limburgse politiek te bewegen om eindelijk het fietspad aan te leggen na jarenlange beloftes.

Technisch zit de video goed in elkaar. Na 6 minuten zijn er mooie en inhoudelijk goede interviews en de beelden van verkeer zijn goed gemonteerd op basis van goed camerawerk! Leuke reacties inhoudelijk.

Let op de knipmomenten! Laat een beeld niet te lang staan. Bij de vergadering vooral. Als het verveelt, haken de kijkers af. Bij de montage zijn er verschillende slordige springers: knippen midden in shots waardoor hoofden 'verspringen'.

De kwaliteit van het geluid is in het eerste deel matig, in het tweede deel een stuk beter. Op 47 seconden zit er een brom in het geluid en daarna vervormt de interviewer z'n microfoon door deze te dichtbij te houden. Op 7.30 min staat lang de tekst door de hoofden heen. Dit had onder in het beeld gemoeten en maar even kort. Later staat het hele beeld vol met tekst, teveel!

Dorpslan Ven Zelderheide

http://www.kennisplatformbewoners.nl/node/744

In Ven Zelderheide is ook een video over het dorpsplan gemaakt.Het dorpsplan filmpje kan kwa montage beter, vooral wat betreft de snijmomenten. De cameravoering te wiebelig. De camera zwabbert heen en weer

Helvoirt Noord Brabant

http://nl.youtube.com/watch?v=QP49m1nHbzo

Dit is een promotiefilmpje van Helvoirt in Noord Brabant. De muziek in begin is leuk, maar zou eigenlijk aan het einde en in het midden van terug komen moeten komen. De gekozen plaatjes zijn sfeervol en goed gekozen.

In het algemeen moeten de beelden niet alle kanten op zwabberen. Als je een PAN (beweging van rechts naar links of vice versa) maakt, moet je eerst stilstaand beeld maken, dan bewegen en dan weer vastzetten. Tel een, twee. drie en dan knip! Naar volgende shot enz. Wissel de beelden ook vaker af. (beelduitsnedes!). Let op de knipmomenten! Laat een beeld niet te lang staan. Als het verveelt haken de kijkers af. Het geluid is binnen opgenomen, dit hoor je en is vreemd. Doe dit als de beelden buiten zijn gemaakt dan ook buiten. Of meng meer met buitengeluiden.


5 belangrijkste aandachtspunten voor mensen die zich met dorpsvideo-verslagen bezighouden?

 1. Zorg dat je goede camera met voldoende batterijen, en losse microfoon en goede computer met montage programma. Neem veel bandjes of gigabytes aan opslagmedia mee!

 2. Maak een goed script en bedenk wat je wilt filmen. Film niet te veel en te saai, te lang over een onderwerp.

 3. Zorg dat je de camera niet teveel beweegt en zorg dat je afwisselende beelduitsnedes maakt. Film zoveel mogelijk in montage volgorde. Scheelt tijd.

 4. Zorg dat je verschillende verhaallijnen volgt en laat dit in de montage terug komen.

 5. Monteer zodanig dat er een logische volgorde in het filmpje ontstaat. Gebruik muziek, ondertiteling en gelezen teksten en speciale effecten met mate. Geen overkill dus.

Ontwikkelingen met gsm video

Alles geïntegreerd in een apparaat zal uiteindelijk de toekomst worden. Kwalitatief mag het nog wat beter maar het is wel praktisch voor videoverslaglegging. De huidige kwaliteit is nog onder de maat, maar dit is steeds vaker onbelangrijk (helaas).

De bovenstaande tips worden verwerkt in de FAQ op de website.

 

Bert Alkemade, april 2008

Video DOP Ven Zelderheide

Video gemaakt voor de presentatie van het Dorpsontwikkelingsplan van Ven Zelderheide (Limburg). Deze verkorte versie werd gepresenteerd door Rob Ouwerkerk tijdens het Kennisfeest op 15 december 2007.

 

Voorwaarde voor samenwerking

De Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR) stelde in haar rapport 'Vertrouwen in de buurt' dat de leefbaarheid in een dorp, buurt of kern in de eerste plaats gemaakt wordt door de bewoners. Geef ze meer ruimte, hun verantwoordelijkheid te nemen.
De publicatie: "Voorwaarde voor samenwerking" van de ZVKK is een antwoord en invulling hiervan.
>> Voorwaarde voor samenwerking

Documentatie "Publiceren op het web"

In November en December 2007 organiseerde het kennisplatformbewoners.nl drie workshops rond het thema "publiceren op het web".'

In de bijlagen treft u de documentatie van deze workshops.

 

BijlageGrootte
Handout deel 1: Artikelen schrijven voor het web.pdf78.98 KB
Handout deel 2: Effectief Zoeken.pdf59.41 KB
Handout deel 3: CMS.pdf33.44 KB

Online archivering en samenwerking voor verenigingen, project- en werkgroepen

In het kader van het project "Kennisplatform Bewonersinitiatieven Kleine Kernen in Gelderland" is onderzocht wat de mogelijkheden, aandachtspunten en suggesties zijn voor het opzetten en onderhouden van een on line archief voor verenigingen, projectgroepen en werkgroepen.

Het elektronisch archief van de VKK Gelderland bevat veel nuttige informatie, die voor medewerkers, bestuurders en procesbegeleiders ook op afstand (thuis of andere locaties) toegankelijk zou moeten zijn. In het kader van dit project zijn verschillende mogelijkheden onderzocht en getest op functionaliteit en kosten. Vanwege het kosten-aspect is hierbij in de eerste plaats gekeken naar het gebruik van open source en/of gratis software systemen. De resultaten van dit onderzoek zijn ook relevant voor dorpsraden, projecten en werkgroepen, voor wie een gezamenlijk archief dat voor alle leden eenvoudig toegankelijk is, meerwaarde kan bieden.

In de bijgaande notitie bespreken we de volgende aspecten:

 • mogelijkheden van een online archief: wat heb je er aan;
 • on line kantoor applicaties;
 • zelf te installeren webapplicaties en content management systemen;
 • virtual private network;
 • ontsluiten van de informatie;
 • stimuleren van het gebruik;
 • aandachtspunten en suggesties
BijlageGrootte
Notitie uitwisseling documenten.pdf263.03 KB

Dorpsplannen

Informatie en documentatie over het opzetten en begeleiden van dorpsplannen en dorpsinitiatieven.

Handboek voor het maken van dorpsplannen

Dorpsplannen in Limburg

Dit handboek is door de VKLL samengesteld ten behoeve van dorpsraden die een dorpsplan willen maken. Stap voor stap wordt uitgelegd hoe zo'n plan kan worden opgesteld. Met een dorpsplan geeft het dorp aan welke ontwikkelingen bewoners in hun directe omgeving wenselijk vinden en welke ideeen er leven om dit te realiseren.

BijlageGrootte
Handboek dorpsplannen-vkkl.pdf599 KB

Convenant Gennep en dorpsraad Ven-Zelderheide

Dorpsraad Ven-Zelderheide en gemeente gaan samen voor prettige leefomgeving.

Op maandag 15 december 2008 ondertekende wethouder Mariet Seegers, namens het gemeentebestuur van Gennep, een convenant met de dorpsraad van Ven-Zelderheide. Die laatste werd vertegenwoordigd door Marc Nabuurs & Twan Haasen. In het convenant zijn afspraken gemaakt om de samenwerking tussen de gemeente en de dorpsraad van Ven-Zelderheide verder vorm te geven.

Ven-Zelderheide heeft het afgelopen jaar een DorpsOntwikkelingsPlan (“DOP”) opgesteld. Eén van de acties die voortvloeien uit dit plan is het afsluiten van een convenant met de gemeente. Met de ondertekening van het convenant bekrachtigen de dorpsraad en het gemeentebestuur dat zij elk hun verantwoordelijkheden zullen oppakken om het dorpsontwikkelingsplan uit te voeren. Het convenant sluit ook goed aan op de visie van het college van burgemeester en wethouders, dat bewoners wil stimuleren om zelf met initiatieven te komen om de kwaliteit van de leefomgeving te verbeteren. De dorpsraad speelt daarbij - als schakel tussen bewoners en het gemeentebestuur - een belangrijke rol.

Na een presentatie (die hier te downloaden is) van wat er inmiddels in Ven-Zelderheide tot stand is gebracht en wat de dorpsraad op langere termijn tot stand wil brengen, presenteerde een medewerkster van Synthese aanvullend de mogelijkheden voor dorps- en/of wijkraden om ook tot een DOP of WOP te komen. Bijgewoond door vertegenwoordigers van dorps- en/of wijkraden in wording binnen de gemeente Gennep kreeg deze ondertekening en feestelijk tintje.

 bron: www.ven-zelderheide.nl, 18 december 2008

BijlageGrootte
convenant.pdf1.16 MB

De Sociale staat van Zeeland

Het Provinciaal rapport, De Sociale Staat van Zeeland, de Sociale Atlas van Zeeland en 13 Gemeentelijke rapporten staan bij het project op de site van Scoop. Beschreven worden aan de hand van een leefbaarheidsbarometer de sociale staat van dorp, wijk, en gemeente.

De Scoop op ……. De Sociale Staat van Zeeland

Sociale Staat van Zeeland in het kort

De Veerse kernen in profiel

Op de site van de gemeente Veere staat een onderzoeksrapport: De Veerse kernen in Profiel

De sociale draagkracht van dorpen in Borsele

In dit onderzoek door de Universiteit van Amsterdam en Scoop wordt beschreven hoe het is gesteld met de sociale kwaliteit.

Meer informatie:
De Sociale draagkracht van dorpen in Borsele

Dorp + handreiking dorpseigen uitbreiden

Dorpseigen uitbreiden veronderstelt dat die verschillen doorwerken in het ontwerp en in de uitvoeringsstrategie. Daarom presenteert deze handreiking vooral een breed scala aan mogelijkheden, aangevuld met voorbeelden en vuistregels. De informatie is geordend rond een aantal stappen in het proces van dorpseigen uitbreiden: de aanpak, het onderzoek, de visievorming en de uitvoering.

De handreiking is hieronder te downloaden als pdf-documen.

BijlageGrootte
1209047321__Dorp+ Handreiking dorpseigen uitbreiden.pdf8.65 MB

Dorpsblik, een rapport over Biggekerke door Biggekerke

Veel inwoners hebben aan dit rapport een bijdrage geleverd. Bij de voorbereiding, bij de uitvoering, bij de verwerking van de gegevens en tenslotte bij het bedenken van de acties op basis van de resultaten uit de enquête.
•    Rapport
•    Samenvatting
•    Enquête

Dorpsplannen in Zeeland

In het boekje “Dorpsplannen in Zeeland” vindt u informatie over het maken van dorpsplannen.

Met een dorpsplan geeft het dorp aan welke ontwikkelingen de bewoners in hun directe omgeving wenselijk vinden en welke ideeën er leven. In dit boekje wordt stap voor stap aangegeven hoe zo’n plan kan worden opgesteld. 

Meer lezen?

Dorpsplannen in Zeeland

Dorpsvernieuwing Nieuwdorp

Nieuwdorp ligt onder de rook van een industriegebied. Dit tast de leefbaarheid van het dorp aan. Om deze negatieve ontwikkelingen tegen te gaan is de Dorpsraad Nieuwdorp in 2004 initiatieven gaan ontplooien om de leefbaarheid te bevorderen. Begonnen is met het opstellen van een Visiedocument. Hoe zien wij de toekomst van het dorp? Het Visieplan berust op 5 pijlers.
Meer informatie:
reactie@dorpsraadnieuwdorp.nl
http://www.dorpsraadnieuwdorp.nl/

Leefbaarheidsonderzoek Sluis

Een onderzoek naar de veronderstelde en ervaren leefbaarheid.
Leefbaarheidonderzoek Sluis

Model Dorpsplan

Opzet dorpsplan en Powerpoint presentatie Dorpsplannen

NOTA BURGERPARTICIPATIE Van “dit nemen we mee” naar “wat kunnen we voor elkaar betekenen”

De gemeente Lochem heeft een nota burgerparticipatie vastgesteld.

 

Op Pad! - Provincie Zeeland

Op pad!’ schetst een beeld van de toekomst van Zeeland. Een beeld dat de provincie samen met de lokale overheden, het bedrijfsleven en de burgers wil realiseren zodat Zeeland voor iedereen een provincie blijft waarin men graag wil wonen, werken en recreëren.

RAPPORTAGE EVALUATIE DORPSVISIES

Doarpswurk begeleidt al sinds de begin jaren negentig dorpsvisietrajecten. Maar zijn we met onze aanpak op de goede weg? En welke lessen kunnen geleerd worden uit al die visies tot nu toe?
Deze vragen vormden aanleiding voor Doarpswurk, na overleg met de provincie, om een onderzoek te laten doen. Het onderzoek is uitgevoerd door de Noordelijke Hogeschool Leeuwarden in samenwerking met Van Hall Larenstein. Uit het rapport komt onder meer naar voren dat meer samenwerking tussen dorp en gemeente is vereist, evenals meer samenwerking tussen dorpen onderling. Verder kan het stimulerend werken om goede praktijkvoorbeelden te beschrijven en wordt er gepleit voor meer aandacht voor de economische dimensie en de samenhang tussen verschillende dimensies.

Toolkit voor sociale initiatieven.

Deze gereedschapskist, ("toolkit"), bevat een groot aantal handige handreikingen en tipbladen, die mensen kunnen gebruiken voor het versterken van een sociaal initiatief. De toolkit is gepubliceerd in 2005, als resultaat van het project Weven aan Samenleven. De inhoud is nog steeds actueel.

De toolkit is een brede verzameling gereedschap, waarmee u op allerlei terreinen aan de slag kunt. Op het gebied van onderlinge samenwerking, organisatie, financien en nog veel meer. De toolkit is allereerst bedoeld voor actieve burgers en kan daarnaast ook van nut zijn voor opbouwwerkers en andere ondersteuners..
Het gereedschap, de handreikingen en tipbladen, zijn de afgelopen jaren ontwikkeld door het Landelijk Centrum Opbouwwerk. Het LCO heeft, met het project Weven aan Samenleven, tussen 2002 en 2004 een aantal ˜pilots', proefprojecten, onderzocht om te kijken wat het opbouwwerk kan bijdragen aan zelfstandige sociale initiatieven en waar die sociale initiatieven behoefte aan hebben om zelfstandig
te kunnen functioneren. Het ging daarbij om kleinschalige initiatieven van burgers op een breed terrein, van een nieuw dorpshuis tot een tienerclub, van een organisatie voor Afro-Surinaamse cultuur tot een moedercentrum.
De inzet bij Weven aan Samenleven was steeds om de duurzaamheid en zelfstandigheid van deze sociale initiatieven te versterken. Om ondersteuning en begeleiding te bieden die tot nieuwe sociale verbanden leidt. In de woorden van het project Weven aan Samenleven: het gaat om het "maken van nieuw maatschappelijk weefsel".

Bron: http://www.wevenaansamenleven.nl

 

BijlageGrootte
toolkit timmeren aan gezamenlijk initiatief.pdf592.97 KB

Tussen verwachtingen en werkelijkheid : dorpsontwikkelingsplannen in de praktijk.

De afgelopen tijd hebben Dorpsontwikkelingsplannen (DOP's) in Brabant een hoge vlucht genomen. Steeds vaker worden inwoners opgeroepen zich te buigen over de toekomst van hun dorp. En daarbij gaat het niet alleen om ruimtelijke, maar ook om economische en sociale aangelegenheden. Een DOP is dus idealiter een integrale visie op de toekomst van het dorp. Maar hoe zijn de ervaringen die daarmee in de praktijk zijn opgedaan? Deze publicatie wil hier antwoord op geven.

De publicatie is te bestellen bij het Pon voor het bedrag van € 3,50. telefoonnummer (013) 535 15 35.

Wet Maatschappelijke Ondersteuning WMO en dorpsplannen

Verslag expertmeeting op 28 maart 2008: Dorpsplannen en de Wmo

Verbinding tussen dorpsplannen en de Wmo is mogelijk op drie thema’s:

 1. Prestatieveld 1 Leefbaarheid en sociale samenhang
 2. Bewoners die bijdragen aan het dorpsplan
 3. Inhoud van het dorpsplan

www.ikpfryslan.nl/download.asp?link='/files/8236/Verslag_expertmeeting_dorpsplannen_en_de_wmo.doc'&linkID=113073

Handreiking Burgerparticipatie in de Wmo

www.invoeringwmo.nl/NR/rdonlyres/22D34ABB-61FA-4F24-80AC-88A05FA13B75/0/wmo_burgerpart_zw.pdf

Wmo en burgerparticipatie? Maak een dorpsplan!

http://meulmeesterenveltman.nl/www/index2.php?option=com_content&do_pdf=1&id=17

Gemeente en Dorpsraden: werken aan samenwerking

Handreikingen, bruikbare instrumenten en tips voor een succesvolle samenwerking. 

Deze publicatie kwam ook aan de orde tijdens de presentatie van Driek van de Vondervoort op 12 en 19 november 2008 tijdens de themabijeenkomsten van de vereniging kleine kernen noord-brabant.

 

BijlageGrootte
Gemeenten en dorpsraden A4.pdf177.59 KB

Publicatie Dorpsbewoners maken het dorp

De zelfredzame, mondige burger zoals men die in Den Haag zo graag ziet, is op het platteland in ruime mate vertegenwoordigd. Tal van plattelandsbewoners zetten zich actief in om de leefbaarheid van hun eigen dorp te verbeteren. Dat lijkt vanzelfsprekend, maar dat is het niet. Deze vaak unieke lokale democratische structuur vraagt dan ook permanent onderhoud.

Dorpsbewoners maken het dorp

In de MOVISIE-publicatie Dorpsbewoners maken het dorp worden vijf methodieken gepresenteerd waarmee dorpsbewoners de leefbaarheid in hun dorp heel precies in kaart kunnen brengen. Deze analyse is een eerste stap op weg naar verbetering van de leefbaarheid. De methodieken hebben stuk voor stuk hun waarde in de praktijk bewezen. Gemeentes en dorpsorganisaties kunnen met dit concreet toepasbare instrumentarium direct aan de slag. Hier vindt u de publicatie Dorpsbewoners maken het dorp.

Resultaten voorstudie: kansen en bedreigingen voor zeer kleine kernen

De presentatie 'Kansen en bedreigingen voor zeer kleine kernen' die gepresenteerd is tijdens de thema-avonden van de vereniging kleine kernen noord-brabant in Eerde en Sprundel, kunt u nog eens bekijken. De powerpointpresentatie is hieraan toegevoegd. Een notitie volgt nog.
BijlageGrootte
PresentatieZeerkleinekernen.pdf146.19 KB

Samenwerking en convenanten

Hoe werk je als dorpsraad samen met gemeenten? Bijgevoegde publicatie helpt u verder op weg.

Hoe zien convenanten eruit? Hier een goed voorbeeld van de gemeente Veghel.

BijlageGrootte
dorpsraden samenwerking 04-02.pdf585.99 KB
convenant dorpsraden veghel.pdf800.17 KB

BrabantDorp : waar grenzen tussen stad en platteland verdwijnen - PON-jaarboek 2007.

De toenemende verwevenheid van stad en platteland en de hedendaagse blik naar buiten zetten druk op de leefbaarheid en de 'dorpse' identiteit van Brabant. De uitdaging voor Brabant is de toekomst aan te gaan vanuit een gezamenlijk, minder verzuild perspectief. Minder vanuit de tegenstelling tussen stad en platteland en met meer inzet van de Brabanders zelf. Maar bovenal met als uitgangspunt de dorpse identiteit in denken en doen. BrabantDorp dus! Met zijn jaarboek en jaarbeeld(dvd) van 2007 wil het PON een bijdrage leveren aan het debat over de(ruimtelijke) toekomst, de kracht en de identiteit van Brabant. Centraal in het PON-jaarboek 2007 staat een essay over zestig jaar ontwikkeling van kleine kernen en plattelandsbeleid in Brabant. Bovendien heeft het PON samen met Omroep Brabant het onderwerp BrabantDorp gevisualiseerd. Dat is terug te vinden in de dvd die bij het boek wordt geleverd.

Publicatie bestellen.

Agrarische Ontwikkeling

Documentatie rond het thema Agrarische Ontwikkeling

'Brabanders over hun platteland'

De Brabander heeft een traditioneel beeld waarin het platteland staat voor boeren, groen, rust, ruimte en dorpen. De belangrijkste functies van het platteland liggen in het verlengde van dit beeld namelijk natuur, wonen en landbouw, waarbij de stedelingen natuur en de plattelanders wonen belangrijker vinden. De Brabander ergert zich het meest aan de verrommeling van het platteland.
Dit blijkt uit het onderzoek 'Brabanders over hun platteland'. Hierin wordt beschreven hoe de plattelanders en stedelingen in Brabant het platteland beleven en gebruiken. Het onderzoek is uitgevoerd door PON, instituut voor advies, onderzoek en ontwikkeling in samenwerking met Telos, Het Brabants Centrum voor Duurzaamheidvraagstukken en maakt deel uit van de Monitor plattelandsontwikkeling. Het onderzoek is uitgevoerd in opdracht van de Provincie Noord-Brabant.

BijlageGrootte
Belevingsonderzoek_Brabanders_over_hun_platteland_final.pdf8.48 MB

Geurnormen: zetten we daarmee onze dorpen op slot?

Op dit moment zijn veel gemeenten bezig geurnormen te formuleren. Deze zijn nodig voor het vaststellen van de bepalingen van de Wet geurhinder en veehouderij. De gemeenten hebben de mogelijkheid een eigen beleid binnen een gegeven bandbreedte vast te stellen. De geurnormen gelden voor locaties, bestemd voor permanent of regelmatig wonen of verblijf. Door te strenge eisen te stellen bestaat de kans, dat daarmee de uitbreidingsmogelijkheid voor woningbouw in de kernrandzones onmogelijk wordt gemaakt.

In de nieuwe wet wordt de geur uitgedrukt in Europese geureenheden: “odour units” (ou) per kubieke meter (m3). De meeste kernen in Noord Brabant vallen in het zogenaamde concentratiegebied veehouderij waarvoor in de wet een bandbreedte wordt gegeven van 0,1-14 ou/m3 binnen de bebouwde kom en van 3-35 ou/m3 buiten de bebouwde kom.Voor de waarde die in de praktijk nu worden aangegeven door het RIVM is een geurnorm van 1-3 ou/m3 zeer goed en van 4-8 ou/m3 als goed te beschouwen. Als er een of meerdere veehouderijen vlak bij de kern liggen is een norm van 8 ou/m3 in de kernrandzone een waarde waarmee in de praktijk een werkbare situatie ontstaat waar ook nog mogelijkheden liggen voor het bouwen van woningen.

 

Om veehouderijen uit de kernranden en natuurgebieden te verplaatsen zijn de landbouwontwikkelingsgebieden (LOG) opgenomen in de reconstructieplannen. Daarvoor geldt dat de geurnorm er zodanig moet zijn, dat je veehouderijen ook kunt verplaatsen naar die locaties. In de praktijk komt het neer op maatwerk per kern.

 

Als u er meer over wilt weten, neem dan contact op met het secretariaat en wij proberen u te helpen en te adviseren. Tegen het vaststellen van de normen is geen bezwaar mogelijk, het is dus zaak om via uw gemeentelijke contacten, tijdig uw geluid te laten horen bij B en W en de gemeenteraad.

 

Het is heel belangrijk om de komende jaren woningen te kunnen blijven bouwen in de kernrandzone. De geurnorm mag daarvoor geen belemmering vormen. Accepteer daarbij dan een normwaarde die dit mogelijk maakt.

 

Wim van Lith, voorzitter

Nationaal netwerk voor het platteland gestart

Minister Verburg van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) heeft het startsein gegeven voor een nationaal netwerk voor het platteland. Elke Europese lidstaat is verplicht om een nationaal netwerk voor het platteland op te richten dat de bij plattelandsontwikkeling betrokken organisaties en overheidsdiensten bijeen brengt. Voor de periode 2007-2013 is hiervoor vier miljoen euro beschikbaar. Het netwerk is onderdeel van het Plattelandsontwikkelingsprogramma 2007-2013 (POP2) en wordt daaruit gefinancierd. Via een Europese aanbestedingsprocedure is het bureau ETC/CLM geselecteerd als organisator en beheerder van het netwerk.

Minister Verburg wil dat het netwerk een bijdrage gaat leveren in ondersteuning van goede lokale initiatieven en gebiedsprocessen. De samenleving heeft behoefte aan innovatief ondernemerschap op het platteland. Daarbij is een aanjaagfunctie van groot belang; het netwerk moet de meest geschikte personen voor bepaalde acties bij elkaar krijgen en de samenwerking verbeteren tussen verschillende ondernemers en overheden. Dit kan via praktijkkringen van bijvoorbeeld wethouders met gebiedsondernemers, plattelandsparlement, informatiebulletins of speciale themabijeenkomsten en een website. Deelname is voorzien van relevante overheden, sector- en belangengroepen (in elk geval landbouw, milieu en natuur, recreatie, kleine kernen, vrouwen en jongeren).

POP2 is een Europees subsidieprogramma en moet zorgen voor een goed evenwicht tussen de kwaliteit van natuur en landschap en het gebruik daarvan voor land- en bosbouw, natuurbeheer en recreatie en ten behoeve van gezondheid en welzijn. Voor 2007-2013 is, dankzij POP2, ruim twee miljard euro voor de ontwikkeling van het Nederlandse platteland beschikbaar. Het bedrag wordt bijeengebracht door de Europese Commissie, het Rijk, provincies, waterschappen en particuliere investeerders.

Bron: persbericht MinLNV. 

 

Rozenkwekerij Otte in Kapelle

Rozenkwekerij Otte in Kapelle heeft op 25 maart j.l. de Passie voor het Platteland-prijs gewonnen.
De prijs werd uitgereikt tijdens de conferentie Sociaal Vitaal Platteland in het provinciehuis van Flevoland.  De rozenkwekerij is een duurzaam energieproject.
Meer informatie: www.passieophetplatteland.nl  (hier is een video over het project te zien)
of: www.rozenkwekerijotte.nl

Waarden van het land

Met de website www.waardenvanhetland.nl wil het project Waarden van het Land bezoekers (boeren en boerinnen, plattelandbewoners, stadsbewoners, studenten, kerkmensen, wetenschappers, politici en ambtenaren) stimuleren om met elkaar en met anderen het gesprek aan te gaan over hun onderliggende waarden in relatie tot duurzame land- en tuinbouw, voedsel en platteland.

Gewoonlijk praten boeren en tuinders met elkaar over vaktechnische zaken als mestvergisting, de prijzen en het landbouwbeleid. Waarom boeren boer zijn, hun motivatie en hun drijfveren zijn echter bijna nooit onderwerp van gesprek. Door met elkaar hierover in gesprek te gaan wordt men zich bewust van de eigen motivatie en van de waarden die daaraan ten grondslag liggen. Dat kan helpen om deze waarden op het bedrijf in praktijk te brengen én over te brengen op de buitenwereld. 

Vanaf 1 oktober 2007 is de vernieuwde website www.waardenvanhetland.nl in de lucht. Aangepast aan de eigen huisstijl en met een nieuwe indeling. De bezoeker vindt daardoor sneller informatie. Zo is er een heldere indeling gecreëerd met actuele nieuwsartikelen, een wekelijks weblog, informatie over de activiteiten, dossiers en een webshop. Uitgangspunt is het persoonlijke en maatschappelijke gesprek over specifieke waarden van de land- en tuinbouw.

De website biedt een actueel aanbod van nieuwsartikelen over de thematiek. Wekelijks neemt boerin en journalist Martine Kruider in haar weblog de bezoeker mee met al haar belevenissen op de boerderij en (ver)daarbuiten. Verder geeft het overzicht van activiteiten en de agenda een inzicht in de mogelijkheden die er zijn om zelf aan de slag te gaan met het gesprek over waarden.

Voorheen had Waarden van het Land haar website ondergebracht bij de stichting Vrienden van het Platteland. Vanaf nu wordt de website zelfstandig in de lucht gehouden.

Waarden van het land wordt uitgevoerd door het Katholiek Netwerk in samenwerking met de Land- en Tuinbouworganisaties (LTO’s) en wordt mogelijk gemaakt door de KNBTB. Het project Waarden van het Land brengt ontmoetingen op gang tussen boeren en tuinders onderling en met andere burgers op basis van bezieling en onderliggende waarden.

Bron: persbericht 

Sociale Samenhang

Documentatie rond het thema "Sociale samemhang".

Hart van leefbaarheid breidt zich uit

12-05-2009 | Hart van leefbaarheid breidt zich uit

 

Na Ellemeet, Dreischor, Nieuwerkerk, Noordwelle en Oosterland wordt nu ook in Bruinisse een initiatief à la droomdorp opgestart. Welzijnsinstituut Scoop houdt een leefbaarheidsonderzoek naar het voorbeeld van Dorpsblik Biggekerke.

In dit dorp is via een bepaalde methodiek een enquête onder de bewoners uitgezet, aan de hand waarvan ervaringen en wensen gepeild konden worden. Nog voor de zomervakantie wordt in Bruinisse actie ondernomen. De dorpsactiveringsprojecten maken alle deel uit van het Schouwen-Duivelandse demonstratieproject 'Het hart van leefbaarheid'. Begin dit jaar is dit project officieel van start gegaan. Het gaat om een samenwerkingsproject van onder meer gemeente en woningcorporatie Zeeuwland, met steun van de provincie. Het doel is tweeledig: naast bewonersparticipatie speelt ook het stevig neerzetten van dorpshuizen in de samenleving een rol.

Al langer wordt in een paar kernen op Schouwen-Duiveland creatief door inwoners nagedacht over leefbaarheid op en toekomst van hun dorp. Via het zogenaamde droomdorptraject wordt op Dreischor bijvoorbeeld, gewerkt aan de verbetering van het Grevelingenstrandje. In Ellemeet is onder meer een zestien koppen tellende gardenclub ontstaan, die het dorp bloemrijker wil maken. Het ontbreekt in dit laatste dorp aan samenhang - wijzen Petra van den Hoek, Marjan Meijer en Denise Hanf bijvoorbeeld op het rommelige straatmeubilair. "We hebben alleen al zestien verschillende paaltjes geteld", vertelt Meijer. Door het dorp met (gemeenschappelijk) groen aan te kleden, is dat fors te verbeteren. Daarom organiseert de tuinclub een keer of drie per jaar een activiteit. Afgelopen weekend werden bijvoorbeeld hanging baskets - onder het genot van een drankje en hapje op het dorpsplein - onder belangstellenden verdeeld. Later dit jaar wordt er nog een herfstbollenactie en kerstversieringactie in Ellemeet gehouden. Ook wordt er bij één van de toegangswegen richting dorp een akkerrand met bloemen in Ellemeetse kleuren (Meijer: "Blauw, wit en een vleugje geel") ingezaaid. Dat zijn niet alleen esthetische oppeppers voor het dorp. Van den Hoek: "Natuurlijk fleurt het de boel op, maar het dient meerdere doelen. Ook de sociale cohesie op het dorp is er mee gediend."

Dat droomdorp als activeringsinstrument wordt ingezet is prima, ervaren de tuinvrouwen uit Ellemeet. Van den Hoek: "De droommarkt zorgde meteen al voor veel contacten en nieuwe ideeën. Zoiets werkt als een katalysator. En het knappe is dat het toch allemaal uit de dorpsbewoners zelf komt. Dan is het ook iets dat blijft. Dit ontwikkelt zich verder."

Leefbare dorpen ‘De sociale draagkracht van dorpen in Borsele’ Publieksversie onderzoeksrapport

‘Leefbare dorpen’ is de publieksversie van het officiële onderzoeksrapport De sociale draagkracht van dorpen in Borsele: leefbaarheid, sociale cohesie en community care in kleine dorpen. Door: Marieke van der Meer, Frans Thissen, Joos Droogleever Fortuijn, Inge van der Tak en Dick van der Wouw (september 2008).
Amsterdam: AMIDSt UvA. ISBN 978-90-75246-81-0.
‘Leefbare dorpen’ is tot stand gekomen onder verantwoordelijkheid van Scoop en Frans Thissen, AMIDSt Universiteit van Amsterdam.

Verkeer, vervoer, veiligheid

Publicaties en documentatie rond het thema Verkeer, vervoer en veiligheid

'Steeds meer brandweerkazernes sluiten'RIJSWIJK - Sinds 1995 zijn er zeker vijftig brandweerkazernes gesloten en de komende jaren gaan er zeker nog ruim veertig dicht. Voorzitter Cees van Beek van de Vakvereniging voor Brandweervrijwilligers (VBV) bevestigde maandag een bericht hierover in het Nederlands Dagblad.

Volgens hem gaat het vooral om posten in kleine kernen en middelgrote steden. De sluiting is meestal het gevolg van bezuinigingen en het gebrek aan vrijwilligers.

De VBV zegt dat de sluiting nadelige gevolgen heeft voor de "brandveiligheid" van de burgers. "De aanrijtijd voor branden wordt langer en dat is gevaarlijk."

Nu is die tijd maximaal ongeveer acht minuten. "Als er meer posten sluiten, kan dat wel eens verdubbelen en gevaar opleveren voor honderdduizenden mensen."

bron: Nu.nl 8/9/08

Akkoord plan Overdiepse polder

Het ministerie van Verkeer en Waterstaat en provincie hebben een akkoord bereikt over het projectplan voor rivierverruiming in de Overdiepse Polder. In het plan staat hoe de polder opnieuw wordt ingericht, zodat de regio beschermd blijft bij hoog water in de toekomst.


Ruimte voor de rivier
De totale kosten van dit Ruimte voor de Rivierproject bedragen circa € 111 miljoen. Naar verwachting kan de uitvoering in 2010 starten. Het projectontwerp voor de Overdiepse Polder is één van de eerste plannen van "Ruimte voor de Rivier" waarmee staatssecretaris Huizinga van Verkeer en Waterstaat heeft ingestemd. De provincie is verantwoordelijk voor de uitwerking van het plan. Samen met de betrokken gemeenten, ministeries,  waterschap, Habiforum én belangenverenigingen van bewoners en ondernemers uit de regio is dit plan uitgewerkt.

Terpen
In het ontwerp wordt een nieuwe dijk aan de zuidkant van de polder aangelegd en de huidige dijk verlaagd (zie illustratie). Negen agrarische bedrijven krijgen een plaats op hoogwatervrije terpen in de polder. In de nieuwe situatie blijft de polder in agrarisch gebruik en kan het water uit de Bergsche Maas bij hoogwater door de polder stromen. Dit zal gemiddeld  eens in de 25 jaar gebeuren, waarbij het water in de rivier daalt met bijna 30 centimeter. Dit heeft positief effect op de waterstanden in de hele regio en komt dus de veiligheid van het hele gebied ten goede. Naast de rivierverruiming wordt er circa 8 ha nieuwe natuur aangelegd. Ook heeft de provincie schaalvergroting van agrarische bedrijven mogelijk gemaakt, zodat de landbouw in de regio toekomstbestendig is.

Buurtauto

Op steeds meer plaatsen wordt gebruik gemaakt van een buurtauto. Het delen van een auto is handig en goedkoop voor mensen die niet elke dag een auto nodig hebben. Wie een abonnement heeft, kan de auto (die op een vaste plek in de buurt staat) reserveren. Het concept van de deelauto is vooral in binnensteden aangeslagen. Maar wellicht dat het ook juist in kleine kernen waar het openbaar vervoer niet of nauwelijks aanwezig is, een uitkomst is.   

Kijk voor meer informatie op www.wheels4all.nl of www.greenwheels.nl

 

De Borselse Sprinter

De Borselse Sprinter is een busje dat aangeschaft is om mensen die niet makkelijk ergens naar toe kunnen gaan, te helpen om mee te doen aan activiteiten in en buiten Borsele. Veel ouderen maken gebruik van deze mogelijkheid om uitstapjes te maken.
Meer informatie: www.vrijwilligershuis.nl

Dorp dicht voor trucks

Burgemeester en wethouders van Moerdijk gaan het dorp afsluiten voor al het doorgaande vrachtverkeer. Dat moet voortaan omrijden via de route Hokkenberg en Markweg. Deze polderwegen worden verbreed opdat vrachtwagens elkaar veilig kunnen passeren.

De afsluiting geldt niet voor landbouwverkeer en duurt voorlopig een jaar. Dan wil de gemeente de maatregel evalueren.

Met de afsluiting worden de gebeden van de dorpsraad in Langeweg verhoord. Inwoners klagen al jaren over overlast en onveilige verkeerssituaties door het drukke vrachtverkeer in de smalle straten. De meeste trucks komen van de provinciale weg en hebben als bestemming een van de ruim tien (semi-)agrarische bedrijven in het zogeheten 'achtergebied' tussen Langeweg en de Mark.

Nu door de aanpassing van het viaduct van de A16 over de Mark richting Prinsenbeek het lokale vrachtverkeer ook van de route over de Markweg gebruik kan maken, gaat het college deze omleiding verplicht stellen. Dat is zeer tegen de zin van de betrokken ondernemers. Zij zijn in actie gekomen tegen het plan en hebben als alternatief onder meer de aanleg van een rondweg bij Langeweg geopperd. Ondernemer Carl van de Wiel vreest economische schade 'omdat transporteurs tot zeven kilometer moeten omrijden'. Ook voorziet de woordvoerder dat 'onbekende, buitenlandse chauffeurs zich keer op keer in Langeweg zullen vastrijden.' Van de Wiel verzekert dat de ondernemers de maatregelen juridisch zullen aanvechten.

Goedkoop ov voor Zuidoost Brabant

Reizigers in Zuidoost Brabant kunnen vanaf 5 april goedkoper met de bus reizen. Op die dag voeren het Samenwerkingsverband Regio Eindhoven (SRE) en provincie Noord-Brabant een proef in voor goedkoop openbaar vervoer voor reizigers tussen de 12 en 65 jaar. Hiermee sluit het SRE gedeeltelijk aan bij de proef die al vanaf 1 januari 2009 loopt in de rest van provincie Noord-Brabant. Vooral op de langere afstanden is de korting voor de reiziger in Zuidoost-Brabant fors. De goedkope abonnementen en dagkaarten worden ingevoerd voor de reizigers in de leeftijd van 12 tot 65 jaar. De goedkope tarieven kunnen de reizigers honderden euro's per jaar aan voordeel opleveren.

 

Abonnementen

Met de abonnementen kunnen mensen die nu al veel gebruik maken van het Openbaar Vervoer voordelig reizen. Ook kan het goedkope tarief ervoor zorgen dat nieuwe reizigers de bus gaan gebruiken voor hun dagelijkse verplaatsingen.

Concreet betekenen de tariefmaatregelen dat de reiziger straks met een goedkoop abonnement kan reizen. Er zullen twee abonnementen worden geïntroduceerd in heel Brabant:

 1. een abonnement van € 27,- per maand waarmee onbeperkt gereisd kan worden.
 2. een abonnement van € 20,- per maand waarmee na 9.00 uur onbeperkt gereisd kan worden.

 

Dagkaarten

De reizigers die incidenteel reizen, kunnen een dagkaartje van €3,- kopen waarmee een hele dag - ook in de spits - onbeperkt gereisd kan worden. Dit kaartje zal al met ingang van 1 maart 2009 worden ingevoerd.

 

Proef

Onder de noemer "De bus, beter dus" heeft Provincie Noord-Brabant dit jaar de bustarieven fors verlaagd voor busreizigers van 12 tot 65 jaar. Het SRE sluit hier nu (gedeeltelijk) bij aan. Jongeren tot 12 jaar en ouderen vanaf 65 jaar konden al vanaf 1 mei 2008 reizen voor €0,30 in spits- en daluren in heel Brabant. De abonnementen zijn te koop bij de gebruikelijke verkooppunten. De dagkaart is alleen te koop in de bus. Meer informatie en voorwaarden zijn te vinden op www.brabant.nl/bus.

ZEEUWS-VLAANDEREN mobiliteit

De gemeenten Hulst, Sluis, Terneuzen en de Provincie Zeeland vinden het belangrijk dat ouderen deelnemen aan maatschappelijke activiteiten.  Inwoners van Zeeuws-Vlaanderen van 65 jaar en ouder kunnen vanaf 1 maart 2010 gratis gebruik maken van het openbaar vervoer met een speciale 65-plus buspas. De proef met gratis busvervoer voor ouderen geldt voor een jaar, daarna wordt bekeken hoe het voortgezet kan worden.
Informatie:
http://www.veolia-transport.nl

Voorzieningen

Documentatie over het behoud en ontwikkeling van voorzieningen in kleine kernen, zoals gemeenschapshuizen, winkels en supermarkten.

Chatinterview met Willy Donkers over gemeenschapshuis "de Dompelaar: in Elsendorp

Chatinterview met Willy Donkers, voorzitter dorpsoverleg, over het gemeenschapshuis "de Dompelaar" in Elsendorp, 14 november 2007 op kennisplatformbewoners.nl

Achtergrond van het gemeenschapshuis

Willy Donkers: De belangrijkste gedachten waren om alle voorzieningen, zowel onderwijskundig als cultureel onder een dak te brengen. Hierdoor is er een multifunctioneel gebouw tot stand gekomen waarbij alle ruimte, zelfs de leslokalen door diverse groepen en of vereningingen gebruikt worden. Het gebouw wordt hierdoor beter benut, eigelijk van s'morgens vroeg tot s avonds laat. Het bevordert bovendien het sociaal contact. Zo is er een hoofdingang waar de kinderen en de oudere( opa en oma) in de dorpshal samen komen.

Het onwikkelingsproces

Willy Donkers: Het meest lastige in het ontwikkelingsproces was een goede indeling van het gebouw samen met de architect ontwikkelen.Vooraf is er al een inventarisatie gemaakt door Prisma Brabant en zijn alle verenigingen geinterviewd. Dit heeft wel wat tijd gekost maar was zeer nuttig om de mensen enthousiast te krijgen. Niet alle wensen konden gehonoreerd worden. Het is altijd wikken en wegen b.v. hoeveel bergruimte is er voor iedereen nodig. Maar uiteindelijk was iedereen het eens over het laatste ontwerp. Voor de school is er b.v. geen aula meer maar die gebruiken nu overdag de gymzaal, hier zit ook een podium in. Alle ruimten worden door meerdere verenigingen gebruikt.

Financiering

Willy Donkers: De financiering was geen probleem. Het gebouw heeft € 2.7 mlj. gekost, maar met een goed onderbouwd plan kan de gemeenteraad geen nee zeggen, zeker niet als we de ambtenaren een hoop werk uit handen nemen. Bovendien heeft er vanaf het begin een projectambtenaar bij gezeten en wethouder van Dijk was heel enthousiast. Hij was een pleit bezorger voor het concept Brede School. Hier door was er een breed draagvlak binnen de politiek. Wij hebben als piloot gefungeerd voor de rest van de gemeente. Op dit moment worden er plannen ontwikkeld voor twee kleine kernen, De Mortel en Handel. In een andere kern Milheeze is er ook een gebouw, maar deze is niet zover doorontwikkeld.

Het beheer (nu het gebouw anderhalf jaar open is)

Willy Donkers: Binnen het Dorpsoverleg hebben we een commissie, de Beheercommissie die uitsluitend op vrijwillige basis het dorpshuis beheerd. Onlang heb ik vernomen dat de bezettingsgraad nu al verdubbeld is. De bestaande verenigingen benutten de ruimtes beter, maar ook van buit het dorp krijgen we verzoeken, b.v. voor sport in de gymzaal. Ook kunnen we nu grotere evenementen organiseren, zoals het 44 jarige jubileum van de carnavalsvereniging of de K.P.J.

Er zijn meer mogelijkheden b.v. doordat er in de gymzaal een groot podium zit. Het ontwerp is goed doordacht. Dat is heel belangrijk, zodat meerdere zalen met elkaar in contact staan en gebruikt kunnen worden.

Exploitatie

De verenigingen uit Elsendorp hoeven geen huur te betalen, buiten Elsendorp dus wel. De exploitatiekosten worden goed gedekt door de barinkomsten en een subsidie van de gemeente. Voor de barinkomsten is elke vereniging is zelf verantwoordelijk en houdt de consumpties bij.

Vanuit de beheer cie. is er een poetsploeg aangesteld die een kleine vergoeding hebben. Deze zijn wel goed uitgerust met nieuwe poetsmachines e.d.

Een multifunctionele ruimte heeft dus bestaansrecht en dat zonder de verenigingen huur te vragen.Wel zijn in een reglement goede afspraken gemaakt met de twee horecaondernemers.Bijvoorbeeld bruiloften en andere partijen worden niet in de Dompelaar gehouden. Het mag alleen ten dienste staan van de verenigingen en het eten moet bij deze ondernemers besteld worden. Wij hebben evenwel nu een nieuw gebouw, maar er moet wel voor groot onderhoud gereserveerd worden

Huub Driessen: In Meerlo -Wanssum is het gemeenschapshuis ook een "zichzelf bedruipende" stichting zonder winstoogmerk.Het gemeenschapshuis moet 0 balans per jaar moet hebben en dus niets mag verdienen. De inkomsten komen uit huur (kleine bedragen) en een gedeelte van de opbrengst aan de tap bij evenementen.Ik heb ook weleens gehoord van 1/3 -- 2/3 deals. De verenigingen helpen en krijgen daarvoor 1/3 van de opbrengst.

Belangrijkste les vanuit Elsendorp

Willy Donkers:De belangrijkste les kan zijn dat de plannen van onder af ontwikkeld moeten worden, goed doordacht met de gebruikers en je moet elkaar de ruimte geven.


Het Kennisplatformbewoners.nl bedankt Willy Donkers voor zijn bijdrage aan dit chat interview en de overige deelnemers voor hun aanwezigheid, vragen en opmerkingen.

Dorpscentrum Langenboom : peiling van het draagvlak.

Het PON heeft bij de dorpsbewoners van Langenboom, één van de kernen van de gemeente Mill en Sint Hubert, het draagvlak gepeild voor de mogelijkheden om zorg- en welzijnsvoorzieningen en een winkelvoorziening onder te brengen op één centrale plek in het dorp.
BijlageGrootte
Dorpscentrum_Langenboom.pdf226.84 KB

Een coöperatie starten

SupermarktSupermarktHet PON heeft in samenwerking met de provincie Noord-Brabant een brochure uitgebracht over de mogelijkheden om in coöperatief verband de leefbaarheid in kleine dorpen te verbeteren. De brochure heet: "Delen is winst, naar een coöperatieve samenwerking'. De brochure is geschreven aan de hand van de totstandkoming van enkele initiatieven in Noord-Brabant, waarbij bewoners zelf de organisatie van een coöperatie zijn gestart om voorzieningen in kleine gemeenschappen te behouden of juist te kunnen realiseren.

De coöperatieve gedachte
De gedachte van coöperaties als mogelijke insteek om voorzieningen op het lokale niveau te behouden of om nieuwe voorzieningen op te zetten is niet nieuw. Nederland kent een rijke historie van samenwerkingsvormen en bonden om gezamenlijk producten te kunnen ontwikkelen, in te kopen en te verbeteren.

In Nederland werden met name de zandgronden in Noord-Brabant, Overijssel en Gelderland bevolkt door kleine boeren. De boeren leefden in grote armoede door de invoer van goedkoop graan uit de VS. De mechanisatie van de landbouw ging aan deze keuterboeren voorbij omdat men eenvoudigweg het geld niet had om investeringen te doen. Het waren de plaatselijk en regionaal opgerichte boerenbonden die eind negentiende eeuw via samenwerking een uitweg zochten voor hun erbarmelijke situatie. Zij begonnen vanaf 1895 met het gezamenlijk opzetten van coöperaties voor krediet, verzekering, aankoop van voeders, meststoffen en verkoop van de producten van land-, tuinbouw en veeteelt. Doorgaans werden meerdere activiteiten door een coöperatie ontplooid.

Na de tweede wereldoorlog hebben fusies en samenwerking geleid tot schaalvergroting waardoor het aantal coöperaties drastisch verminderde. Toch neemt de laatste jaren de belangstelling voor het fenomeen weer toe. Dit doet zich onder andere voor in de landbouwsector waar nieuwe initiatieven ontstaan, nu de intensieve veehouderij en de mestproductie aan banden gelegd worden. Maar ook in andere sectoren zien we dat coöperaties weer aan aandacht winnen. Naast winkelketens zijn ze te vinden in de binnenvaart, de aankoop van scheepsbenodigdheden, de inkoop voor vissers, visafslag, taxibedrijven, uitvaarverzorging, uitzendwerk, woningbeheer en exploitatie, vrije beroepsbeoefenaren (architecten, advocaten, dierenartsen), volkstuinbeheer, bedrijfsverzamelgebouwen, kinderopvang, werkgemeenschappen, inkooporganisaties voor kleine zelfstandige winkeliers en zelfs een coöperatieve wijnkelder in Zuid-Limburg.

De coöperatie als middel
Om de leefbaarheid van het platteland te behouden zijn voorzieningen op het terrein van zorg, dienstverlening, welzijn, sport, cultuur en recreatie noodzakelijk. Maar ook de mogelijkheid om goed te wonen in geschikte woningen voor jong en oud, voldoende arbeidsparticipatie, economische vitaliteit, sociale verbanden en informele netwerken zijn van groot belang. In kleine kernen zijn verschillende samenwerkingsverbanden te vinden. Zo is er veelal een dorpsraad, zijn er buurtverenigingen en worden er verschillende activiteiten georganiseerd. Toch is het zinvol stil te staan bij de vraag in hoeverre afstemming en samenwerking plaatsvindt tussen bestaande samenwerkingsver-banden en of krachten gebundeld kunnen worden om voorzieningen te behouden. Door die krachten te bundelen kan immers een belangrijke meerwaarde ontstaan:
lokale samenwerkingsverbanden kunnen de marktpositie versterken.
inwoners en organisaties kunnen gemakkelijk informatie uitwisselen.
aanbieders van producten en diensten hebben een gezamen-lijk aanspreekpunt.

Voor een succesvolle samenwerking gelden de volgende uitgangspunten:

 • er moet draagvlak zijn voor veranderingen onder buurtbewoners, aanbieders (professionals) en bij de gemeente.
 • er moet op lokaal niveau een duidelijk aanspreekpunt zijn voor vragen, communicatie, beheer en dienstverlening.

 

De keuze voor een coöperatie
Coöperaties zijn niets anders dan samenwerkingsverbanden van mensen, instellingen of bedrijven, waarbij een doel nagestreefd wordt dat zonder samenwerking moeilijk te realiseren is. Een coöperatie is in feite een vereniging met als doel om materieel gewin en efficientie na te streven.
In de brochure 'Delen is winst' worden twee voorbeelden van coöperaties nader toegelicht:
De Zorgcoöperatie Hoogeloon en de coöperatieve supermarkt in Sterksel. Bij beide coöperaties gaat het om initiatieven die de inwoners zelf hebben genomen om de voorzieningen in stand te houden of te verbeteren. In Hooge-loon is het doel om zorg te verlenen aan ouderen en zorgbehoeftigen, zodat zij zolang mogelijk in het dorp kunnen blijven wonen. In Sterksel exploiteren de inwoners door middel van een coöperatie (waarvan 73% van de gezinnen in het dorp lid is ) een levensvatbare supermarkt.
Uit beide voorbeelden blijkt dat de oprichting van een coöperatie niet vanzelf gaat. Voor de oprichting van een coöperatie moet veel tijd geinvesteerd worden en moeten er een aantal stappen genomen worden. Deze stappen worden in de brochure beschreven. In het kort gaat het om de volgende stappen:

 • Een inventarisatie van de uitgangspositie. Dit is een beschrijving van wat er goed en minder goed geregeld is in het dorp. Welke voorzieningen en behoeften zijn er in het dorp. Belangrijk is dat in deze initiatieffase zoveel mogelijk mensen betrokken en bevraagd worden.
 • De tweede stap is het gezamenlijk belang te formuleren. Dit is een beschrijving van het daadwerkelijke probleem en de formulering van mogelijke oplossingen.
 • Het bekijken van de samenwerkingsmogelijkheden. Dit is een onderzoek naar de partijen waarmee het nodig en mogelijk is om samen te werken.
 • Het spiegelen van de eigen ideeen aan de kenmerken van een coöperatie. In deze stap wordt gekeken of de coöperatie wel een geschikte vorm is voor de lokale organisatie. Daarbij wordt gekeken naar het lokale draagvlak, de effectiviteit, de haalbaarheid en of de belangen van inwoners voldoende tot hun recht komen.
 • Uitbreiding van het draagvlak. Door veel gesprekken te voeren, bijeenkomsten te organiseren en mensen gericht uit te nodigen om mee te denken kan het draagvlak voor de oprichting van de coöperatie vergroot worden.
 • De ontwikkeling van een ondernemingsplan. In het ondernemingsplan wordt opgenomen wat nodig is om de oplossingen in te voeren, wie daarbij nodig zijn, wie wat doet, welke activiteiten uitgevoerd moeten worden en welke alternatieven er zijn als doelen niet gehaald worden.
 • De keuze en de oprichting. In deze fase moet daadwerkelijk een keuze gemaakt worden of men inderdaad een coöperatie wil oprichten of dat men toch kiest voor een andere vorm.
 • De uitvoering van het ondernemingsplan. In deze fase gaat men daadwerkelijk aan de slag. Taken en rollen zijn nu beschreven in het ondernemingsplan.
 • De periodieke evaluaties. Het is belangrijk om regelmatig stil te staan bij de vragen of er aan de verwachtingen voldaan wordt, of er nog voldoende draagvlak bestaat en of er behoefte is aan uitbreiding is van het aanbod.

 

Delen is winst
Zoals gezegd is het opzetten van een nieuwe organisatievorm in een lokale gemeenschap niet eenvoudig maar zeker ook niet onmogelijk. In de brochure is geprobeerd om nieuwe initiatiefnemers te enthousiasmeren en hen van informatie te voorzien om zich sterk te maken voor het behoud van voorzieningen in de lokale gemeenschap. Maar ook om gezamenlijk de markt te verkennen om nieuwe organisatievormen op te zetten. Want door kennis, ervaring, tijd en energie met elkaar te delen kan winst behaald worden wat tot uiting komt in een duurzame samenleving.

Voor meer informatie:
Ed Kooger
PON Instituut voor avies, onderzoek en ontwikkeling in Noord-Brabant. Telefoon: (013) 53 5 15

Bron: Kernkracht nr 3 - 2006

 

BijlageGrootte
Delen is winst.pdf298.37 KB

Handleiding multifunctionele voorzieningen op het platteland

Handleiding multifunctionele voorzieningen (MFV) op het platteland
Scoop, 2007

Hart van Leefbaarheid

Het project “Hart van Leefbaarheid” van de gemeente Schouwen-Duiveland is erop gericht de leefbaarheid en vitaliteit in de kernen te behouden en te versterken.

In samenwerking met woningbouwvereniging Zeeuwland en het Welzijnshuis streeft de gemeente Schouwen-Duiveland naar duurzame dorpshuizen. Dit willen ze bereiken door het uitbreiden van de activiteiten, beleidsontwikkeling en reorganisatie (beheer,exploitatie,besturen) van de 18 dorpshuizen op Schouwen-Duiveland.

Meer informatie: Marlys Schild, Gemeente Schouwen-Duiveland, marlys.schild@schouwen-duiveland.nl

Zie ook document De Scoop op ….Zeeuwse Verbindingen

Kansenkaart bibliotheken kleine kernen

Kijk eens op Kansenkaart, het hulpmiddel om het voorzieningenniveau (van bibliotheken) in kleine kernen te verbeteren.

Kleine kernen in beweging

De landelijke vereniging kleine kernen heeft in samenwerking met Rabobank Nederland een onderzoek uitgevoerd naar het voorzieningenniveau in kleine kernen. Naast bancaire voorzieningen zijn ook andere voorzieningen en de veranderingen die zich voordoen in het voorzieningenpatroon meegenomen. Het onderzoek is uitgevoerd door BMC groep in 503 kleine kernen. Op 28 november is het rapport aangeboden aan Bas van der Vlies vicevoorzitter van de kamercommissie LNV. Deze zegde toe er zeker iets mee te gaan doen. Het voorzieningenniveau in de dorpen zo blijkt, loopt snel terug. Afgelopen jaar sloten in 20% van de kleine kernen de banken de deuren. In bijna 10 % ging de supermarkt dicht en ook veel slagers en bakkers volgden. In ruim 14 % sloot het postkantoor de deur. 77 % heeft geen bankkantoor en  46 % heeft zelfs geen pinautomaat.

Verontrustende cijfers. Ruim de helft van de dorpsorganisaties ziet geen mogelijkheden voorzieningen terug te krijgen.

Oplossingen voor het leefbaarheidsvraagstuk worden gezocht in bundeling van voorzieningen in multifunctioneel gebruik van accommodaties. Veel dorpelingen tonen eigen initiatieven op basis van veel vrijwilligerswerk. Als voorbeeld werd het Brabantse dorp Sterksel  getoond waar dorpsbewoners met inzet van vrijwilligers, o.a. een supermarkt draaiende houden.

Het onderzoek  kleine kernen in beweging is te vinden op de website http://www.lvkk.nl/

Op deze geheel vernieuwde site is informatie te vinden over de projecten en activiteiten  van LVKK. Van harte aanbevolen.

MFC De Vossenkuil in Oud-Vossemeer, Tholen

Dit in oktober 2007 geopende multifunctionele centrum bestaat uit een unieke combinatie van 22 ouderenwoningen, 4 starterswoningen, een peuterspeelzaal, een jeugdhonk, een pinautomaat, een consultatiebureau en een praktijk voor fysiotherapie. Het fungeert  tevens als dorpshuis dat onderdak biedt aan verenigingen. Ook heeft het een theaterzaal.
Meer informatie:
Castria Wonen www.castria.nl

Multifunctionele accommodaties nader bekeken

Wat valt er te leren uit de ervaringen van vier corporaties met het ontwikkelen van multifunctionele centra? Het rapport 'Vier op een rij' van Futura en Quintis bespreekt de leerpunten uit vier projecten namelijk De Bogen (Harderwijk), Nesselint (Rotterdam), De Poorten (Tilburg) en Gerard de Nijshof (Kaatsheuvel).

Casade Woondiensten in Loon op Zand en Waalwijk is initiatiefnemer van één van de multifunctionele accommodaties (MFA's) de Gerard de Nijshof in Kaatsheuvel. Casade gaat de komende jaren nog meer MFA's ontwikkelen. Om de tot nu toe opgedane ervaringen te toetsen en te leren van ervaringen van anderen zijn, in opdracht van Casade, vier projecten vergeleken op onderdelen als facilitair beheer, domotica & ICT, relatie met de wijk & inzet van vrijwilligers en (mogelijke) rollen van corporaties. In een rondetafelgesprek tussen de initiatiefnemers zijn de resultaten van het onderzoek uitgediept.

'Multifunctionele gebouwen zijn in de praktijk veel lastiger te realiseren dan monofunctionele gebouwen' daar waren alle deelnemers aan het rondetafelgesprek het over eens. Toch kiezen met name corporaties regelmatig voor deze opzet, omdat ze overtuigd zijn van synergetische effecten voor de burgers en de wijk waar zo'n gebouw gelegen is. Hoe bereik je dat die meerwaarde er uitkomt en de extra inspanning gerechtvaardigd is? 'Kijk goed naar de wijk en de lokale behoefte. Zorg dat de visie van de initiatiefnemers landt bij de mensen die het concept tot leven gaan brengen; de welzijnswerker, de zorgverlener en de huismeester. En stel in een vroeg stadium - bij voorkeur al bij de bouw en in ieder geval ruim voor oplevering - een 'dedicated' locatiemanager aan'. Drie tips uit de praktijk; in de rapportage van Futura en Quintis leest u er meer.

Lees het rapport Vier op een rij (pdf, 1,2 MB)

Lees de projectbeschrijvingen van drie van de vier beschreven projecten op deze site.

Bron: http://www.kcwz.nl/ 

 

 

Presentatie over provinciale subsidies

Het verhaal over mogelijke subsidies van de provincie voor dorps- en wijkraden dat provinciale medewerkers Boy Saija en Thijs Terlouw gehouden hebben in Meliskerke voor de ZVKK. Presentatie

SUPER-projectboekje over behoud van voorzieningen in dorpen

Veel dorpswinkels kampen met hetzelfde probleem: de winkel in het dorp sluit omdat de omzet te laag is of omdat er geen opvolger te vinden is. Als voorzieningen een voor een verdwijnen uit de dorpen op het platteland trekken de inwoners weg en komt de leefbaarheid op de tocht te staan. Dat dreigde ook in Stedum: de garage verdween, de jeugdsoos sloot, het café had geen openbare functie meer en de supermarkt ging dicht. Bewoners en de plaatselijke vereniging Dorpsbelangen proberen vaak de dorpssuper te redden. Dat kost veel tijd en energie, plus het wiel moet iedere keer weer opnieuw uitgevonden worden.

Daarom is met subsidie van het Loket Leve(n) de Dorpen een boek gemaakt over deze problematiek voor alle dorpen. Het eerste exemplaar van dit werkboek werd vrijdag 10 oktober 2008 door gedeputeerde Douwe Hollenga overhandigd aan de voorzitter van de Vereniging Groninger Dorpen (VDG) Jan Wigboldus. Het boek reikt concepten aan waar dorpen zelf mee aan de slag moeten, want de sleutel tot de oplossing van het probleem is maatwerk: iedere kleine kern vraagt om een eigen oplossing.

Douwe Hollinga verwoordde dit als volgt: "Het boek is een zoektocht naar maatwerk. De inwoners in het dorp zijn hiervoor verantwoordelijk en de Vereniging van Dorpsbelangen speelt hier een belangrijke rol". Jan Wigboldus was het daarmee eens: "Elk dorp kent zijn eigen oplossing, en daarvoor is creativiteit nodig van het dorp en van de gemeente".

De bijbehorende publicatie kan gedownload worden via de volgende link.

bron: www.provinciegroningen.nl, 9 oktober 2008

BijlageGrootte
superproject.pdf2.37 MB

Speelhof Hoogerzael Middelburg

In Middelburg wordt in 2010 gestart met het aanleggen van een speel- en ravotbos voor kinderen.
Het educatieve speel-en ravotbos wordt  aangelegd naast het Seispark aan de rand van de wijk de Griffioen. Het wordt een terrein waar kinderen en volwassenen kunnen verblijven, de natuur kunnen ontdekken en “ouderwets” kunnen spelen in de natuur, hutten bouwen, met water en zand kunnen spelen en kunnen leren van alles wat in de natuur groeit en bloeit.
Meer informatie: Marco Pauwe, tel. 0118 624401

Ulicoten heeft een dienstencentrum

Dienstencentrum UlicotenOp zondag 15 april is het dienstencentrum in Ulicoten officieel geopend met feestelijk vertoon. Het heeft heel wat voeten in de aarde gehad voordat het zover was. Al drie jaar geleden waren er plannen om een dorpspunt te realiseren. Dat bleek uiteindelijk niet haalbaar. Vervolgens is op initiatief van de Rabobank geprobeerd om een servicepunt te realiseren, bij een middenstandsbedrijf. Ook dat wilde niet lukken, en toen zijn alle pijlen gericht op een dienstencentrum. In samenwerking, en met financiële ondersteuning van de gemeente Baarle-Nassau, de Rabobank en het dorpshuis, en met subsidie van Europese Leader+, is het uiteindelijk gerealiseerd. Het dienstencentrum draagt bij aan de leefbaarheid van Ulicoten, en is vier dagdelen per week open. Iedereen, jong en oud, kan daar terecht voor informatie en met vragen, en wordt dan vriendelijk geholpen door Kitty Vrolijk. Het centrum heeft natuurlijk ook een eigen website voor verdere informatie http://www.dienstencentrumulicoten.nl

Wozoco Plus: energiezuinig woonzorgcentrum

Energiezuinig Woonzorgcentrum Grijpskerke, Walcheren
Aan het Bakkersland in Grijpskerke ontwikkelen Woonburg, Marsaki en de gemeente Veere unieke energiezuinige woonzorgappartementen met welzijnsvoorzieningen. Dit welzijnsgedeelte gaat onderdak bieden aan een dorpshuis,gymzaal en een jeugdhonk. Daarnaast is er ruimte voor een winkel, en komt er een zorgsteunpunt.
Belangrijk aspect is het milieuvriendelijke concept met lage woonlasten en lage energielasten voor de welzijnsvoorzieningen. Samen met de starters- en seniorenwoningen maakt het gebouw onderdeel uit  van de eerste CO2-neutrale straat van Nederland.
Meer informatie:
www.woonburg.nl

Bibliotheken en kleine kernen: vele mogelijkheden

In de jaren tachtig zijn veel bibliotheken uit dorpen weggegaan. Vaak omdat de kosten voor huisvesting en personeel te hoog werden. Inmiddels weten we dat bibliotheken een belangrijke, vitaliserende rol kunnen spelen in kleine kernen als centrale voorziening in het dorp. Bibliotheekorganisaties gaan daarom op zoek naar geschikte plekken om hun diensten vorm te geven. Samen met gemeenschapshuizen, zorgcentra, basisscholen of andere partners realiseren bibliotheken nieuwe initiatieven die passen bij het dorp; kleinschalige bibliotheekvoorzieningen op maat. Deze initiatieven zijn divers, juist omdat ze uitgaan van de behoeften van een specifiek dorp.

 

Een paar voorbeelden

Servicepunten

In 2006 wordt dit concept uitgewerkt als vernieuwingsproject van Brabantse bibliotheken, met financiele steun van de Provincie Noord-Brabant. Een bibliotheek servicepunt is een "mini-bieb" die wordt ondergebracht in een bestaande voorziening zoals een gemeenschapshuis of zorgcentrum.
In het servicepunt is het volgende aanwezig: een collectie boeken, tijdschriften en kranten, een afhaalpunt voor boeken van andere bibliotheekvestigingen, toegang tot internet en overheidsinformatie. De "mini-biebs" hebben ruime openingstijden hebben en worden gerund door vrijwilligers uit het dorp.

In de Brabantse dorpen Borkel en Schaft, Gassel, Kruisland en Nieuw-Vossemeer vinden we voorbeelden van een succesvolle samenwerking. Initiatieven in deze dorpen hebben er toe geleid dat in 2006 servicepunten geopend worden in het gemeenschapshuis (Borkel en Schaft, Gassel, Kruisland) of zorgcentrum (Nieuw-Vossemeer).

 

Virtuele loketten

Bibliotheek VanNu opende een virtueel loket in het dorpshuis Nisipa. De bewoners van Nispen kunnen thuis via internet of in het dorpshuis allerlei media bestellen die worden afgeleverd in Nisipia. Het Bewonersplatform Nispen en de bibliotheek zijn enthousiast over het virtueel loket, waar ook themabijeenkomsten en activiteiten worden georganiseerd. Ook in andere Brabantse dorpen zijn inmiddels virtuele loketten ingericht.

 

Brede School Concept

De Brede School Elsendorp is gevestigd in een multifunctioneel dorpscentrum.De samenwerkingspartners hierin zijn bibliotheek De Lage Beemden, de basisschool, de peuterspeelzaal, de dorpsraad en de gemeente.

 

Ervaringen

De diverse vormen van samenwerking hebben een belangrijk punt gemeen. De dorpsbewoners, besturen van de gemeenschapshuizen en bibliotheken zijn zeer enthousiast. Dit ondanks het feit dat de meeste initiatieven nog vrij nieuw zijn.

 

De heer Cor van Boekel (Voorzitter Stichting Dorpsbelangen Gassel)

Gemeenschapshuis De Viersprong, GasselGemeenschapshuis De Viersprong, Gassel

Wij zijn in Gassel erg blij dat er weer iets terug komt wat al bijna 20 jaar weg is uit ons dorp. Met diverse stichtingen en verenigingen zijn wij steeds druk in de weer om de leefbaarheid in ons dorp op peil te houden en waar mogelijk beetje bij beetje te verhogen.

Nu wij al jaren verstoken zijn van winkel, dorpscafe en cafetaria is een Bibliotheek Servicepunt met een leestafel en koffiehoekje een prachtige invulling voor contacten met dorpsgenoten.

Mevrouw Miep van Schaik, voorzitter bestuur dorpshuis Siemburg Kruisland

Dorpshuis Siemburg KruislandDorpshuis Siemburg Kruisland

Het dorpshuis is een openbare plek waar het hele dorp gebruik van kan en mag maken voor m.n. gemeenschappelijke zaken. Het is echt een cultureel centrum. Boeken zijn een belangrijk cultuurgoed, dus past het prima in een dorpshuis. Een dorpshuis is een ontmoetingsplek om iets te ondernemen, een bibliotheek is ook een ontmoetingsplek. Behalve dat ik vind dat een bibliotheek best goed past in een dorpshuis, is het ook heel belangrijk dat er in Kruisland een mogelijkheid blijft bestaan om boeken te lenen. Zeker nu de bibliobus verdwenen is. Er verdwijnt al zo veel in de dorpskernen. Lezen maakt je rijker, slimmer, socialer, fantasievoller, dus wat willen we nog meer voor onze Kruislandse bevolking.


Anita Smits, directeur bibliotheekzaken Het Markiezaat

Wij openen in ons werkgebied in november twee bibliotheek servicepunten. Eén in een zorgcentrum in Nieuw-Vossemeer en één in het dorpshuis Siemburg in Kruisland.
Gemeenschaphuizen en bibliotheken, het is een gouden combinatie. Gemeenschapshuizen zijn een centrale plek in dorpen; daar gebeurt het, ontmoeting, informatie, er bij horen. Bibliotheken kunnen daar invulling aan geven, met boeken, kranten en tijdschriften, digitale informatie. Vooral door ruime openingstijden geven we de bibliotheek een centrale plek in dorpen waar veel voorzieningen al vertrokken zijn. Door de inzet van vrijwilligers uit het dorp zorgen we ervoor dat het servicepunt van en voor het dorp is.

 

Meer informatie:
Anita Smits
Bibliotheek Het Markiezaat

 

0164-243450; a.smits@markiezaatsbibliotheken.nl

 

 

Dossier over de Bibliotheek en kleine kernen

De bibliotheek kan op allerlei manieren bijdragen aan de leefbaarheid in de kleine kernen.

Cubiss heeft het Dossier Kleine Kernen samengesteld dat deze verschillende mogelijkheden belicht.

In het dossier ligt de nadruk op het belang van het vormen van een lokaal netwerk en de mogelijkheden die voortvloeien uit samenwerking. Natuurlijk ontbreken de voorbeelden uit de praktijk niet. Deze 'best practices' behandelen zowel landelijke als Brabantse situaties. Ook de opzet van een sociale kaart, uitgewerkte beleidsplannen en praktische tips komen aan bod. Landelijke en provinciale organisaties die zich specifiek bezighouden met het kleine kernenbeleid worden benoemd, evenals de mogelijkheden voor het aanvragen van subsidie. Dit dossier is in de eerste plaats bedoeld als een praktische handleiding, maar tegelijkertijd hopen we ook dat het een bron van inspiratie mag zijn.

 

De hoofdstukken zijn als volgt opgebouwd:
In hoofdstuk 1 wordt specifiek ingegaan op de functie van de bibliotheek in de kleine kernen en de begripsomschrijvingen van de kleine kern en leefbaarheid.
In hoofdstuk 2 worden verschillende vormen van dienstverlening in de kleine kernen uitgewerkt.
Hoofdstuk 3 gaat over "best practices".
Hoofdstuk 4 gaat over visie en beleid.
In hoofdstuk 5 worden interessante sites en literatuur genoemd.
In hoofdstuk 6 staan alle bijlagen, behorende bij de verschillende hoofdstukken, gesorteerd.

Contactpersoon: Mariet Heuts

Onderwijs, Zorg en Welzijn

Publicaties en documentatie rond het thema "Onderwijs, Zorg en Welzijn"

Advies buitenschools activiteitenaanbod

Advies buitenschools activiteitenaanbod : good practises buitenschools aanbod brede scholen, opvang boerderij. Scoop, 2009

Behoeftepeiling zorgondersteuning in Vijlen Dorpscommissie initieert “Schouw op zorg”

Na de avond over de Leefbaarheidsagenda in oktober 2007 heeft de Dorpscommissie Vijlen een werkgroep Mantelzorg opgericht die zich inzet voor het uitbouwen en ondersteunen van mantelzorg in de dorpsgemeenschap Vijlen.

De werkgroep Mantelzorg bestaat uit leden van de Dorpscommissie en een aantal Vijlenaren die graag een bijdrage willen leveren. Zo zijn onder andere Zij-actief, de KBO en de Zonnebloem vertegenwoordigd in de werkgroep. Het Steunpunt Mantelzorg, Rode Kruis Zuidelijk Zuid-Limburg adviseert en steunt de werkgroep.

Door de sterk optredende vergrijzing van de inwoners van Vijlen in de komende jaren zal de behoefte aan mantelzorg steeds groter worden. Onderzoeken wijzen uit dat een groot deel van de mantelzorgers op den duur overbelast raakt en hulp en ondersteuning nodig heeft.

In de komende weken zal de werkgroep Mantelzorg een behoeftepeiling houden. Huis aan huis wordt een flyer met vragenlijst verspreid, die in de daarop volgende week persoonlijk wordt opgehaald. Op deze manier wil de werkgroep inzicht krijgen in de behoefte aan hulp en ondersteuning binnen de dorpsgemeenschap. Tevens wordt gepeild welke vrijwilligers in de nabije toekomst bereid zijn om hulp en ondersteuning te bieden.

Als uit de inventarisatie blijkt dat er bij mantelzorgers en alleenstaanden behoefte is aan hulp of ondersteuning, wil de werkgroep zich gaan inzetten voor het oprichten van een zorg ondersteunend netwerk in Vijlen.

 

 

De Ruilwinkel SMWO Goes

Met de “ruilwinkel”  wil SMWO Goes een bijdrage leveren aan het tegengaan van de effecten van armoede en sociale uitsluiting. Mensen bieden spullen en diensten aan in de Ruilwinkel. Hiervoor krijgen ze punten, waarmee ze zelf weer spullen en diensten kunnen verkrijgen.
Meer informatie: www.ruilwinkelgoes.nl

Opgroeien in een kleine kern

Maar al te vaak is dorpsbeheer en dorpsontwikkeling een zaak van volwassen bewoners. Jongeren laten zich niet in een jongerenraad persen en kinderen zitten in hun vrije tijd liever achter hun PC of spelen buiten waar dat nog kan.

Toch is jeugd een belangrijke doelgroep voor dorpsontwikkeling. Niet alleen hebben ze eigen wensen over bij voorbeeld verkeer, openbare ruimte en vervoer; het is ook de kans op verjonging van de toekomstige dorpsgemeenschap. Daarvoor zijn duurzame ontwikkeling, bereikbare opleidingen, jongerenhuisvesting en economische ontwikkeling belangrijke thema's. Het is van groot belang hen een plaats te geven in de dorpsontwikkeling. K2 kan u daarbij mogelijk van dienst zijn.

K2, Brabants kenniscentrum jeugd, houdt zich o.a. bezig met jongerenparticipatie en met de rol van jeugd binnen leefbaarheidsprocessen en met kindvriendelijke wijken en dorpen. Voor informatie of voorbeelden mailt u met paul.van.der.klein@k2.nl. Op onze site www.k2.nl ziet u waar we ons zoals mee bezig houden.

 

Paul van der Klein

Speeltuinwerk Limburg - partner voor dorpsraden

Speeltuinwerk Limburg, kortweg “SpeL”,is een door de provincie Limburg erkende organisatie van Maatschappelijk Belang en is gevestigd in Roermond. SpeL behartigt de belangen van de in deze provincie gevestigde speeltuinen en telt momenteel 85 leden, die over de gehele provincie verspreid zijn. Het levert bijdragen aan de harmonische ontwikkeling van de jeugd en de jongeren door het bevorderen van het speeltuinwerk en het wijk- en buurtbeheer van speelvoorzieningen.

SpeL onderstreept daarbij het belang dat er meer ruimte voor kinderen en jongeren moet zijn met de aandacht voor diversiteit en gemeenschapszin, ongeacht de verschillende culturele achtergronden. Veel aandacht dient immers te worden geschonken aan het leefbaar houden van vitale wijken en buurten.

SpeL is niet alleen een vraaggerichte organisatie, doch adviseert ook lokale overheden en – organisaties bij het uitvoeren van het plaatselijke beleid ten aanzien van de jeugd en de jongeren. Spelen is meer dan spelen alleen. Het oprichten en exploiteren van goede en veilige speelgelegenheden vereist als gevolg van wettelijke regelgeving meer en meer specialistische kennis van vrijwilligersorganisaties, maar ook van de plaatselijke overheden. Samenwerking tussen deze partijen is relevant om te komen tot goede speelgelegenheden.

Naast het ondersteunen van de leden adviseert SpeL tevens buurtplatforms en dorpsraden alsmede de lokale en provinciale overheid op het terrein van het speelruimtebeleid. Wenst u meer informatie over dat wat SpeL voor u kan betekenen, een enkel telefoontje naar Roermond (tel.0475-350278) of een e-mail naar info@speeltuinwerklimburg.nl en een van onze consulenten staat voor u klaar om uw vragen te beantwoorden. Kijk ook eens op onze website www.speeltuinwerklimburg.nl.

bron: Kleine Kernen Krant nr. 9 (dec. 2006)

WMO special

Het platform voor gemeenschapshuizen in Noord-Brabant, 't Heft heeft een interesante special gemaakt over de WMO. Niet alleen voor besturen van gemeenschapshuizen interessant maar ook voor dorpsraden. Kijk voor meer informatie in de pdf-bijlage.

BijlageGrootte
nieuwsheft Wmo.pdf724.38 KB

Wegwiezer: decentraal zorgloket voor de Wmo

In veel gemeenten ontstaan zorgloketten waar een breed aanbod aan voorzieningen op het gebied van wonen, zorg en welzijn aanwezig is. Op het platteland is het nog maar de vraag of zo'n centraal loket de beste oplossing is. De Drentse gemeente Aa en Hunze ziet meer in een decentrale aanpak: in vier dorpen komen daar 'Wegwiezers', waar verschillende organisaties op het gebied van wonen, zorg en welzijn hun diensten aanbieden. De Wegwiezerconsulenten zijn speciaal opgeleide vrijwilligers.

Behoud van zelfstandigheid

In Aa en Hunze dus niet een loket maar vier, die zijn verspreid over de gemeente. Eigenlijk zijn het helemaal geen loketten, maar vriendelijk ogende winkels in het hart van een dorp waar veel mensen komen. Ook niet een loketmedewerker, maar twaalf Wegwiezerconsulenten, die dit werk vrijwillig doen. Iedere consulent heeft een gedegen training achter de rug en is in staat mensen op een objectieve manier te informeren over de vele mogelijkheden, diensten en producten op het terrein van wonen, zorg en welzijn.

Moderne WMO-voorziening

Aan de Wegwiezer zijn multidisciplinaire teams verbonden. Daarin bespreken professionals de signalen en vragen waarvoor nog geen goede oplossingen zijn, en komen met oplossingsvoorstellen. Er zijn krachtige netwerken ontstaan, waarin zowel burgers als professionals werken aan behoud van zelfstandigheid en een goed leven in Aa en Hunze. In moderne WMO-termen: de Wegwiezer is een winkel en een werkmethode met diensten en producten van vele aanbieders, waarmee beperkingen worden gecompenseerd. De Wegwiezers richten zich op iedere inwoner van Aa en Hunze. Of het nu gaat om steunkousen of opvoedingsvraagstukken: de Wegwiezer vormt de schakel tussen de klant en de vrager.

Wegwiezerconcept

Het Wegwiezerconcept is ontwikkeld door een samenwerkingsverband van organisaties die woon-, zorg- en welzijnsdiensten leveren in Aa en Hunze. Alle organisaties samen dragen het concept, op basis van zowel financiële investeringen als investeringen in natura. De Gemeente Aa en Hunze is eigenaar van de Wegwiezer, Stichting Welzijn Aa en Hunze is beheerder en heeft het concept mede ontwikkeld.

In juni 2006 heeft de Wegwiezer de Ko Suurhoffpenning gewonnen. Een prijs die tweejaarlijks wordt toegekend door de PvdA, aan het beste initiatief op het terrein van emancipatie van ouderen. Wouter Bos reikte de penning uit. De organisatoren beschouwen de prijs als een steun in de rug. Een bewijs dat ook anderen zien dat maatschappelijke ondersteuning vraagt om nieuwe integrale concepten, met in de aanpak een belangrijke plek voor de inzet van vrijwilligers.

Bronnen: http://www.zorgloketgelderland.nl / Zorg + Welzijn, jaargang 12, nr 8, 2 augustus 2006, p 24. Door Sander Gerritsen, directeur Stichting Welzijn Aa en Hunze.

Werk- en leerboerderij De Akkerwinde Nisse

De Akkerwinde richt zich op de opvang van mensen met een verstandelijke beperking, die mee kunnen helpen op het agrarisch bedrijf van de Fam. Boonman in Nisse. In 2011 gaat het bedrijf ook opvang voor kinderen aanbieden.
Meer informatie: www.de-akkerwinde.nl

Duurzaamheid

Artikelen en documentatie rond het thema Duurzaamheid.

Duurzaamheid is het toverwoord

Onlangs zijn er debatten gehouden met alle lijsttrekkers van de politieke partijen die meedoen aan de komende statenverkiezingen. Daarbij was het thema duurzaamheid.

Deze debatten zijn gehouden in het kader van de resultaten van Telos die al sinds 2001 de Duurzaamheidsbalans van Noord-Brabant opstelt. De Brabantse duurzaamheidsbalans bevat drie componenten, kapitalen genoemd, die een waarde geven voor de duurzame ontwikkeling: de economische, ecologische en sociaal-culturele component. De duurzaamheidsbalans is een afgeleide van een universeel toegepast model om de dimensies van duurzame ontwikkeling weer te geven: People, Planet en Profit. Niet voor niets wordt daarin altijd de dimensie van de mens, de sociaal-culturele dimensie als eerste genoemd.

Wat opviel in de duurzaamheidsdebatten, was dat de factor People -de mens- nauwelijks ter sprake kwam. Toch is er alle aanleiding om de factor mens in de komende verkiezingen extra te benadrukken. Wij spreken van duurzaamheid als we ervoor zorgen dat we een kwalitatief en kwantitatief gezond platteland overdragen aan de volgende generaties. Naar onze mening moet er tussen de dimensies van sociaal-cultureel, economie en ecologie een evenwicht zijn; pas dán kun je spreken van een Vitaal Platteland. 

Een Vitaal Platteland betekent: Duurzame leefbaarheid op het platteland.

Daarvoor is wel een aantal zaken van belang. Als eerste voldoende betaalbare woningen voor jongeren. Als er geen jongeren zijn, vergrijst een dorp in snel tempo en daarmee komen allerlei voorzieningen onder druk te staan. De school en het verenigingsleven zullen dat als eerste merken maar ook de levendigheid in een dorp hangt er mee samen.

Daarnaast heeft ook de bedrijvigheid op het platteland een impuls nodig. Voor een leefbaar platteland is een gezonde economische bedrijvigheid van belang. 

Nu de landbouw aanzienlijk in omvang afneemt verliest het platteland een (gedeelte) van zijn economische pijlers. Economie en landbouw bieden nog steeds kansen, echter niet meer voor alle plattelandsondernemers. Vervolgens wordt de afgeleide werkgelegenheid in de ondersteunende diensten en verwerkende industrie ook bedreigd. Er zullen dus nieuwe economische dragers nodig zijn voor het platteland en dat kan niet alleen met recreatie en zorgboerderijen. Bovenstaande onderwerpen zijn het komende jaar dé speerpunten voor de vereniging kleine kernen noord-brabant.

Wim van Lith, Voorzitter VKK Noord Brabant 

Dorpshuizen/Kulturhuzen

Documentatie rond het thema "Dorpshuizen en Kulturhuzen"

Themagroep Gemeenschapshuizen

Themagroep voor het verzamelen en publiceren van documentatie over voorzieningen zoals gemeenschapshuizen

Welkom bij de themagroep Gemeenschapshuizen

De Themagroep Voorzieningen is opgericht om de bestaande kennis en ervaring rond het opzetten en onderhouden van Gemeenschapshuizen in kleine kernen te vergaren en via het kennisplatformbewoners.nl te ontsluiten.

Belangrijke vraagstukken hierbij zijn:

 • Wat zouden de rollen moeten zijn van gemeente, dorpsraad/vereniging en eventueel woningcorporatie.
 • Wat moet je vastleggen in een convenant tussen de verschillende partijen.
 • Wat zijn mogelijkheden en modellen om een gemeenschapshuis betaalbaar te maken voor wat betreft de ontwikkeling en de exploitatie.
 • Hoe kun je het beste het feitelijk beheer organiseren, inclusief de rolverdeling tussen beheerder, betaalde en/of vrijwillige medewerkers en bestuur.

Activiteiten van de themagroep

 • Het verzamelen en publiceren van informatie over dorpen die zich met deze problematiek bezighouden. (projectenkaart).
 • Het organiseren van discussies via chat en forum op de website.
 • Het beantwoorden van vragen van dorpsraden via het forum.
 • Afhankelijk van de behoefte van de deelnemers komt de themagroep ook fysiek bij elkaar.

Lid worden

Om mee te doen aan de themagroep is geen specifieke deskundigheid vereist, wel interesse in het onderwerp en de wil en bereidheid om kennis met anderen te delen. Om lid te kunnen worden moet je wel geregistreerd staan als gebruiker van kennisplatformbewoners.nl. Als je ingelogd bent, kun je jezelf als lid aanmelden via de volgende pagina:

http://www.kennisplatformbewoners.nl/og

Je kunt dan ook zelf berichten in deze groep plaatsen en je ontvangt een melding per email als er weer een bericht in deze groep geplaatst is. Je kunt daartoe je voorkeuren aanpassen via "my membership" in het groepsmenu.

 

't Heft platform gemeenschapshuizen

Noord-Brabant telt ruim 500 gemeenschapshuizen. Zij staan in buurten, dorpen, steden en wijken en zijn van groot maatschappelijk belang voor de leefbaarheid van een gemeenschap. Deze gemeenschapshuizen, ook wel multifunctionele centra genoemd, bieden niet alleen ontspanning, maar zijn ook ontmoetingsplaatsen, cultuurtempels of scholingsinstituten en worden bestuurd door vrijwilligers. Gemeenschapshuizen zijn er in allerlei vormen en maten. Geen enkel gemeenschapshuis is gelijk. Sinds 1999 is ’t Heft hét platform voor gemeenschapshuizen in Noord-Brabant.

Een kleine 200 gemeenschapshuizen zijn inmiddels bij 't Heft aangesloten.

Stichting 't Heft zet zich in voor uitwisseling, samenwerking, ondersteuning en belangenbehartiging van gemeenschapshuizen in Noord-Brabant.
De belangrijkste activiteiten van 't Heft zijn: belangenbehartiging, het geven van advies en ondersteuning op een groot aantal terreinen, training en het bevorderen van deskundigheid.

Gemeenschapshuizen met een servicecontract van 't Heft kunnen steun en advies verwachten bij de ontwikkeling van hun beleid en verbetering van de kwaliteit van de bedrijfsvoering. Voor de uitvoering van deze taken maakt 't Heft gebruik van de diensten van de provinciale instelling Stichting Zet, zicht op maatschappelijke ontwikkeling.
De activiteiten van 't Heft worden mede mogelijk gemaakt door een financiële bijdrage van de provincie Noord-Brabant.

Dorpshuizen.nl

informatie over bestuur en beheer van dorpshuizen, gemeenschapshuizen en multifunctionele centra

Handboek over Cultuurhuizen in de provincie Utrecht

Tijdens een druk bezochte bijeenkomst op 14 november in het cultuurhuis in Doorn, is het eerste exemplaar van het handboek Cultuurhuizen uitgereikt. Mw. Raven, gedeputeerde van de provincie Utrecht, reikte het exemplaar uit aan de wethouder van de gemeente Woudenberg. De inhoud van het handboek is verzorgd door Grontmij | Marktplan.

De bijeenkomst vormde de afsluiting van het eerste Cultuurhuisproject van de Provincie Utrecht. Hierbij kregen zestien cultuurhuizen een investeringssubsidie toegekend. Wethouders, architecten en beleidsambtenaren van gemeente en provincie waren aanwezig om het succes van dit project te vieren.

Handboek
Het Handboek Cultuurhuizen behandelt de ontwikkeling van een Cultuurhuis; van droom tot bouw. Het is bedoeld voor gemeenten, initiatiefgroepen (onder andere bibliotheken, scholen, en kunstcentra) en andere geïnteresseerden die een cultuurhuis willen starten. Alle aspecten voor de ontwikkeling van een Cultuurhuis passeren in het Handboek de revue. Het handboek biedt ook aanknopingspunten voor de ontwikkeling van brede scholen en multifunctionele accommodaties.

Ervaringen
Grontmij | Marktplan verzorgde de inhoud van het Handboek. Bij het schrijven is gebruik gemaakt van ervaringen die zijn opgedaan bij de begeleiding van zestien cultuurhuizen in de provincie Utrecht. Doordat de begeleiding van de cultuurhuizen in verschillende stadia startte, varieerde deze van het opstellen van een programma van eisen en kostenramingen tot het smeden van een goede samenwerking tussen de verschillende partijen.

Voor meer informatie over het handboek kunt u contact opnemen met:
Fleur Spijkers, projectleider Cultuurhuizen (a.i.)
Provincie Utrecht
Postbus 80300
3508 TH Utrecht
Tel: 030-258 2066

 

Samenwerken onder één dak Handreiking voor het opzetten van een Cultuurhuis

https://www.provincie-utrecht.nl/publish/pages/202750/samenwerken_onder_een_dak_opzetten_van_een_cultuurhuis_november_2007.pdf
Bronnen:
www.kulturhus.nl

Kennisknooppunt Kulturhus

Een Kulturhus is een voorziening onder één of meerdere daken in een dorp of stadswijk. Participanten in een Kulturhus hebben een gezamenlijke visie over de rol van de voorziening in het dorp of de wijk. Een gezamenlijk beheer en een gezamenlijke programmering zijn daarin de basis. Binnen een Kulturhus worden inventieve verbindingen gelegd tussen organisaties en verenigingen. Dit levert meerwaarde op. Het Kulturhus is een belangrijke ontwikkeling op het gebied van vitaliteit in dorpskernen en stadswijken.

De website biedt nieuws en informatie over Kulturhusen in Nederland, subsidieregelingen, het projectbureau en een kennisbank.

Vraagbaak voor gemeenschapshuizen

Vraagbaak bestuur en beheer voor
dorpshuizen, gemeenschapshuizen, multifunctionele centra, buurthuizen,
wijkhuizen en parochiecentra. Met o.a. als hoofdonderwerpen:

 • Veel gestelde vragen
 • Bestuur en beleid
 • Vrijwilligers en personeel
 • Barexploitatie
 • Programma en PR
 • Gebouw en materiaal
 • Tevredenheid
 • Resultaten

Natuur en Recreatie

Publicaties en Documentatie rond het thema Natuur en Recreatie

Buitengewoon Brabants : over binding en identiteit. PON-Jaarbeeld 2006

Wat is eigen aan Brabant en aan Brabanders? En is dat eigene van belang voor de inwoners van Noord-Brabant? Voor het PON is een antwoord op deze vragen van steeds groter belang. Immers, de Brabantse identiteit lijkt in onze samenleving nog steeds een rol van betekenis te spelen. Daarom wil het PON met dit PON-Jaarbeeld 2006 de discussie aanzwengelen over de rol die een Brabantse identiteit kan spelen bij de sociale ontwikkeling van Brabant. Samen met de 'Olifantendoders' van Omroep Brabant maakte het PON een zoektocht naar de beleving van het Brabantse eigene. Het PON-Jaarbeeld 2006 laat die zoektocht zien naar de werkelijkheid en de mythe, maar vooral naar de vraag of Brabant in staat is om een positief beeld van zichzelf te creëren dat modern is, iets eigens heeft, rekenschap geeft van het verleden, tot de verbeelding spreekt en bijdraagt aan de toekomst. In het essay van dit boekje neemt de PON-redactie stelling in de discussie over de Brabantse identiteit. Aan de hand van interviews met een aantal Brabanders wordt deze opvatting verlevendigd. Ook worden resultaten uit een onderzoek van het PON-Brabantpanel naar de Brabantse identiteit gepresenteerd. Fotograaf Gerard de Graaf heeft de Brabantse identiteit vastgelegd. De foto's zijn als ansichtkaarten bij dit boekje gevoegd.

Op 16 januari heeft het PON het Jaarbeeld 2006 'Buitengewoon Brabants' gepresenteerd met een voorvertoning van de aflevering van de Olifantendoders (TV-uitzending, radio-uitzending), die op 19 januari door Omroep Brabant werd uitgezonden. Het boekje met ansichtkaarten Buitengewoon Brabants: over binding en identiteit kunt u hier bestellen. Resultaten uit een onderzoek van het PON-Brabantpanel naar de Brabantse identiteit vindt u op de website van het Brabantpanel.

 

Titel Buitengewoon Brabants : over binding en identiteit. PON-Jaarbeeld 2006
Auteur(s):  
Publicatie datum: 2006
Bestelkosten: 5.00
Contact: d.vos@ponbrabant.nl
ISBN: 9050493645

 

 

Folklore kleurt de toekomst : volkscultuur in Brabant, publicatie

Samenvatting: Volkscultuur, de cultuur met de kleine c, of anders gezegd, de cultuur van alledag, mag zich verheugen in een toenemende aandacht van 'gewone burgers' en wetenschappers. Die aandacht is voor het PON de belangrijkste aanleiding om dit boekje te schrijven; het instituut is er vanuit zijn maatschappelijke opdracht in geïnteresseerd hoe tradities en rituelen een rol spelen bij gemeenschapszin en sociale cohesie. Folklore is een onderdeel van volkscultuur en is gericht op oude volksgebruiken en overleveringen. Folklore is meestal lokaal- of streekgebonden: de gilden, het carnaval, de Brabantse Dag in Heeze, het Dialectenfestival of het bloemencorso, ze zijn ieder op hun eigen wijze uniek. Voor veel Brabanders speelt folklore een belangrijke rol bij de beleving van hun identiteit: volkscultuur speelt een belangrijke rol in onze Brabantse samenleving. Dat beeld springt er duidelijk uit in de verhalen in dit boekje van deskundigen en Brabantse deelnemers aan folklore. Een andere reden om dit boekje te schrijven is het afscheid van Annemieke Kamoschinski van het PON. Zij sluit met dit boekje haar werkzame periode af.


Titel: Folklore kleurt de toekomst : volkscultuur in Brabant.
Auteur(s): A. Kamoschinski, K. du Long en J. Luijten
Publicatie datum: 2006
Bestelkosten: 17.50
Contact: klo@ponbrabant.nl
ISBN: 9050493920

 

Handleiding ommetjes

Op landelijk niveau is een ‘handleiding voor Ommetjes' gemaakt. In deze handleiding is een stappenplan tot realisatie opgenomen, is aangegeven hoe het zit met openstelling, beheer, verzekeringen, etcetera. Het is daarmee echt een instrument dat de provinciale en locatie organisaties kunnen benutten voor de uitvoering van deze projecten

BijlageGrootte
Handleiding_Ommetjes[1].pdf2.83 MB

Interview Annemieke Kamoschinski over Volkscultuur in Brabant by Omroep Brabant

30 augustus 2006:
Interview: Omroep Brabant interviewde Annemieke Kamoschinski over volkscultuur in Brabant en over de PON-publicatie daarover. Hier vindt u de geluidsweergave van het interview.

Presentatie Brabant’s eerste Recreatieve Poort: De Peelse Heide

Vrijdag 20 maart van 14.30 uur tot 17.00 uur organiseert Streekhuis Kempenland een presentatie over Recreatieve Poort 'De Peelse Heide'. Deze recreatieve poort ging vorig jaar juni als eerste in Brabant open voor bezoekers. Inmiddels zijn alle voorzieningen van de poort helemaal gereed. Zo ook De Nieuwe Brandtoren, een 26 meter hoge uitkijktoren met klimfaciliteiten. Deze toren wordt tijdens de bijeenkomst officieel geopend door mevrouw J.M.P.J. van Gorp - van de Ven, voorzitter van Reconstructiecommissie Kempenland en de heer J. van de Sande, wethouder in de gemeente Reusel - De Mierden.

 

Waarom Recreatieve Poorten?

Een Recreatieve Poort is één van de middelen die wordt ingezet om de marktpositie van toerisme en recreatie en daarmee de plattelandseconomie in Brabant te versterken. Mensen hebben steeds meer behoefte om van de natuur en het landschap te genieten. Een Recreatieve Poort levert voorzieningen voor recreanten. Door de aantrekkingskracht vermindert een poort zware recreatieve druk in de nabij gelegen kwetsbare natuur. Een Recreatieve Poort vormt de toegang tot bos en natuur en is het startpunt voor fiets-, wandel- en ruiterroutes. Ook beschikt een Recreatieve Poort over voldoende parkeerfaciliteiten, een horecavoorziening en een informatiecentrum.

Recreatieve Poorten in Kempenland

In Kempenland komen in totaal negen Recreatieve Poorten, waarvan er naar verwachting zes al open gaan vóór eind 2010. De Peelse Heide opende vorig jaar juni als eerste poort in Brabant de deuren voor het publiek. Voor de periode 2009 - 2010 staan voor Kempenland de poorten in Eersel, Goirle, Moergestel, Oirschot en Hooge Mierde op de planning. Daarna volgen de poorten in Hilvarenbeek en Wintelre. 

Het Brabants platteland; er gebeurt meer dan je ziet

Recreatieve Poorten maken onderdeel uit van de herinrichting van het platteland, ook wel reconstructie genoemd. Op tal van plaatsen komen nieuwe natuurgebieden tot stand, krijgen rivieren de ruimte, blijven dorpen leefbaar en kunnen de landbouw en andere nieuwe economische dragers zich ontwikkelen op duurzame locaties. Samen dragen alle projecten bij aan een vitaal, mooi en schoon platteland voor alle inwoners en recreanten. Aan de uitvoering werken overheden, maatschappelijke organisaties en particulieren, onder de regie van provincie Noord-Brabant. In Kempenland werken zij samen in het Streekhuis Kempenland.

Wandelgids voor Rolstoelgebruikers

Via deze weg willen wij u attenderen op de eerste uitgave van de 'Wandelgids voor Rolstoelgebruikers' die dit voorjaar is verschenen bij Eoscentra. De wandelgids beschrijft de regio Nijmegen, Betuwe, Oost Brabant en Noord Limburg in 27 bijzondere routes. De (rond)wandelingen voeren over verharde paden of weggetjes en ontsluiten prachtige plekken voor rolstoelgebruikers.

Het idee voor deze gids is ontstaan, toen de auteur bij zijn vrijwilligerswerkzaamheden in aanraking kwam met mensen die zich niet zelfstandig konden verplaatsen. Het samen eropuit trekken bleek voor beide partijen een prettige ervaring. Verandering van activiteit èn omgeving gaf aanleiding tot nieuwe gesprekken, het was een prettige en gemakkelijke manier van elkaar ontmoeten.

'Wandelgids voor Rolstoelgebruikers' door Rinus Roland

ISBN 9789075362787

Prijs 12,95

Naast de reguliere verkooppunten zoals VVV, ANWB en boekhandel, is de wandelgids te bestellen bij Eoscentra via www.eoscentra.nl

Graag zouden wij, als u de gids gaat gebruiken, uw bevindingen en die van anderen vernemen en deze inzetten ter aanvulling, verbetering en wellicht uitbreiding van deze bijzondere wandelgids. Uw opmerkingen kunt u richten aan info@eoscentra.nl

Tevens stellen wij het op prijs als u dit bericht wilt doormailen aan belanghebbenden zodat degenen voor wie de gids bestemd is er ook daadwerkelijk gebruik van kunnen maken. Als gebruikers van deze gids zien wij rolstoelgebruikers en hun relatienetwerk, te weten verzorgers, zorginstellingen, ouderenorganisaties, patiëntenverenigingen en gehandicaptenorganisaties.

Wellicht heeft u ook een nieuwsbrief of website waarin aandacht aan het verschijnen van de gids gegeven kan worden. Bijgaand treft u een flyer van de gids zodat u een duidelijk beeld krijgt van de gids.

Namens de rolstoel werkgroep Eoscentra,

Scarlett van Pelt

scarlett@eoscentra.nl  
BijlageGrootte
flyerrolstoel.pdf1.21 MB

Zorgenloze vakantie voor mensen met een beperking

Op zaterdag 4 april wordt de vakantieboerderij van de familie Nooyen in Asten-Heusden tijdens een open dag officieel geopend. Bijzonder aan dit initiatief is dat de recreatiewoningen geschikt zijn voor gehandicapten. Deze mensen kunnen samen met hun familie van een rustige vakantie op het platteland genieten. Het project is vorig jaar genomineerd voor de Peeltrofee. Tijdens de open dag is het bedrijf te bezichtigen tussen 13.00 uur en 18.00 uur. Bij d'n berk is gelegen aan de Achtermijterbaan 7 in Heusden (gem. Asten).

Bernard en Dian Nooyen wonen in een prachtig natuurlijk gebied in Asten, vlak tegen de Grootte Peel. Het is een echte agrarische streek, maar de afgelopen jaren zijn er veel ondernemers gestopt. Ook de familie Nooyen is gestopt met het melken van koeien en mesten van varkens. De mooie omgeving is namelijk ook een beperking voor een gezonde bedrijfsvoering, zeker richting toekomst. De ondernemers gooien het nu over een hele andere boeg: een vakantieboerderij voor mensen met een handicap. Dian heeft gewerkt in de gezondheidszorg en heeft dus ervaring met de doelgroep. Omdat er weinig vakantieparken zijn voor die specifieke doelgroep verwachten ze een gat in de markt te hebben aangeboord.

Verbrede landbouw

Met het bouwen van recreatiewoningen voor gehandicapten op hun agrarisch bedrijf geeft de familie Nooyen op een innovatieve manier invulling aan verbrede landbouw. De ondernemers bouwden de afgelopen jaren daartoe zes recreatiewoningen in nieuwe en bestaande stallen. Oude veestallen zijn afgebroken. De gehandicapten kunnen samen met hun familie van een rustige vakantie op het platteland genieten. De uitstraling van het project is groter dan alleen het eigen bedrijf omdat ook de lokale economie ervan profiteert.

De 6-persoons appartementen waren al even gereed en onlangs zijn ook de 4-persoons appartementen in gebruik genomen. Alle appartementen zijn speciaal voor zorgbehoevende gasten ingericht, zoals met hoog/laag-bedden. In bestaande stalruimte is een verwarmd binnenzwembad met tillift aangelegd. Daarnaast zijn er tal van andere ontspanningsmogelijkheden, zoals paardenboxen, hondenkennels, een jeu de boulesbaan en een weide met speeltoestellen.

In september 2008 zijn de eerste gasten gearriveerd en daarna hebben al vele vakantiegangers het bedrijf bezocht. Ondanks de drukte rondom het afwerken van het bedrijf en het organiseren van de open dag, is Dian zeer tevreden. "Als je de mensen plezier hoort maken dan weten we weer waar we het allemaal voor gedaan hebben." De twee ondernemers kijken met veel enthousiasme vooruit en hopen samen met de gasten te kunnen genieten van hun nieuwe onderneming.

Reconstructie in De Peel

De zorgboerderij van de familie Nooyen is een mooi voorbeeld van plattelandsverbreding die bijdraagt aan een sociaaleconomisch vitaal platteland. De leefbaarheid van het platteland is een belangrijk onderwerp van de reconstructie die momenteel op het Brabantse platteland plaatsvindt. In De Peel en zes andere gebieden werken partijen samen om een kwaliteitsimpuls te geven aan het buitengebied. Dit gebeurt onder andere op het gebied van landbouw, natuur, water, recreatie en leefbaarheid. Alle gewenste ontwikkelingen staan beschreven in het reconstructieplan dat momenteel wordt uitgevoerd. De coördinatie van de uitvoering in De Peel gebeurt in het Streekhuis in Deurne.

Bouwen en Wonen

Belangrijke vraagstukken rond het thema Bouwen en Wonen zijn:

Om tot bruikbare antwoorden op deze vraagstukken te komen houdt een  themagroep van (ervarings-) deskundigen zich met deze problematiek bezig en probeert de bestaande kennis en ervaring te vergaren en via het kennisplatformbewoners.nl te ontsluiten.

Themagroep Bouwen

Themagroep bouwen voor starters en senioren

Welkom bij de themagroep Bouwen

De themagroep Bouwen houdt zich bezig met de problematiek van bouwen voor o.a. starters en seniroen in kleine kernen de bestaande kennis en ervaring te vergaren en via het kennisplatformbewoners.nl te ontsluiten. Belangrijke vraagstukken hierbij zijn:

 • Op welke manier kunnen betaalbare woningen voor starters en voor senioren gerealiseerd worden?
 • Wat kan bouwen in eigen beheer hierbij betekenen en welke problemen kom je hierbij tegen?
 • Wat zouden de rollen moeten zijn van gemeente, woningcorporatie en dorpsraad/vereniging?
 • Hoe kun je er voor zorgen dat starterswoningen niet over vijf jaar tegen reguliere prijzen worden verkocht of zijn uitgebouwd tot "normale" woningen.

Activiteiten van de themagroep

 • Het verzamelen en publiceren van informatie en projecten.
 • Het organiseren van discussies via chat en forum op deze website.
 • Het beantwoorden van vragen van dorpsraden via het forum.
 • Afhankelijk van de behoefte van de deelnemers komt de themagroep ook fysiek bij elkaar.

Lid worden

Om mee te doen aan de themagroep is geen specifieke deskundigheid vereist, wel interesse in het onderwerp en de wil en bereidheid om kennis met anderen te delen. Om lid te kunnen worden moet je geregistreerd staan als gebruiker van kennisplatformbewoners.nl. Ben je nog niet geregistreerd, dan kun je dat hier doen. Als je ingelogd bent, kun je jezelf als lid aanmelden via de volgende pagina:

http://www.kennisplatformbewoners.nl/og

Je kunt dan ook zelf berichten in deze groep plaatsen en je ontvangt een melding per email als er weer een bericht in deze groep geplaatst is. Je kunt daartoe je voorkeuren aanpassen via "my membership" in het groepsmenu.

Eerste subsidie voor collectieve zelfbouw in Limburg

Limburgse primeur voor startersproject in Horst aan de Maas

De provincie Limburg verleent € 44.000,- subsidie aan startersvereniging Vosbeek voor de realisatie van 11 koopwoningen in Lottum (Horst aan de Maas). Deze woningen worden collectief in eigen beheer gebouwd. Deze startersvereniging ontvangt als eerste subsidie uit de stimuleringsregeling Collectief Particulier Opdrachtgeverschap (CPO). Met deze regeling willen Gedeputeerde Staten de komende jaren een impuls willen geven aan CPO in Limburg. Ger van den Beuken, dorpsraadlid van Lottum ziet in de regeling kansen: "Als we de leefbaarheid in het dorp willen behouden, moeten we er voor zorgen dat de jonge mensen blijven."

Startersvereniging Vosbeek is tot stand gekomen met hulp van de dorpsraad van Lottum. Volgens Van den Beuken is het CPO-project een reactie op een groot aantal klachten van jonge dorpsgenoten die geen betaalbare woning konden vinden. "De meeste woningen in het dorp kosten meer dan 2 ton: veel te veel voor starters. Voor de leefbaarheid vinden wij als dorpsraad het belangrijk jonge mensen hier te houden en hebben daartoe in samenwerking met de gemeente Horst aan de Maas ruimte voor 11 starterswoningen weten te realiseren. Omdat het om collectief bouwen in eigen beheer gaat, kunnen de kopers de ontwikkelkosten drukken en goedkoop inkopen. De Provincie Limburg neemt met een stimuleringssubsidie een deel van de aanloopkosten op zich. Dat is mooi meegenomen. Mede hierdoor zal bij een tussenwoning de schappelijke prijs € 140.000,- gaan bedragen en bij een hoekwoning € 30.000,- meer", vertelt het dorpsraadslid.

Van den Beuken ziet Collectief Particulier Opdrachtgeverschap als een goeie oplossing voor de woonproblemen waar een groot aantal Limburgse dorpen momenteel mee kampt. "Via CPO kun je woningen bouwen die passen bij het financiële plaatje en de wensen van de kopers. Dat geldt overigens niet alleen voor starters. Ook senioren kunnen op deze wijze aan een woning komen die voldoet aan individuele eisen", aldus Ger van den Beuken.

bron: www.limburg.nl

Handleiding Bouwen in eigen beheer.

Bouwen in eigen beheer werkt. Zo luidt de titel van de handleiding die geschreven is voor dorpsraden en kopersverenigingen om via de methode collectief particulier opdrachtgeverschap betaalbare woningbouw te realiseren voor starters op de woningmarkt. Via de koopgarantconstructie blijven deze woningen duurzaam beschikbaar voor de doelgroep.
BijlageGrootte
Bouwen In Betrokkenheid (pdf)59.31 KB
Handleiding Bouwen in eigen beheer (pdf)754.03 KB
Boekje Koopgarant (pdf)275.07 KB

Bouwen met en voor starter (artikelenoverzicht)

rapport ’Het huis uit’ van PRIMO nh wordt bepleit meer aandacht te besteden aan de positie van de jongeren. PRIMO nh, het kenniscentrum voor sociaal

http://www.primo-nh.nl/uploads/Het%20huis%20uit%202.pdf

woonwensen van jongeren


ONDERZOEK NAAR STARTERS OP DE KOOPWONINGMARKT
“Prijzen van koopwoningen zijn voor een alleenverdiener zo goed als niet op te brengen”
http://www.eigenhuis.nl/NR/rdonlyres/AFEA8660-3A2F-483D-9377-CC60FF2992B...Meer bouwen voor jongeren is nodig3 mei 2006
Jongeren hebben het moeilijk op de Nederlandse woningmarkt. Van de bijna twee miljoen jongeren tussen 19 en 28 jaar woont 40 procent zelfstandig en 12 procent in een studentenflat, op een kamer of in onderhuur. Van de jongeren die nog thuis wonen, wil 40 procent binnen twee jaar op zichzelf wonen. Dat stelt Paul Schnabel, directeur van het Sociaal en Cultureel Planbureau in een essay 'Jong wonen: de gewoonste zaak van de wereld'.

Schnabel heeft dit essay over de woonwensen van jongeren, waarin verschillende jongeren hun woonsituatie schetsen, geschreven in opdracht van het Aedes-Forum voor Inspiratie en Zingeving. Op woensdag 10 mei 2006 staat het essay centraal op de manifestatie 'Jong Wonen' in het Muziekgebouw aan 't IJ in Amsterdam.
Gert Jan Hagens, managing partner van consumentenadviesbureau The Smart Agency, zal op Schnabel's verhaal reageren, evenals jongeren van het Internet-Magazine Spunk. De manifestatie start om 10.00 uur en duurt tot 14.30 uur.

De helft van de jongeren valt in de laagste inkomenscategorie. Van de zelfstandig wonenden heeft ongeveer de helft een sociale huurwoning, de overigen moeten vooral een beroep doen op de gemiddeld duurdere particuliere huursector en de kamerverhuur. De wachttijden voor een huurwoning in de sociale sector zijn lang. Nauwelijks 20 procent van de jongeren ontvangt huurtoeslag, tegen meer dan 30 procent van de huurders boven 28 jaar. Jongeren onder de 23 jaar vallen in een ongunstiger regeling voor de huurtoeslag.

De manifestatie 'Jong Wonen' wordt georganiseerd door het Forum voor Inspiratie en Zingeving, een initiatief van Aedes vereniging van woningcorporaties. De manifestatie richt zich op het in kaart brengen van de problemen bij jongerenhuisvesting en hoe deze te verbeteren. De bijeenkomst is bedoeld voor medewerkers van woningcorporaties.

Hoewel er de laatste jaren veel bijgebouwd is, komen jongeren nog steeds met moeite aan woonruimte. Containerwoningen, woonruimte boven winkels, en verb ou wde kantoren zijn voorbeelden van woningen die de corporaties de laatste jaren speciaal voor jongeren hebben ontwikkeld. Maar het is nog niet genoeg.

Noot voor de redactie

Voor meer informatie over dit persbericht kunt u contact opnemen met de persvoorlichter van Aedes, 035 626 8230 of 06 53 40 99 67.

Het essay 'Jong wonen, de gewoonste zaak van de wereld' is voor journalisten gratis te verkrijgen bij Aedes. Het volledige programma is te vinden op www.aedes.nl. Indien u de manifestatie wil bijwonen, gelieve u vooraf even bij ons op te geven.

Aedes vereniging van woningcorporaties heeft 526 leden die gezamenlijk circa 2,4 miljoen woningen beheren.
http://www.aedesnet.nl/persberichten,2006/05/Meer-bouwen-voor-jongeren-i...


http://igitur-archive.library.uu.nl/USBO/2007-0802-201037/schnabel_06_jo...

De Goudkaart of Buurtsparen

Castria Wonen, de woningcorporatie in Tholen (en West-Brabant) heeft De Goudkaart geïntroduceerd. Huurders krijgen iedere maand punten als ze de huur op tijd betalen en geen overlast bezorgen. De verzamelde punten worden uitbetaald met waardecheques op naam. Na vertoning van de Castria Goudkaart kunnen de cheques verzilverd worden bij tal van winkeliers in de directe woonomgeving.
Meer informatie:
http://www.castria.nl/

De Scoop op wonen

De Scoop op Wonen: nieuwsbulletin juni 2008
-krimp als kans - wooneconomie - leefbaarheid - woningcorporaties - samenwerking

Handboek CPO

In opdracht van Provincie Noord-Brabant is een handboek collectief particulier opdrachtgeverschap samengesteld door de SEV.  Uit een eerdere provinciale inventarisatie onder Brabantse gemeenten is gebleken dat er veel vragen leven over het collectief particulier opdrachtgeverschap (CPO). Dit geldt ook voor woningbouwcorporaties en initiatiefnemers. Om die reden heeft de provincie Noord-Brabant opdracht gegeven tot het maken van het handboek CPO. Deze treft u als pdf aan in de bijlage. Met het handboek kan een groot aantal van die vragen beantwoord worden. Niet als blauwdruk, wel als een richtinggevende vraagbaak met als doel CPO in verder op weg te helpen.
BijlageGrootte
Handboek CPO.pdf2.05 MB

Koop Goedkoop

Om meer mensen met een bescheiden inkomen de mogelijkheid te bieden een koopwoning aan te schaffen verkopen steeds meer woningcorporaties Koop Goedkoop- woningen. Koop Goedkoop biedt de keuzevrijheid tussen huren en kopen. Bij Koop Goedkoop koopt u het huis. De grond blijft in het bezit van de woning- corporatie. Als koper heeft u het voordeel dat u alleen voor de koop van de woning een hypotheek hoeft af te sluiten. U kunt dus volstaan met een lager hypotheekbedrag en dus ook lagere woonlasten. Voor het gebruik van de grond betaalt u maandelijks grondhuur. Maar hierop is een ingroeiregeling van toepassing. Dit maakt een eigen woning voor meer mensen bereikbaar.

Meer infomatie op de website www.koop-goedkoop.nl

Koopgarant

Het principe van Koopgarant is eenvoudig: de koper betaalt een gereduceerde koopprijs en wordt vervolgens volledig eigenaar van de woning, met de bijbehorende bevoegdheden en verantwoordelijkheden. Wanneer de eigenaar de woning wil verkopen, dan koopt de corporatie de woning weer terug. Bij aankoop legt de corporatie contractueel vast hoe de verkoopprijs wordt vastgesteld.

Door deze korting en terugkoopgarantie blijkt Koopgarant een gewild product voor starters op de koopmarkt, jong en oud, alleenstaand of in gezinsverband. Voor de mensen in de lagere- en middeninkomensgroepen is het vaak de enige manier om een koopwoning naar hun wensen te kunnen betalen. Ook voor senioren is het een goede manier om hun vrije sector koopwoning in te ruilen voor meer zekerheid.

Maar ook als gewone koop wel binnen de mogelijkheden ligt, kan Koopgarant aantrekkelijk zijn.

Meer infomatie op de website www.koopgarant.nl

Molenschot: Huizen bouwen voor dorpsgenoten

Molenschot is een dorp in de gemeente Gilze Rijen. Duizend inwoners en 500 bewoners op de campings. Wij vallen voor 98% onder 40/55 Ke geluidsbelasting van het vliegveld.Dat houdt in dat we onder de huidige wetgeving niet mogen bouwen en dat al sinds 1993. De Starters trekken noodgedwongen weg en Molenschot vergrijsd en rap tempo of zoals we steeds verwoord hebben "We zijn en stervend dorp." Of dit de bedoeling van de wet is??? Of het zomaar kan binnen Nederland.... wie het weet mag het zeggen.
We zoeken een uitzonderingssituatie zodat we onder 40 Ke toch huizen mogen bouwen voor de eigen dorpsgenoten.Zo mogelijk en eigen beheer en maatschappij gebonden zodat we niet elke keer voor hetzelfde dillema komen te staan.
We zoeken dus naar juristen die ons kunnen helpen eventueel uitspraken van rechtbanken die een precedent werking hebben enz..
We zijn heel benieuwd naar de reacties.
Met vriendelijke groeten
Namens Leefbaarheid Molenschot.
Piet van Dongen

Molenschot: Weggaan, blijven of terugkomen?

Een onderzoek naar wonen en leefbaarheid onder inwoners en oud-inwoners van Molenschot.

De Werkgroep Leefbaarheid Molenschot zet zich in voor de leefbaarheid van het dorp. Een belangrijk onderdeel daarvan is voldoende geschikt woningaanbod. Dit was voor de werkgroep aanleiding onderzoek te doen naar de woonbehoeften van inwoners van Molenschot. Met de resultaten van dit onderzoek kan het woningbouwbeleid beter worden afgestemd op de wensen van de inwoners. Vragen die beantwoord worden zijn: waar en hoe willen inwoners van Molenschot wonen? Wat zijn de woonbehoeften van jongeren? Ondervinden of voorzien inwoners problemen bij het vinden van een geschikte woning? Wat zijn de redenen dat mensen uit Molenschot zijn vertrokken en hebben zij belangstelling om terug te keren? De werkgroep heeft gebruikgemaakt van een modelenquête die het PON ontwikkelt in opdracht van de Vereniging Kleine Kernen Noord-Brabant. Op verzoek van de werkgroep heeft het PON de enquêteresultaten verwerkt en het onderzoeksrapport geschreven dat is uitgekomen in 2004.

BijlageGrootte
Leefbaarheid Molenschot.pdf621.09 KB

VPRO TV: Jansen & Janssen: Waar zijn de betaalbare starterswoningen?

Afl.: Waar zijn de betaalbare starterswoningen? Wie in Nederland zijn eerste huis koopt, moet tegenwoordig al snel een slordige EUR 250.000,- neertellen. Als je niet met z'n tweeën bent en meer dan het gemiddelde verdient, is dat een bedrag dat met geen mogelijkheid is op te brengen. Die hoge prijzen gelden gek genoeg ook voor nieuwgebouwde huizen. Overal in Nederland. Dat wil zeggen, bijna overal. Want in het Brabantse Casteren blijken er wél goedkope starterswoningen gebouwd te kunnen worden. Waarom kan het in Casteren wel en in de rest van Nederland niet? Want wat kost dat nou helemaal, zo'n stapel stenen? Op zoek naar een betaalbare woning. 

Klik hier om de video af te spelen 

 

Verslag chat interview met Frits Pijnenburg

In het kader van het thema "Bouwen voor Starters en Senioren" vond op woensdagavond 17 oktober van 18.30-19.30u op http://www.kennisplatformbewoners.nl een chat-interview plaats met de heer Frits Pijnenburg. Voorheen was Frits Pijnenburg wethouder ruimtelijke ordening, volkshuisvesting, milieu en bouwen van gemeente Bladel.Vanuit zijn functie als wethouder was hij nauw betrokken bij de realisatie van het spraakmakende startersproject in Casteren. Hij heeft momenteel een eigen adviesbureau onder naam "Bouwen in betrokkenheid".

Hieronder volgt het verslag van deze chat. Vragen aan Frits Pijnenburg kunt u ook stellen in het forum

Wat leverde Bouwen in Eigen Beheer in Casteren op?

Frits Pijnenburg: Het bijzondere van Casteren was natuurlijk dat het een eerste project was, en voor mij ( toen als wethouder) hartstikke nieuw. Na dit project is het voor mij nooit meer geworden zoals het "vroeger"was. Wat het is belangrijkste dat "Casteren " heeft opgeleverd is, dat het niet alleen gaat om goedkoper bouwen, maar dat het ook mensen op een bijzondere manier bij elkaar brengt. Samen werken aan je woning en woonomgeving schept een duurzame band tussen mensen. Het levert in elk geval mensen op die betrokken zijn op elkaar, en op de directe woonomgeving..dat scheelt een hele stoet van opbouwwerkers...een leefbare buurt. In Casteren ( eerste project) zit een van de initiatiefnemers nu in de dorpsraad. Kijk wat er in Hoogeloon gebeurt...daar hebben mensen elkaar ook opgezocht in een zorgcooperatie. Voor wat betreft vervolgprojecten ben ik zelf alleen al bij twintig projecten betrokken in Brabant.

De huizen zijn 75,000 euro goedkoper gebouwd. Waarom is dat niet eerder gebeurd?

Frits Pijnenburg: dit heeft te maken met een bouwcultuur..die al tientallen jaren lang in feite in handen is van instituties en natuurlijk omdat vooral kleinere gemeenten vaak ook geen bouwgrond in eigendom hebben en dus ook met handen en voeten vast zitten aan ontwikkelaars, aannemers of woningbouwcorporaties.

De beschikbaarheid van bouwgrond is dat de grootste hinderpaal?

Frits Pijnenburg: dat is in elk geval een belangrijke hinderpaal, maar gemeenten kunnen daar ook veel actiever in zijn. De Rijksoverheid heeft gemeenten veel meer instrumenten gegeven dan bijvoorbeeld tien jaar geleden. In Casteren (en ook in andere kleine kernen) heeft de gemeente door een actieve grondpolitiek zelf eigendom verworven

In een reactie op deze chat zegt "berner" dat zij in een klein dorp ook met zo'n grondprobleem zitten: "twee derde van de totale grond is aangekocht door de gemeente maar laatste deel is erg moeilijk.." Wat is jouw advies voor hen?

Frits Pijnenburg: Ik zou zeggen: zoek ondersteuning bij bijvoorbeeld een dorps-of wijkraad, en zet het probleem op de politieke agenda, breng het onder de aandacht. Tweederde is al een heleboel zou ik zeggen.. Maar als de gemeente niet eerder wil beginnen... Ik kan op afstand natuurlijk niet overzien wat de gemeente al gedaan heeft om ook het overige deel in eigendom te verwerven. Ze heeft de instrumenten wel ( bijvoorbeeld de wet voorkeursrecht gemeente).

Berner: De gemeente heeft alleen gesprekken met huidige grondeigenaren gehad.

Frits Pijnenburg: Het is in de eerste plaats is het zaak om er langs minnelijke weg uit te komen ( overleg) als dit niet lukt liggen andere instrumenten voor de hand. Het is vanaf deze plek moeilijk om daat in detail over te adviseren...berner zou me dan keer moeten bellen of mailen. Via mijn website ( www.fritspijnenburg.nl ) kun je contact leggen.

Valt gezien het succes van Casteren het te verwachten dat instituties zoals corporaties nu een andere rol gaan vervullen?

Frits Pijnenburg: goeie vraag: ik ontmoet steeds meer corporaties die het echt zien zitten, die het instrument van "bouwen in eigen beheer"heel goed vinden passen in hun doelstellingen.

Peter Franken: soms sta ik met verbazing te luisteren naar corporaties die het liever zelf doen en dan zeggen dat ze onder de 190.000 euro geen kwalitatieve starterswoning kunnen realiseren. Hoe zit dat dan?

Frits Pijnenburg: Vanmiddag bijvoorbeeld een gesprek gehad met "Volksbelang"( corporatie in de gemeente Drimmelen) echt fantastisch hun opstelling. Als een corporatie echt hun maatschappelijk taak serieus nemen, wordt er natuurlijk goedkoper gebouwd.

Peter Franken: Veel corporaties blijven vasthouden aan oude patronen, maar het lijkt mij dat ze ook als regisseur en financierder kunnen optreden.

Frits Pijnenburg: precies..maar....er is echt wel iets aan het veranderen. Aedes is zeker een organisatie die corporaties aanzet tot innovatieve, nieuwe dingen. Verder spelen vooral in kleinere kernen dorpsraden een heel beslissende positieve rol. Ik ken eigenlijk geen enkel project binnen een dorp waar de dorpsraad niet actief bij betrokken was. Vooral door in de initiatieffase het probleem ( tekort aan goedkope starterswoningen) op de politieke agenda te zetten. En verder als een gemeente aangeeft mee te willen werken, de jongeren ondersteunen, ze proberen te organiseren

Dat klinkt erg positief, dwz dat zij een belangrijke partner/stimulans is om BIEB projecten te realiseren, maar wat grondpolitiek betreft wordt wel een cultuurverandering gevraagd bij gemeenten.

Frits Pijnenburg: Wat grondpolitiek betreft is er zeker een cultuurverandering noodzakelijk. Veel gemeenten zijn daar overigens ook actief is, maar vooral bij wat kleinere gemeenten ontbreekt vaak de kennis en tijd om een actieve grondpolitiek te voeren. Zeker met de nieuwe wetgeving ( Wet Op de Ruimtelijke Ordening), die ingewikkeld is, en dit vraagt veel tijd om daar actief iets mee te doen

Behalve de grondaankoop wat zijn verder grote hinderpalen/moeilijkheden in het proces?

Frits Pijnenburg: gemeenten moeten aan de "voorkant" hun voorwaarden helder formuleren. Die voorwaarden liggen op het gebied van volkshuisvesting ( voor welke doelgroep, hoe omschrijf ik die doelgroep) en verder uiteraard voorwaarden op gebied van ruimtelijke ordening en niet te vergeten: hoe kan ik als gemeente dit initiatief ondersteunen, financieel, maar ook: hoe zorg ik er als gemeente voor dat de eigen organisatie is voorbereid op dit soort initiatieven. Heel veel projecten komen moeilijk, of moeizaam van de grond doordat de gemeentelijke organisatie niet is ingericht op dit soort initiatieven.

Berner: Verdere moeilijkheden in ons proces zijn, dat de gemeente een aannemer wil zoeken voor het bouw project , terwijl eruit de enquête is gekomen dat mensen zelf willen bouwen.

Frits Pijnenburg: gemeente moet geen aannemer zoeken..maar moet op zoek gaan naar burgers ("burgers bouwen hun dorp, wijk of stad). Die aannemer zal zijn bedrijf werk willen bezorgen (terecht natuurlijk vanuit zijn perspectief). Overigens zijn het in de praktijk niet de aannemers die het struikelblok zijn. Aannemers komen ook gewoon aan de bak als het om projecten gaat van bouwen in eigen beheer.

Berner: Die burgers zijn er wel, dat is geen probleem, maar volgens de gemeente is het makkelijker met 1 aannemer afspraken te maken dan met vele burgers die zelfstandig gaan bouwen. Volgens ons als leefbaarheidsvereniging is dat een kwestie van duidelijk afspraken op papier zetten.

Frits Pijnenburg: De gemeente moet "leren"dat zaken doen met burgers uiteindelijk veel meer oplevert. Mijn ervaring als wethouder was dat het vaak gemakkelijker is om zaken te doen met twintig burgers die zelf willen bouwen, dan met een aannemer.

Peter Franken: gemeenten kiezer vaak liever voor projectontwikkelaars die alles regelen, heeft gemeente maar een aanspreekpunt... Ze moeten groepen burgers ook leren gaan zien als projectontwikkelaars, maar gemeenten zien ze vaak als ondeskundig en daarmee belastender voor het ambtelijk apparaat.

Frits Pijnenburg: De op het oog gemakkelijkste weg levert niet altijd het beste resultaat op het beste resultaat is toch: een burger die een woning bouwt volgens zijn of haar wens, en binnen de eigen financiële mogelijkheden. Veel gemeenten gaan overigens serieuzer om met de startersproblematiek en hebben dit zeer hoog op de politieke agenda gezet...alleen geen woorden maar daden. Het is voor gemeenten niet gemakkelijk om ambities om te zetten in concrete projecten. Grotere gemeenten in Brabant ( Eindhoven, Tilburg, Breda) hebben Collectief Particulier Opdrachtgeverschap nu echt dicht bij de uitvoering zitten. Ik geloof niet dat het gebrek aan vertrouwen is..het is een echte cultuurverandering..en dat is vaak een moeizaam proces. Wat nodig is, is een sterke gemeenteraad, en sterke bestuurders( wethouders) die echt resultaat gericht aan de slag gaan

Wat is het grote voordeel van collectief particulier opdrachtgeverschap t.ov. Individueel?

Frits Pijnenburg: particulier opdrachtgeverschap = een individuele burger verwerft grond/koopt grond van de gemeente, en heeft zelf de zeggenschap over de bouw van zijn huis. Als een groep van burgers zich voor ditzelfde doel verenigen noemen we dat "collectief particulier opdrachtgeverschap. Samen met anderen levert in ieder geval "schaalvoordeel"op, kostenbesparing. Je huurt samen een enkele architect in, je koopt gezamenlijk bouwmaterialen, samen aanbesteden. Het verschilt daarin niet van wat een "gewone "projectontwikkelaar doet. Alleen de kosten die je bespaart houd je nu in eigen zak, en je maakt gebruik van elkaars deskundigheid binnen de groep. Het hoeft niet complex te zijn..maar dat moet volgens mij wel aan een paar voorwaarden worden voldaan. Een belangrijke voorwaarde is: als een groep zelf projectontwikkelaar wordt moet ze zich tijdens dit proces wel professioneel laten ondersteunen.

Hoe behoudt je de woningen voor de starters?

Frits Pijnenburg: dit is een vraag vooral gesteld vanuit het perspectief van gemeente. de gemeente of corporatie hebben verschillende instrumenten om te voorkomen dat de goedkoop gebouwde starterswoning op de vrije markt verdwijnen. "Koopgarant"is bijvoorbeeld zo'n instrument. Wie daar meer van wil weten moet via mail contact met mij zoeken.

Admin: Ik wil jou en de andere aanwezigen heel hartelijk danken voor de interessante uitwisseling en je veel succes wensen met de projecten waar je bij betrokken bent. Als er nieuwe ontwikkelingen en/of vragen zijn, dan horen we het graag.

Tot slot nog een suggestie van Albert Bos: Vereniging Eigen Huis: kies het beste plan voor koopstarters

Wonen en woonomgeving: Themarapport enquête jongvolwassenen

Wonen en woonomgeving: Themarapport enquête jongvolwassenen
Jeugdmonitor Zeeland, uitg. Scoop 2008

Woonbehoefte

In 2002 voerde het PON, Instituut voor advies, onderzoek en ontwikkeling in Noord-Brabant in opdracht van de vereniging kleine kernen in noord-brabant een onderzoek uit naar de verhuisbewegingen in een aantal Brabantse plattelands-gemeenten. Dit onderzoek resulteerde in het rapport "De kleine waarheid : over verhuisbewegingen in enkele Brabantse plattelandsgemeenten", E. Edelmann en K. Nauta. Bij de presentatie van dit rapport bleek behoefte te bestaan aan een instrument voor eigen onderzoek door dorpsraden naar de concrete problematiek van woonbehoeften en leefbaarheid op het niveau van de eigen kern. Dit instrument in de vorm van een vragenlijst en toelichting treft u als bijlage aan.

BijlageGrootte
Modelenquete.doc185 KB
Inleiding modelenquete (2).doc78.5 KB

BIEB bv

Bouwen In Eigen Beheer bv (BIEB) is een adviesbureau dat zich gespecialiseerd heeft in het ondersteunen van projecten in de woningbouw met collectief particulier opdrachtgeverschap. De website biedt o.a. een overzicht van projecten en een aantal cijfers.

 

Bieb Advies bv

Bieb Advies BV is een consultancybureau waarin vier specialisten hun krachten hebben gebundeld. Wij adviseren en begeleiden bij het bouwen met Collectief Particulier Opdrachtgeverschap (CPO). De website biedt o.a. diverse voorbeelden van projecten.

Krimp

Documentatie rond het thema "Krimp"

Kleine dorpen springlevend

Leefbaarheid hangt niet af van voorzieningen
Kleine dorpen springlevend

De kleine dorpen op het Noord-Groninger platteland zijn springlevend. Mensen wonen er met plezier en ze zijn gelukkig. Ook ouderen (65+) op het platteland zijn tevreden met hun woonomgeving en niet eenzaam zoals vaak wel wordt gedacht. De directe aanwezigheid van voorzieningen speelt hierbij geen bepalende rol.

Kleine dorpen springlevend

Dit zijn de belangrijkste uitkomsten van het onderzoek Bedreigd Bestaan, dat vandaag, vrijdag 17 juni, wordt aangeboden aan de Groninger gedeputeerde Marianne Besselink. Besselink heeft onder meer krimp en leefbaarheid in haar portefeuille.

Krimp en leefbaarheid zijn belangrijke thema’s anno 2011. Het Noord-Groninger platteland is een van de krimpregio’s waar sinds enige jaren door bestuurders zorgelijk naar gekeken wordt. Hoe moet het verder met het platteland als er steeds minder voorzieningen komen?

Wat weinig mensen weten, is dat dezelfde onderwerpen de bestuurders en bewoners van Noord-Groningen vijftig jaar geleden ook al sterk bezighielden. Destijds trokken jonge landarbeiders weg naar andere regio’s waar zij een beter leven konden opbouwen, bijvoorbeeld naar ‘de grote werkstad’ Rotterdam, naar de toen nog splinternieuwe Noordoostpolder of zelfs naar Canada. De dorpen liepen leeg. Zouden de kleine dorpen wel blijven bestaan?

Het nieuwe onderzoek, onder ruim 1600 inwoners van het gebied, laat zien dat bewoners van kleine dorpen op het Noord-Groninger platteland relatief gelukkig en tevreden met hun woonomgeving zijn. Dat zij in een hechte gemeenschap wonen, is daarvoor van groot belang. De directe aanwezigheid van voorzieningen speelt een veel minder grote rol. Mensen zijn redelijk mobiel en zij vinden dat er voor hen voldoende voorzieningen bereikbaar zijn.

Bedreigd Bestaan is uitgevoerd door onderzoeksbureau CAB in Groningen, in opdracht van de speciaal daartoe opgerichte stichting Bedreigd Bestaan. De onderzoekers focusten op hoe inwoners hun woonomgeving beleven en op de sociale factoren die een rol spelen in de leefbaarheid van het platteland. Daarmee onderscheidt Bedreigd Bestaan zich van veel ander (beleidsgericht) onderzoek dat zich meestal richt op de fysieke factoren als het woningbestand en de beschikbaarheid van voorzieningen en openbaar vervoer.
Bedreigd Bestaan levert door deze invalshoek verrassende resultaten op die soms een andere kant op wijzen dan andere onderzoeken. Dat biedt interessante alternatieve aanknopingspunten voor beleidsmakers op het gebied van krimp en leefbaarheid.

Bron: bureau CAB, "Bedreigd bestaan” (onderzoek onder 1600 inwoners van Noord-Groningen)
Link onderzoek op hun website 
Link onderzoeksrapporten op hun website

Bijlagen: Hoofdrapport leefbaarheid Noord-Groningen, deelrapport leefbaarheid jongeren Noord-Groningen, deelrapport leegloop in Noord-Groningen, deelrapport dorpshuizen Noord-Groningen, deelrapport landbouw Noord-Groningen, interviews bewoners Noord-Groningen.

Zie ook: http://www.rtvnoord.nl/nieuws/nieuws.asp?pid=101481  

BijlageGrootte
Leefbaarheid_Noord-Groningen_-_Project_Bedreigd_Bestaan_20062011.pdf3.28 MB
Leefbaarheid_jongeren_Noord-Groningen_-_Project_Bedreigd_Bestaan.pdf2 MB
Leegloop_in_Noord-Groningen_-_Project_Bedreigd_Bestaan.pdf1.4 MB
Dorpshuizen_in_Noord-Groningen_-_Project_Bedreigd_Bestaan.pdf2.57 MB
Landbouw_Noord-Groningen_-_Project_Bedreigd_Bestaan.pdf1.06 MB
Interviews_bewoners_Noord-Groningen__-_Project_Bedreigd_Bestaan.pdf5.87 MB

Samenvatting van de bijeenkomst Leefbaar Zeeland KRIMP als kans?!

15-11-2008 | Samenvatting van de bijeenkomst Leefbaar Zeeland KRIMP als kans?!

15 november 2008, vergader- en congrescentrum De Stenge te Heinkenszand.

Tijdens de bijeenkomst waren de centrale vragen: Wat doet de ZVKK voor de totale leefbaarheid. Hoe ziet de ZVKK zijn rol als ‘kennismakelaar' voor leefbaarheid. Hoe gaat het nu in de dorpskernen. Demografische veranderingen hebben effect maar wat kunnen de ZVKK en dorpsraden hier gezamenlijk aan doen.
   Naar de samenvatting

Zeeuws Vlaanderen in de greep van de krimp

Zeeuws Vlaanderen in de greep van de krimp is de titel van een een filmpje van 12,5 minuten over de gevolgen van krimp voor de huizenmarkt in Zeeuws-Vlaanderen.

Met medewerking van Scoop is dit filmpje in opdracht van de Provincie Zeeland vervaardigd.

Op de website van de Provincie Zeeland staat het filmpje onder:
http://provincie.zeeland.nl/wonen/bevolking/film_krimp/?lng=nl

Toelichting op het filmpje

Actief Burgerschap

Documentatie rond het thema "Actief Burgerschap".

Actief burgerschap loont

Actief burgerschap loont


Voor het welslagen van burgerinitiatieven heb je voortrekkers nodig. We kennen de ‘expert activist’, het type denker en overlegger, en de ‘everyday maker’, meer het type doener. Wanneer beide typen samenkomen in ‘allrounders’, dan is de kans op slagen het grootst, zo leert het project Duurzaam Dorp Overijssel.

Lees meer:

http://dms01.saxion.nl/C125767F003C5FE9/All+documents/7826F066EF7B5E8EC1257A87004A1054/%24File/actief%20burgerschap%20loont.pdf

De Scoop op ... Actief Burgerschap

De Scoop op ... Actief Burgerschap: nieuwsbulletin nr. 4: gemeenschapszin, inspraak, medezeggenschap, meedoen. Scoop, 2009

Inspirerend en informatief filmpje over verenigingen en het belang van cultuur vs structuur

Als bestuurder ben je vaak bezig met het wel en wee van je vereniging. Tijdens de voorzittersdagen op het WK in oktober 2010 in Rotterdam gaf Berend Rubingh een inspirerende lezing over onderwerpen als "vereniging van de toekomst" en "durf te kiezen". Een vervolg kunt u vinden in onderstaande link, weliswaar gericht op voetbalclubs en KNVB, maar de essentie van het verhaal is ook uitstekend toepasbaar op andere takken van sport, dus ook op gym-/dans- en turnclubs.

http://www.youtube.com/watch?v=Umomu_aDQ4w&feature=player_embedded

Nieuwe publicatie: 'Burgers maken hun buurt'

Nieuwe publicatie: 'Burgers maken hun buurt'

Zijn bewonersinitiatieven altijd wenselijk? Wanneer is extra stimulans nodig, en wanneer wordt stimulans bemoeienis? Hoe kunnen onnodige regels en obstakels uit de weg worden geruimd om burgers echt de ruimte te geven? Met deze vragen van de overheid zijn de onderzoekers van de Universiteit Twente en de Universiteit van Amsterdam aan de slag gegaan. Ze hebben onderzocht hoe kan worden bijgedragen aan het succes van bewonersinitiatieven. Op donderdag 24 januari 2013 wordt ‘Burgers maken hun buurt’ gepresenteerd, een publicatie tot stand gekomen in samenwerking met Platform31. Het is een praktische handreiking voor professionals zoals wijkambtenaren en buurtopbouwwerkers. Tijdens een symposium in Deventer zullen twee hoogleraren, Bas Denters (Universiteit Twente) en Evelien Tonkens (Universiteit van Amsterdam), de belangrijkste resultaten van hun recente onderzoek presenteren.

Conclusie: 5 elementen voor een succesvol bewonersinitiatief

Veel burgers werken actief samen aan de kwaliteit van hun eigen buurt, omdat ze dat belangrijk vinden, en omdat het leuk is om te doen. De oprichting van een buurtmuseum, het maken van een boek over de buurt en het ontwikkelen van plannen voor een groot stadspark zijn daar mooie voorbeelden van. Overheden juichen dit soort initiatieven toe, maar worden daarbij met nieuwe vragen geconfronteerd. Een van de conclusies is dat voor elk succesvol bewonersinitiatief 5 elementen nodig zijn:

 • Animo (burgers zijn gemotiveerd om hun initiatief gestalte te geven)
 • Contact (burgers hebben contact met buurtgenoten, organisaties in de buurt en instanties)
 • Toerusting (burgers beschikken over voldoende middelen (geld of natura), tijd en vaardigheden)
 • Inbedding (de gemeente en andere instanties zijn ingericht op initiatieven van bewoners)
 • Empathie (professionals en hun organisaties zijn in staat zich te verplaatsen in bewoners en spelen adequaat op initiatieven in)

Onderzoeksproject ‘Burgers maken hun buurt’

Het driejarig onderzoeksproject ‘Burgers maken hun buurt’ is een project van Platform31, het kennisinstituut voor stad en regio waarbij is samengewerkt met het ministerie van BZK, en de steden Leiden, Enschede en Hengelo. De auteurs zijn Prof. Dr. S.A.H. Denters, Universiteit Twente; Prof. Dr. E.H. Tonkens, en Dr. I. Verhoeven, Universiteit van Amsterdam, Drs. J.H.M. Bakker; Universiteit Twente.

Download  Publicatie: 

http://www.platform31.nl/uploads/attachment_file/41/Publicatie_Burgers_maken_hun_buurt.pdf

 

Verslag Expertatelier 'Actief burgerschap: het doorbreken van de ambtelijke structuur en cultuur'.

Verslag Expertatelier 'Actief burgerschap: het doorbreken van de ambtelijke structuur en cultuur'.


Op 18 maart 2009 organiseerde Nicis Institute het expertatelier 'Actief burgerschap: het doorbreken van de ambtelijke structuur en cultuur’. Aanleiding voor het expertatelier, waarbij 12 experts (ambtenaren van verschillende gemeenten en het ministerie van VROM/WWI) aanwezig waren, zijn de diverse kennisateliers die Nicis Institute rondom het thema actief burgerschap heeft georganiseerd. Tijdens de meest recente, het kennisatelier 'Vierde generatie burgerparticipatie: heel logisch, toch?!?' dat in november 2008 plaats vond, kwam naar voren dat er landelijk veel projecten en experimenten te vinden zijn die tot doel hebben de burger te faciliteren bij actief burgerschap, bewonersparticipatie en burgerinitiatieven. Echter, veel van de aanwezige beleidsmedewerkers lopen tegen knelpunten in de eigen ambtelijke organisatie aan. Deze ambtelijke structuur en cultuur kunnen een belemmering vormen bij het faciliteren van burgers. Maar wanneer deze structuur doorbroken wordt, kunnen er veel nieuwe kansen ontstaan op een succesvolle samenwerking tussen gemeente en burger.

Het artikel is te vinden op de website van Nicis:
http://www.nicis.nl/dsresource?objectid=150712

“Verantwoordelijk burgerschap. Een kwestie van geven en nemen”

Op 25 juni jl heeft de minister Ter Horst van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties met de publicatie 'Verantwoordelijk burgerschap. Een kwestie van geven en nemen', de aftrap gegeven voor een brede discussie over verantwoordelijk burgerschap. Respect, betrokkenheid bij elkaar, gerichtheid op de toekomst en inzet voor de samenleving zijn volgens het kabinet de vier belangrijkste elementen van burgerschap. De minister heeft deze publicatie symbolisch aangeboden aan vertegenwoordigers van enkele organisaties uit samenleving, bedrijfsleven en politiek.

Onze maatschappelijke spelregels zijn niet meer voor iedereen even helder en ze worden niet meer door iedereen op dezelfde manier beleefd en nageleefd. De Nederlandse samenleving is de afgelopen decennia ook complexer en meer divers geworden. Er zijn meer invloeden van buitenaf gekomen, sommige sociale verbanden en levenswijzen hebben aan belang ingeboet en tegelijkertijd zijn nieuwe vormen van samenhang en andere leefstijlen opgekomen. De overheid heeft volgens het kabinet een verantwoordelijkheid voor het bevorderen van sociale samenhang, gemeenschapszin en solidariteit, ook al gaat het hier om maatschappelijke waarden die van onderop komen en niet van bovenaf kunnen worden opgelegd.

In een brief aan de Tweede Kamer zet de minister haar plannen uiteen om te komen tot een Handvest Verantwoordelijk Burgerschap. De vandaag gepresenteerde publicatie vormt een uitnodiging aan iedereen om te reageren op de genoemde elementen van burgerschap en daarover zijn of haar mening geven of daaraan ideeën en suggesties toe te voegen. Daartoe is vanaf 2 juni de website www.handvestburgerschap.nl in de lucht. Op deze website wordt iedereen actief op de hoogte gehouden van de discussie en worden via opeenvolgende discussierondes voortdurend nieuwe impulsen gegeven. Verder organiseert het ministerie van BZK in de periode eind juni tot eind oktober een twaalftal regionale conferenties in alle delen van het land. Op de website wordt vermeld wanneer en waar deze worden gehouden.

De informatie die uit de discussies op de website en op de regionale conferenties voortkomt, wordt geanalyseerd door een onderzoeksbureau. De resultaten worden eind dit jaar gebundeld en gepubliceerd als Handvest Verantwoordelijk Burgerschap .Zo kan een gemeenschappelijk gedragen idee ontstaan van wat goed burgerschap is. Iedereen kan daaraan houvast en inspiratie ontlenen voor het uitdragen van de elementen van goed burgerschap in eigen kring.

Het Handvest Verantwoordelijk Burgerschap is onderdeel van een aantal samenhangende activiteiten onder de noemer "democratie en burgerschap". Een ander onderdeel is het project Versterking Grondwet dat beoogt te komen tot een herijking van het bestaande grondwettelijk kader aan veranderende omstandigheden (daarvoor wordt binnenkort een Staatscommissie ingesteld) en het vergroten van kennis van de beginselen van de democratische rechtsstaat. Bij dat laatste speelt ook het Huis voor Democratie en Rechtsstaat in oprichting een belangrijke rol. Verder zijn in een groot aantal gemeenten Proeftuinen voor burgerparticipatie gestart die een bijdrage moeten leveren aan een betere relatie tussen de overheid en burgers. En de Code Goed Openbaar Bestuur wil integer en open overheidsbestuur bevorderen.

BijlageGrootte
Data en plaatsen consultatierondes.doc33.5 KB
Brochure burgerschap 2 juni 09.pdf537.54 KB

Financieringspagina's

Pagina's over financiering en subsidiemogelijkheden van bewonersinitiatieven gericht op de leefbaarheid van kleine kernen.

Zelf een project opzetten

Hieronder is informatie te vinden over ondersteuning, subsidie en fondsen voor leefbaarheidsprojecten.

Crowdfunding: wat is het en hoe werkt het?

Afgelopen jaar is er ruim 30 miljoen euro binnengehaald met crowdfunding. Crowdfunding is net als fondsenwerving een manier om een project te financieren. Nadat je een eigen achterban hebt verzamelt die je project steunt, maak je gebruik van social media om ook onbekenden te benaderen. Wanneer veel mensen bijdragen hoeft de bijdrage niet groot te zijn. Crowdfunding laat zien dat een idee gedragen wordt. Bron artikel: Brochure ‘Crowdfunding’ van de Brede Overleggroep Kleine Dorpen in Drenthe en het Steunpunt Dorpshuizen Drenthe.

Vele kleine beetjes maken een heleboel
De bedoeling is dat er met een grote groep mensen relatief kleine bedragen leveren. Door de vele mogelijkheden van internet en sociale media is het vandaag de dag redelijk gemakkelijk een grote groep gelijkgestemden te bereiken.  

Concreet en haalbaar
Om mensen mee te krijgen, is het belangrijk dat het gaat om een concreet project waarvan de noodzaak duidelijk is voor iedereen. Er moet geen astronomisch bedrag gevraagd worden; de donateur moeten het gevoel hebben dat zijn bijdrage verschil maakt. Daarnaast is het goed dat het project binnen afzienbare tijd van start gaat. Als donateur wil je pas geld geven als je vertrouwen hebt in de uitvoerbaarheid van het project.

Kort en bondig: pitchen
Om belangstelling voor het project te wekken moet uw verhaal kort en bondig zijn. Omdat er veel gebruik gemaakt wordt van social media is het de uitdaging een wervende boodschap te vertellen in max. 140 tekens (de lengte van een Twitterbericht). Bij crowdfunding wordt regelmatig gewerkt met een pitch. Een pitch is een kort videofilmpje waarin wordt aangegeven waarom het project belangrijk is. Het werkt goed om een paar personen achter het project aan het woord te laten: zowel de initiatiefnemers, de doelgroep, de uitvoerders en de ambassadeurs. De boodschap moet eerlijk, open, concreet, kort en helder zijn.

Tegenprestatie
Nadat de belangstelling is gewekt voor het project kan er een voorstel of aanbod worden gedaan. Er kan bijvoorbeeld een tegenprestatie worden gedaan wanneer er geld gedoneerd wordt. De donateur kan bijvoorbeeld toegangskaartjes krijgen of rente over de inleg.

Stuur je vraag niet meteen de weide wereld in
Hoewel bij crowdfunding vooral wordt gedacht aan sociale media is het niet verstandig om meteen de ‘weide wereld’ in te gaan. Eerst moet de eigen achterban betrokken worden. In tweede instantie worden er mensen betrokken die veel andere mensen kennen. Daarnaast kan er gericht worden geworven bij grotere geldschieters zoals lokale bedrijven. De olievlek breidt zich langzaam uit. Als ongeveer 50% van uw doelbedrag is bereikt, kan social media worden ingeschakeld. De ‘rest van de wereld’ draagt namelijk sneller bij aan een project dat al door anderen gesteund wordt. Als nieuwe donateur kun je dan het verschil maken.

Relatiebeheer met de donateurs
Tijdens de campagne groeit uw netwerk snel uit tot een groep donateurs die ook met vragen of tips zullen komen. Beantwoord elke vraag en reageer op tips en opmerkingen vanuit uw netwerk. Ook nadat de campagne is afgerond en het doelbedrag is bereikt, is het van belang om uw donateurs op de hoogte te houden van de voortgang van het project.

Crowdfunding is absoluut niet makkelijk geld verdienen. Het vergt veel inspanning en een goede aanpak. Het is geen kwestie van een oproep op een site te zetten en achterover te leunen tot er geld binnenkomt. Bij een goede aanpak en goede communicatie kan crowdfunding een doeltreffende manier zijn van financieren. Daarnaast wordt uw netwerk uitgebouwd met een nieuwe doelgroep die graag meedenkt.  

Stichting Geeferom!
Stichting Geeferom heeft een website (www.geeferom.nl) waarop crowdfundingsprojecten worden gepromoot. Als u een project heeft waarvoor  extra financiering nodig is, kunt u zich melden bij Geeferom. Vervolgens wordt getoetst of het project past bij de doelstelling van de stichting. Geeferom geeft de campagne vorm  waarna het project op de website wordt geplaatst. Vanaf dat moment kunnen mensen het project steunen door geld te doneren. Haalt het project de 100% dan wordt het geld uitgekeerd. Op de website van Geeferom staat bij ieder project het bedrag dat er nodig is voor de uitvoering en wanneer het streefbedrag bereikt dient te zijn. Bijzonder is nog dat iedere plaats zijn eigen projectpagina krijgt, bijvoorbeeld ALMERE Geeferom of Ter Apel Geeferom.

Crowdfunding platforms:

Meer informatie over crowdfunding:

Tom Nierkes

 

BijlageGrootte
brochure crowdfunding huisstijl VKK.pdf477.85 KB

Fondsenboek

Voor het fondsenboek 2011, klik hier

Hoe zet ik een projectplan op?

Wie een goed idee heeft voor zijn of haar dorp, heeft een projectplan nodig om het idee tot uitvoering te brengen. Een goed projectplan is nodig om subsidie aan te vragen en fondsen te werven. Het is een grote teleurstelling wanneer je project geen financiering krijgt omdat het projectplan niet voldoet. Het kan lastig zijn om een goed idee, gebaseerd op een goed gevoel, op papier te krijgen, vooral omdat het voor de initiatiefnemers zo vanzelfsprekend lijkt. Deze module helpt je stapsgewijs door het planvormingsproces heen.

Download hier de module

 

BijlageGrootte
Module een projectplan schrijven def.pdf324.38 KB

KNHM

Uw handen jeuken om uw buurt, wijk of streek aan te pakken en u merkt dat daar heel wat bij komt kijken. Hoe maakt u uw wens concreet? Hoe vertelt u anderen wat u wilt? Hoe enthousiasmeert u andere partijen en trekt u ze over de streep? Koninklijke Nederlandsche Heidemaatschappij (KNHM) is in zo’n geval de aangewezen partner om u daar bij te helpen.
Zij ondersteunt u met een gestructureerde aanpak die al bij veel initiatieven tot succes leidde.
Voor meer informatie zie de website:

http://www.knhm.nl/realiseer+je+idee/default.aspx

NL Geeft

Het Oranjefonds start op 24 maart  samen met maatschappelijke organisaties een nieuwe, jaarlijks terugkerende actie: NLgeeft.  De bedoeling is geld in te inzamelen voor sociale doeleinden in de buurt.  Want juist voor lokale initiatieven is het vaak te tijdrovend en duur om een collecte te organiseren of veilig een online platform te maken. En veel mensen en bedrijven willen best geld geven aan goede organisaties in hun omgeving, maar hoe?  Daarvoor heeft  het Oranje Fonds het online platform NLgeeft ontwikkeld.

Op  www.nlgeeft.nl kunt u als maatschappelijke organisatie een eigen pagina aanmaken met goede informatie, leuke foto’s, een aansprekend filmpje én natuurlijk het doel en het bedrag waarvoor geld nodig is. U mobiliseert uw netwerk en vraagt hen om een bijdrage. De helft van het geld dat uw organisatie inzamelt, maakt het Oranje Fonds over op uw rekening. De andere helft besteedt het Oranje Fonds aan sociale organisaties in dezelfde provincie. Organisaties die aan de algemene richtlijnen van het Oranje Fonds voldoen, kunnen hier een aanvraag voor indienen. Het Oranje Fonds neemt alle kosten voor het betalingsverkeer, de website én de publiekscampagne voor zijn rekening. De volle 100% van de donaties wordt besteed aan sociale doeleinden.

Aanmelden
Vanaf 17 februari kunt u zich aanmelden. Het online platform start op 24 maart, de actieperiode is vanaf 24 maart tot 15 mei.

Voor meer informatie, kijk op www.nlgeeft.nl

 

Subsidies Provincie Gelderland

Het overzicht van provinciale subsidies vindt u op de website van de provincie. In de thema’s van dorpsplannen activiteiten van dorpsbelangenorganisaties en buurtprojecten herkennen we thema’s waarvoor de provincie subsidie beschikbaar stelt.

 

VKK Gelderland kan u ondersteunen bij het aanvragen van subsidie.

 

€ 440 miljoen voor Nederlands-Duitse samenwerkingsprojecten

Dankzij het INTERREG V-programma is er de komende jaren 440 miljoen euro voor Nederlands-Duitse samenwerkingsprojecten beschikbaar.

De Hogeschool Arnhem Nijmegen (HAN), Fachhochschule Münster en Hochschule Rhein-Waal Kleve  willen gezamenlijk een grensoverschrijdend project rond het behoud van leefbaarheid in kleine kernen oppakken.

Door vergrijzing, ontgroening, krimp maar ook door de wets- en stelselwijziging in het sociale domein en de langdurige zorg komt de leefbaarheid in kleine kernen steeds meer onder druk te staan. Niet alleen in Gelderland maar ook vlak over de grens bij onze oosterburen staat de leefbaarheid in kleine kernen onder druk.  Dit vraag om nieuwe samenwerkingsvormen waarbij professional en bewoner coproducent zijn van leefbaarheid.

Aan de hand van onderstaande thema’s willen de Hogescholen vanaf 2015 samen met dorpen maatregelen en activiteiten uitvoeren richting probleemoplossing.  Het doel is van en met elkaar te leren, zowel in het dorp als tussen de verschillende dorpen in Nederland en Duitsland:

 1. Meer kwaliteit van leven voor ouderen door minder (formele ) zorg en een aantrekkelijkere leefkwaliteit voor jongeren en jonge gezinnen door gebruikmaking van de inzet van fitte en actieve jonge senioren/55+-ers
 2. Samen in beweging voor duurzame leefbaarheid en verbetering van de sociale structuur in kleine kernen
 3. De infrastructuur voor de mantelzorg op orde: Het ondersteunen van mantelzorgers en verantwoordelijke gemeenten door de inzet van sociale technologie.
 4. Slimme ruimtelijke concepten als katalysator voor het tot stand komen van sociale contacten in een woonomgeving en veiliger wonen
 5. Ondersteunen van bewoners bij het behoud en herbestemming van leegstaand vastgoed en  'historisch erfgoed' in dorpen en kleine kernen
 6. Ondersteunen van bewoners bij het behoud van de historische cultuur/ontwikkelen van nieuwe cultuurconcepten die tegemoet komen aan de verschillende generaties in de kleine kernen
 7. Gezond leven in gezonde dorpen: d.m.v. coaching en training verbeteren van de lichamelijke, mentale en sociale gezondheid van de bewoners van kleine kernen
 8. Logistiek advies voor bestaande of nieuwe vrijwilligersinitiatieven en professionele (non)profit (zorg)organisaties ter verbetering van de voorzieningen in kleine kernen
 9. Het inzichtelijk maken van de dorpsidentiteit/DNA van het dorp en daardoor de dorpskracht in kleine kernen mobiliseren en vasthouden, innovatieve dienstverleningsconcepten ter versterking van het regionale en lokale MKB
 10. Kindvriendelijke dorpen: het ondersteunen van initiatieven om de aantrekkelijkheid van kleine kernen voor kinderen en jonge gezinnen te behouden en/of te versterken 

Voor de uitvoering van het project zoekt de HAN dorpen die interesse hebben om te participeren. Speelt een van bovenstaande onderwerpen ook in uw dorp? En wilt u graag met ondersteuning van dit project aan de slag in uw dorp om op zoek te gaan naar praktische oplossingen? Dan nodigt de HAN besturen van dorpsbelangenorganisaties en dorpshuisbesturen uit om contact op te nemen. Aan een eventuele deelname zijn voor u als vertegenwoordiger van een dorp geen kosten verbonden.

Voor nadere informatie en aanmelding van uw interesse kunt u contact opnemen met Joke Abbring.
Programmamanager centre of expertise Krachtige Kernen | 
Faculteit Gedrag Gezondheid Maatschappij | Hogeschool van Arnhem en Nijmegen | 
Bezoekadres: Kapittelweg 33 A3.13 | 
Postadres: Postbus 6960, 6503 GL Nijmegen |
(06) 10 96 05 57 | joke.abbring@han.nl | www.han.nl/krachtigekernen 

Wilt u een cc. van uw eventuele interesse mailen naar ons (info@vkkfdg.nl), zodat wij weten welke dorpen belangstelling hebben voor dit project.

Peter van Heek

 

De Geldkraan

Geld speelt geen rolMet het thema "De Geldkraan" wilt het kennisplatformbewoners.nl ervaringen die dorpsorganisaties hebben met de financiering van projecten inventariseren en uitwisselen. De uitwisseling wordt ondersteund door diverse deskundigen.
De hele actie duurt 10 weken. Elke twee weken is een andere deskundige beschikbaar om uw vragen te beantwoorden en uw ideeën van commentaar te voorzien. Op de website van het kennisplatformbewoners.nl wordt een speciaal forum ingericht waar u uw vragen kunt stellen die door deskundige worden beantwoord. U kunt ook hier uw ervaringen beschrijven met hoe u uw dorpsproject heeft gefinancierd.
Elke twee weken wordt er eveneens een bijeenkomst georganiseerd in een van de bibliotheken en daarnaast vindt er op de website een chat bijeenkomst plaats waarbij u vragen kunt stellen en met een deskundige in discussie kunt gaan.

Prijzen voor deelnemende dorpsorganisaties

 • 500 Euro - Het beste voorbeeld van een financieringsconstructie.
 • 250 Euro - De meest relevante vraag gesteld in het forum of tijdens de chat.
 • 250 Euro - De meest waardevolle tip, suggestie of ervaring.
 • 250 Euro - De meest actieve dorpsorganisatie met de meeste relevante bijdragen.

In juni houden we een meningspeiling over wie voor welke prijs krijgt.

Meer lezen over aktie de geldkraan

Actiethema "De Geldkraan"

Geld speelt geen rolBent u ook op zoek naar geld voor een project?
Raakt u de weg kwijt in financieringsland?
Loopt u steeds tegen muren op?
Is er een kloof tussen wat u wilt en wat mogelijk schijnt?
Of heeft u met veel pijn en moeite de touwtjes toch aan elkaar weten te knopen?

Doe dan mee met het actiethema "De Geldkraan".

Deel uw vragen en ervaringen met andere dorpsorganisaties en met deskundigen via het Kennisplatformbewoners.nl

Met het thema "De Geldkraan" wilt het kennisplatformbewoners.nl ervaringen die dorpsorganisaties hebben met de financiering van projecten inventariseren en uitwisselen. De uitwisseling wordt ondersteund door diverse deskundigen.
De hele actie duurt 10 weken. Elke twee weken is een andere deskundige beschikbaar om uw vragen te beantwoorden en uw ideeën van commentaar te voorzien. Op de website van het kennisplatformbewoners.nl wordt een speciaal forum ingericht waar u uw vragen kunt stellen die door deskundige worden beantwoord. U kunt ook hier uw ervaringen beschrijven met hoe u uw dorpsproject heeft gefinancierd.
Elke twee weken wordt er eveneens een bijeenkomst georganiseerd in een van de bibliotheken en daarnaast vindt er op de website een chat bijeenkomst plaats waarbij u vragen kunt stellen en met een deskundige in discussie kunt gaan.

Prijzen voor deelnemende dorpsorganisaties

 • 500 Euro - Het beste voorbeeld van een financieringsconstructie.
 • 250 Euro - De meest relevante vraag gesteld in het forum of tijdens de chat.
 • 250 Euro - De meest waardevolle tip, suggestie of ervaring.
 • 250 Euro - De meest actieve dorpsorganisatie met de meeste relevante bijdragen.

In juni houden we een meningspeiling over wie voor welke prijs krijgt.

Wat moet de actie opleveren:

 • Concrete tips en suggesties voor het financieren van een dorpsproject
 • Een overzicht van de beste voorbeelden van financieren van dorpsprojecten.
 • Inzicht in welke projecten wel en welke projecten slecht te financieren zijn, waar de knelpunten zijn.
 • Ideeën over hoe de financiering van dorpsprojecten zou kunnen verbeteren. Deze ideeën zullen worden aangeboden aan de relevante beleidsmakers.

Reeds plaatsgevonden.

 • 26 april, chat bijeenkomst met Hans Beterams en Monique Janssen van Bureau Fondswerving Synthese
 • 3 mei, 16.00u: vervolg chatten met Hans Beterams en Monique Janssen.
 • Donderdag 10 mei, 20.00u: avondbijeenkomst m.m.v. de heren T. Renders van de Rabobank en H. Beterams van Synthese.
 • Woensdag 16 mei, 20.30u: chatten met de heer Renders.
 • Dinsdag 22 mei, 20.00u: chatbijeenkomst m.m.v. de heer Arends van het Oranjefonds.
 • Dinsdag 29 mei, 19.30u: chatdiscussie over structurele financiering
 • Woensdag 6 juni, 20.00u: chatten m.mv. de heer M. Wagemans van het InnovatieNetwerk.
 • Zaterdag 9 juni. Informatiestand op Limburgse Dorpendag.

Zie ook de verslagen.

BijlageGrootte
flyer de geldkraan.doc113.5 KB

Ervaringen met fondswerving

Het vinden van de juiste fondsen voor een leefbaarheidsproject is vaak geen eenvoudige zaak. Er is een woud aan subsidieregelingen en financieringsconstructies op gemeentelijk, regionaal, provinciaal, nationaal en europees niveau. Je moet wel een deskundige zijn om wegwijs te te weten. Er zijn ook verschillende bureaus waaronder het bureau Fondswerving van Synthese die organisaties helpen bij het bewandelen van de juiste wegen en het formuleren van de aanvragen.

Welke dorpen hebben ervaringen met deze bureaus, wat zijn tips en suggesties om het juiste bureau op het juiste moment in te schakelen en samen tot een succesvol project te komen?

Welke dorpen hebben goede ervaringen met het zelfstandig werven van fondsen? Wat zijn daarbij nuttige tips en suggesties?

Reageer in het forum (onderaan dit bericht).

Ervaringen met horeca

Ook in ons dorpje STEVENSBEEK dreigt de enige horecavoorziening te verdwijnen. Dit omdat de lasten door een dure overname te hoog zijn. We hebben wel een gemeenschapshuis maar daar zijn o.a. door de drank en horecawet de mogelijkheden ook beperkt. Zijn er meer dorpen die hier mee zitten en hoe gaan die daar mee om ? De huidige exploitant zou het liefst het cafe annex cafetaria afbreken ( het gebouwtje is bouwkundig in een niet al te beste staat ) en op dezelfde plaats appartementen met misschien een minimale horecavoorziening terugbouwen.

Tips en suggesties om te besparen

Bij financiering gaat het niet alleen om het vinden van fondsen, maar ook om projecten en activiteiten niet duurder te maken dan nodig is. Wat zijn de ervaringen, tips en suggesties van dorpsraden hierbij?

Verslag chat 26 april: Fondswerving

Deze chatbijeenkomst van 26 april was georganiseerd in het kader van de actie de Geldkraan en ging over de mogelijkheden en problemen bij fondswerving. Hans Beterams en Monique Janssen brachten hun deskundigheid in vanuit Bureau Fondswerving van Synthese. De bijeenkomst verving de geplande fysieke bijeenkomst in Bergen.

Over het Bureau Fondswerving van Synthese

Het Bureau Fondswerving helpt non-profit organisaties op het gebied van welzijn, zorg en cultuur bij het verkrijgen van financiering voor projecten. Er zijn in Nederland zo’n 1000 fondsen. Dorpsraden kennen er vaak maar enkele. Voor een fondsaanvraag selecteert Synthese tussen de 10 en 15 fondsen waarvan zij denkt een reële kans te maken op een toekenning. Dit kunnen zowel nationale, regionale als lokale fondsen zijn. De kunst daarbij is altijd het stapelen van financieringsbronnen, t.w. eigen inbreng, zelfwerkzaamheid, subsidie, sponsors en fondsen

De werkzaamheden van het bureau vallen uiteen in een drietal fasen.

 • Fase 1. Na opdracht van de klant start het opstellen van de fondsaanvraag (projectplan, begroting, financieringsplan bijlagen), waarna selectie van fondsen. Dit wordt dan samen met een aanvraagbrief/formulier verzonden naar de door ons geselecteerde fondsen.
 • Fase 2 betreft de correspondentiefase, waarbij de fondsen veelal aanvullende informatie vragen. Ook deze wordt door Synthese in samenspraak met de klant verzorgd.
 • Fase 3 betreft tenslotte de financiële afwikkeling. De meeste fondsen maken het geld pas over wanneer je kunt aantonen dat e.e.a. volgens projectplan is besteed. Ook deze financiële afwikkeling verzorgt Synthese namens de klant.

De gemiddelde doorlooptijd van een aanvraag t/m afwikkeling bedraagt min. een half jaar, maar vaak zelfs een jaar.

Het Bureau Fondswerving werkt op no cure-no pay basis. Voor een succesvolle aanvraag bedraagt de commissie 9% van de toegekende opbrengst. Dit bedrag is echter niet subsidiabel. Hiervoor moet de organisatie eigen middelen hebben. Het inschakelen van het Bureau Fondswerving wordt interessant bij een tekort bedrag vanaf 15.000 euro.

De score van het Bureau Fondswerving varieert, maar gemiddeld haalt zij ongeveer 2/3 van het benodigde bedrag binnen. Dat varieert van 1/3 bij culturele zaken en evenementen, tot 4/5 bij MFC's en jongerencentra en speeltuinwerk tot zelfs 100% bij KBO-projecten.

Ongeveer tien jaar geleden deed elke jongerenwerker, ouderenwerker en opbouwwerker de fondswerving er een beetje bij voor z'n klanten. Het is een specialisme geworden.Maar de kracht van Bureau Fondswerving is de wisselwerking tussen het sociaal cultureel werk en professionele fondswerving. Het unieke van het bureau is het gegeven dat zij actief is op een zeer breed terrein en daarbij de kleine klant niet schuwt. Dit kan omdat zij opereert onder de paraplu van Synthese, de welzijnsinstelling voor de kop van Noord Limburg

De kennis van Bureau Fondswerving is gebaseerd op een combinatie van internet, online databanken, naslagwerken en 5 jaar ervaring

Soort projecten

Sommige dorpsraden vinden het kicken om zelf de geldkraan open te draaien, andere kiezen voor hun kerntaken en maken gebruik van Bureau Fondswerving. Projecten die veel kans van slagen hebben zijn herinrichting MFC/Wozoco, Jeugdsoos, Speelterrein (al dan niet bij school), Kindervakantiewerk e.d. Moeilijke projecten zijn vooral de aanvragen op het vlak van evenementen, sportaccommodaties e.d. De fondsen zijn daar niet blij mee en reageren meestal negatief.

We maken nu weer een periode van economische groei mee. Daardoor ontstaat binnen het bedrijfsleven de neiging menskracht en geld en andere middelen naar maatschappelijke doelen te schuiven. Kortom, steeds meer geldkranen. Voor elk goed project is in Nederland geld te vinden.

Europese Subsidies

Europese subsidies staan erom bekend dat het er zeer bureaucratisch aan toe gaat en de financiële afwikkeling zeer diepgaande boekhoudkundige kennis vergt. Deze afwikkeling is vaak langdradig en kostbaar. Kosten zijn niet subsidiabel.

Mogelijkheden voor AED projecten (Automatische Externe Defibrillator)

AED’s worden geplaatst bij de brandweer, in sporthalen, gemeentehuis, zwembaden en soms ook in gemeenschapshuizen. In de gemeente Baarle-Nassau zijn er al 12 op 6000 inwoners. met subsidie. De provincie Overijssel trekt momenteel bijna een kwart miljoen euro uit om het gebruik van automatische externe defibrillatoren (AED’s) door vrijwilligers op het Twentse platteland te bevorderen.

Synthese heeft een AED-project gedaan, maar dit heeft helaas weinig opgeleverd omdat de fondsen vonden dat hiervoor slechts 1 specifiek fonds bestaat, t.w. de hartstichting. De aanschaf van die defibrilators moet je misschien met een aantal omliggende dorpen tegelijk aanpakken omdat het ook vooral gaat om instructie vrijwilligers en beheer van die dingen. Zie o.a. hiervoor de activiteiten van de Stg. Kies voor Leven te Mill. In Moerdijk verzorgt de GGD cursussen, soms ook in opdracht van Hartstichting of gemeente o.a. in kader van de Bedrijfshulpverlening.

Do’s and don’ts voor subsidievragers

Het probleem van dorpsraden en initiatiefnemers is meestal niet het vinden van geldkranen maar de projectontwikkeling (draagvlak, uitwerking concepten, politieke medewerking enz. Daarvoor kan ook input in natura vanuit bedrijfsleven ingezet worden

Alles valt of staat met het projectplan en bijbehorende begroting met een realistisch dekkingsplan met meerdere financiers. De crux is dus de projectplanontwikkeling, waarbij tijdig overleg met fondsenwervers nooit kwaad kan. Een probleem is dat de projectplanontwikkeling zelf slecht subsidiabel is. De kosten gemaakt voor fondstoekenning meestal niet subsidiabel zijn. Dat is wellicht waar je de lokale expertise vanuit bedrijven kunt zoeken.

De aanloopkosten en ontwikkelingskosten kunnen voor initiatieven van onderop funest zijn. Elke dorpsraad dient daarvoor een budget te hebben. Daardoor stranden goeie leefbaarheidsideeën minder snel. In die ontwikkelingsfase (embryonale fase) zit dus een kritiek punt. Die kritieke fase begint b.v.als een dorp een DOP gemaakt heeft met tal van projectideeën. Misschien dat een dorpsraad daarvoor i.s.m. het lokale bedrijfsleven een ontwikkelingsfonds kan opzetten. Er zijn bijvoorbeeld bedrijven die sponsorgelden bundelen. Bijvoorbeeld een lokaal welzijnfonds in Moerdijk, waar bedrijven donaties in doen en legaten ontvangen. De VKK-Gelderland heeft daarbij het plan gehad voor een dorpsontwikkelingsfonds

De volgende chatbijeenkomst op 3 mei zal specifiek gericht worden op de mogelijkheden van een dorpsontwikkelingsfonds.

De volledige tekst van deze chatbijeenkomst is te vinden in het archief op deze site. (inloggen vereist).

Verslag chatdiscussie 3 mei: fondswerving

Over financiering van horeca-activiteiten

Als het om een commercieel bedrijf gaat wordt het moeilijk om er financiering voor te vinden als het niet commercieel haalbaar meer is. Je zou dan kunnen overwegen om er een dorpshuis van te maken, een stichting met een non-profit doelstelling. In dat geval zijn er wellicht fondsen te werven voor de inrichting van een dergelijke dorpsvoorziening. Bij een gemeenschapshuis zijn o.a. door de drank en horecawet de mogelijkheden beperkt zijn. Je mag de reguliere horeca geen oneerlijke concurrentie aan doen. Concreet betekent e.e.a. dat je normaal gesproken geen particuliere feestjes in een dergelijk dorpshuis mag houden. Behalve particuliere feestjes mag je in sommige gevallen ook geen commerciële bedrijven toelaten (bijv. voor een talencursus of een danscursus). Als je ze wel toelaat geldt de horecavergunning niet, zodat je op dat moment geen alcoholhoudende drank mag schenken in het gehele gebouw ,dus ook niet in een andere vergaderruimte o.i.d.. Een rendabele exploitatie, ook als stichting wordt daardoor natuurlijk wel bemoeilijkt

Maar wat als er in het dorp niets anders meer is ??? De indruk bestaat dat gemeenten hier nogal verschillend mee omgaan. Het zou dus interessant kunnen zijn om de ervaringen can dorpsorganisaties met hun gemeenschapshuizen op rij te zetten.

In kader van de actie de geldkraan spelen we met het idee om binnenkort een webenquete te houden, om mensen hun ervaringen te verkrijgen. Dit is wellicht een onderwerp daarvoor.

Over zelfstandige fondswerving door dorpsorganisaties

Een succesvolle aanvraag hangt natuurlijk af van het bestedingsdoel en de wijze waarop je e.e.a. aanvraagt en verder afhandelt. De ervaring leert echter dat lang niet iedereen dat kan, c.q. het maximale eruit weet te halen

Over alternatieve financieringsvormen

In het kader van de Geldkraan zal Mathieu Wagemans van het InnovatieNetwerk op 6 juni (bijeenkomst) en 13 juni (chat) een bijdrage leveren over het concept “De buurderij”. Kern is een nieuw type plattelandsbedrijven, waaraan niet alleen voedselproductie en het beheer voor het platteland wordt overgelaten, maar waar zich bijvoorbeeld ook een culinair centrum bevindt, en biologielessen worden gegeven. In deze zogenaamde buurderijen participeren lokale burgers, die zo direct worden betrokken bij het beheer van hun omgeving.Zie verder ook Het centrale organisatieprincipe van buurderijen vormt wederkerigheid. Er is geen ruimte voor vrijblijvend burgerschap. Dat principe leidt tot nieuwe financieringsvormen. Wie veel investeert in de regio (door renteloos geld beschikbaar te stellen of door vrijwillige
inzet van arbeid) krijgt ook meer invloed.

Zie verder http://www.innovatienetwerk.org/nl/concepten/view/52/Buurderij.html

Met dank aan Hans Beterams van Bureau Fondswerving van Synthese.


 


 

Verslag bijeenkomst 10 mei: Rabobank

Op 10 mei werd in de bibliotheek van Nuenen een bijeenkomst gehouden voor dorpsorganisaties. De bijeenkomst stond in het teken van het uitwisselen van ervaringen bij het verkrijgen van financiën voor projecten.

De volgende onderwerpen kwamen aan de orde:

 • Welke successen heeft u geboekt?
 • Tegen welke problemen bent u aangelopen?
 • Welke ideeën heeft u (nog) niet kunnen verwezenlijken?

De heer Tiny Renders, directeur Rabobank Oerle-Wintelre, verzorgde een inleiding over de mogelijkheden van medewerking van banken bij de realisering en financiering van projecten in kleine kernen. Hij gaf duidelijk aan dat het niet de bedoeling is dat de banken alleen gezien worden als geldschieter maar meer als samenwerkingspartner. Naar aanleiding van zijn verhaal ontstond er een levendige discussie over de financiering van diverse projecten in de kernen.

Het verhaal van de heer Hans Beterams van Bureau Fondswerving van Synthese sloot hier naadloos op aan. Aan de hand van praktijkvoorbeelden maakte hij de deelnemers duidelijk dat het verstandig is om in een vroeg stadium na te gaan denken over de activiteiten die je als organisatie wilt gaan uitvoeren en welke begroting daarbij hoort. Ook samenwerking met andere organisaties binnen de eigen kern is zeker aan te bevelen. Veel fondsen en andere subsidiënten willen graag een duidelijke begroting en een heldere projectaanvraag.

De bijeenkomst werd afgesloten door de heer Frans Vriens, lid van de projectgroep Kennisplatformbewoners.nl. Hij gaf een toelichting op het ontstaan van de website en riep de deelnemers op om deel te nemen aan de chatbijeenkomst van woensdag 16 mei aanstaande.

Zie ook de bijgaande powerpoint presentatie.

BijlageGrootte
Synthese-fondswerving.ppt1.41 MB

Verslag chat 29 mei: Structurele financiering

Een van de dingen die in de eerdere discussies nog weinig naar voren is gekomen is het element van structurele financiering. Hierbij kun je denken aan concepten zoals dorpsontwikkelingsfonds of “de buurderij” van Mathieu Wagemans, die de volgende keer aan de orde komt.

Vaak is de financiering van een activiteit na de projectperiode het meest lastige voor de continuïteit, omdat dan dienen vervangende middelen gevonden te worden. Er zijn behalve gemeente, banken en kerken weinig donoren die structureel financieren. Hier ligt misschien ook een rol voor een dorpsontwikkelingsfonds: de overbrugging op lastige momenten. Dit naast de voorfinanciering van de projectontwikkeling.

Resultaat financiering

Resultaat financiering kan wellicht ook mogelijkheden bieden. Het gaat dan om subsidies op basis van het aantal leden, aantal bezoekers, cursisten etc. Gemeenten doen nog wel eens aan resultaat financiering. Het probleem voor dorpsraden is dat gemeenten autonoom zijn en verschillende vormen hanteren, waarbij het subsidiebeleid voor alle sectoren geldt, niet alleen voor de dorpsraden.

In het algemeen heb je incidentele en structurele subsidiering. Incidenteel zijn bijv start of evenementensubsidies. Structureel zijn bijvoorbeeld de waarderingssubsidies of de instandhoudingssubsidies. Voor het laatste worden soms prestatie-afspraken gemaakt, SMART- geformuleerd. Bij outcome en output subsidiëring gaat het om het nastreven van beoogde effecten. Alleen is dat lang niet altijd goed meetbaar (in SMART termen)

Subsidies voor kleine kernen.

In het algemeen is er geen duidelijk subsidiestelsel ten behoeve van kleine kernen. Je ziet tussen de gemeenten veel varianten en er zijn bijvoorbeeld ook veel dorpsraden die geen subsidie ontvangen. Soms zie je basissubsidies voor kernen, met een opslag van XX cent per inwoner, of gewoon een vast gedrag, ongeacht grootte. Soms zijn ze gebaseerd op kostensoorten, bijv huur of accommodatiekosten. Als de gemeente zelf dorpsraden instellen, dan word er meestal een budget vrijgemaakt.

Subsidie is wel vaak onderwerp van gesprek of onderzoek. Er zijn gemeenten die bij de Verenigingen van Kleine Kernen om advies komen om te weten op welke wijze en de hoogte van subsidie gebruikelijk is

Richtlijnen voor een basisbudget

In het verleden is er ooit een aanzet gedaan voor richtlijnen voor subsidies voor kleine kernen. Dat is toen helaas stop gezet, omdat er geen lijn in te vinden was. De VKK heeft ooit een richtgedrag genoemd waar dorpsraden mee uit de voeten zouden moeten kunnen, maar dit blijkt sterk afhankelijk van de locale situatie. Evenwel zou je kunnen denken aan richtlijn voor een basisbudget van een dorpsraad. Een dorpsraad wil functioneren en daarvoor zijn vaak middelen nodig, bijv voor het bestrijden van vergader en organisatiekosten. Dat basisbedrag is overigens ooit onderzocht en de VKK kwam toen uit op 3.500 gulden. Het is helaas niet terug te vinden in de dossiers hoe men aan dat bedrag is gekomen

Richtlijnen voor subsidiering van aktiviteiten

Als dorpsraden activiteiten uitvoeren, dan dienen ze aparte middelen te vinden. Dat kan bijv via subsidie maar ook op andere wijze, bijvoorbeeld via het verlenen van hand- en spandiensten, of door sponsoring door bedrijfsleven, fondsen of loterijen,

Er zijn evenwel veel soortgelijke problemen in kleine kernen met bijbehorende activiteiten.Voor die activiteiten (gemeenschapshuizen, voorzieningen, evenementen) zou je ook een bepaalde standaard financieringsvormen kunnen vinden. In de gezondheidssector heb je bijvoorbeeld ook allerlei normen en bedragen. Nu lijkt het erop dat elke dorpsraad zo'n beetje elke keer opnieuw het wiel moet uitvinden. Je kunt ook denken in termen van standaard business plannen voor voorzieningen en activiteiten die je kunt aanpassen op de lokale situatie

De Vereniging van Nederlandse Gemeenten heeft ooit geprobeerd richtlijnen te ontwikkelen, maar dat project is toen stopgezet omdat men er niet uit kwam. Je hebt wel subsidierichtlijnen gehad, bijv van overkoepelende organen. Bijv in de amateuristische kunstbeoefening. Daar had je de SOMNO met subsidienormen. Misschien dat de NVKK daar eens naar kan kijken. Peter Franken zal dit binnenkort aan de orde stellen binnen het landelijk overleg van coördinatoren.

Gemeenten bepalen aan de hand van een subsidieverordening wie gesubsidieerd worden. Elk jaar dient in de gemeentebegroting een lijst van gesubsidieerde instellingen te worden opgenomen. Er zijn daarbij ook meerjarige subsidies met periodieke herijkingen. Als je langer dan vier jaar wordt gesubsidieerd, heb je volgens de algemene wet bestuursrecht recht op afbouw indien de subsidie wordt stopgezet

Vanuit kleine kernen zou je dus kunnen kijken wat er idealiter in zo'n verordening zou moeten staan, op basis van de problematiek van de kleine kernen. Je zou als landelijke organisatie een subsidierichtlijn kunnen ontwerpen en deze via de provinciale verenigingen via provincie aan gemeenten kunnen aanbieden als advies. Net zoiets als voor de scouting gebeurd. Deze krijgen per jaar subsidie al naar gelang het aantal leden. Niet iedere gemeente houdt zich daar overigens aan. Gemeenten blijven autonoom. Het hangt binnen een gemeente ook af van de prioriteiten die de politiek stelt. Het is daarom van belang om de problematiek van de kleine kernen zo helder mogelijk aan de subsidierichtlijnen te koppelen. Een duidelijke taak voor de overkoepelende organisatie zoals de VKK Wellicht kan deze discussie ook op de Limburgse dorpendag van 9 juni aan de orde komen.

Verslag chatdiscussie 6 juni: de Buurderij

Verslag chatdiscussie op 6 juni 2007 over “de Buurderij” m.m.v. de heer Mathieu Wagemans van het Innovatienetwerk.

Over het concept “de buurderij”

De Buurderij is een nieuw type plattelandsonderneming waarin tal van functies worden gecombineerd; ook functies die nu door de overheid worden vervuld. burgers nemen actief deel; dat kan door arbeid in te brengen, kapitaal, kennis; uitgangspunt is dat de mensen in een regio zelf verantwoordelijkheid nemen voor het beheer van hun omgeving.

Een voorbeeld is dat onderwijs over biologie niet meer op de basisschool wordt gegeven maar op de Buurderij, dat senioren in een dorp een kinderboerderij runnen en tegelijkertijd kinderopvang organiseren voor drukke tweeverdieners.

Bij de Buurderij staat burgerparticipatie centraal. Er verschuiven ook taken van de overheid naar de buurderij. Er is sprake van nieuwe financieringsconstructies. Overigens stonden de coöperaties van 100 jaar geleden dichter bij het buurderijdenken dan de huidige kolossale ondernemingen.

Het gaat bij nieuwe financieringsconstructies over verrekening tussen functies die geld opbrengen en functies die geld kosten zoals beheer van natuur en extensieve landbouw; burgers met een woning aan de rand van het dorp met vrij uitzicht betalen een bijdrage omdat hun huis juist vanwege het uitzicht meer waard is; we hebben dat het principe van omgekeerde planschade genoemd; de overheid belooft het uitzicht in stand te houden door niet te bouwen op die plek en als tegenprestatie betaalt de bewoner een bedrag van bijv. 800 euro per jaar. Het is daarmee een soort van verevening.

Achtergrond van het concept

We hebben binnen het Innovatienetwerk eerst een analyse gemaakt van sleutelbelemmeringen op het platteland en concludeerden dat de huidige ingewikkelde planningsprocessen (inclusief de reconstructie) onvoldoende tot vernieuwing in staat stellen. We zitten vast in regels; vernieuwing die niet binnen bestaande regels past komt niet van de grond; de procedures, ook bij de reconstructie zijn hopeloos ingewikkeld. Het is doorgaans een kleine club van ambtenaren, bestuurders en vertegenwoordigers. Gewone mensen tref je er zelden aan en als ze meedoen krijgen ze vooral uitgelegd hoe de procedures werken. We zijn niet erg ontvankelijk meer voor wat inwoners willen, ondanks al onze goede bedoelingen.

We willen die hindernissen omzeilen door experimenteerruimte te geven. Minister Veerman heeft toegezegd dat hij daaraan wil (wilde) meewerken wanneer er concrete initiatieven komen voor buurderijen. We zijn nu met drie concrete pilots bezig. Minister Cramer zat in het bestuur van Innovatienetwerk en is goed op de hoogte, dus we hebben daar een goede ingang.

Voorbeelden

In Zeeland zijn we bezig met een project waarbij enkele akkerbouwers zijn betrokken, een woningcorporatie en een grote zorginstelling; ook komt daar een lokale campus waar tal van activiteiten georganiseerd gaan worden; kunst en cultuur neemt daarbij een belangrijke plaats in.

Het lokale niveau staat voorop. Uitgangspunt bij een buurderij is dat je problemen op het laagste niveau, dus het dichtst bij de burger oplost. we organiseren op maat van de mens; een gemeente speelt een belangrijke rol; dat is immers het bestuursniveau dat dicht bij de burger staat.

De pilot in Zeeland is interessant vanwege de combinatie van functies en omdat gewerkt wordt aan de oplossing van de leefbaarheid in kleine kernen. Dit gebeurt niet door nota's, maar door mensen zelf verantwoordelijk te maken; maar dan moet je ook de ruimte geven om die verantwoordelijkheid in te vullen zoals ze dat zelf willen. We gaan burgers vragen wat ze betekenisvol vinden in hun omgeving; waarom ze daar willen wonen en wat daar nooit zou mogen gebeuren. Een buurderij moet een constructie worden van de mensen zelf; we hebben geen blauwdruk die precies moet worden uitgevoerd zoals die op papier is bedacht. Overigens zijn de drie pilots nog in een planningsfase. Er zijn ideeën, initiatieven en er is vooral veel positieve energie

Als er een supermarkt verdwijnt in een kleine kern is de oorzaak vaak dat de burgers elders de inkopen doen. Men creëert zo zijn eigen probleem. Je kunt dat oplossen door burgers uit te nodigen zelf een kleine coöperatie op te richten en zich te verbinden tot een bepaalde afname per maand of jaar. Nu worden dat soort problemen al te makkelijk op de overheid afgewenteld. Ik heb veel vertrouwen in de organisatiekracht van burgers, maar daarvoor moet de vrijblijvendheid worden doorbroken die je nu vaak ziet: bij problemen wordt er geklaagd en men kijkt alleen maar richting overheid. De nieuwe sturingsbenadering gaat uit van een moderne vorm van burgerschap; men krijgt ruimte en verantwoordelijkheid.

Wat er binnen een buurderij aan activiteiten wordt gebundeld zal van plek tot plek verschillen. Je kunt denken aan een kleinschalige supermarkt of servicewinkel als onderdeel maar ook aan een hospice

Stand van zaken buurderijprojecten

De buurderijrapporten zijn ruim een jaar geleden overhandigd aan minister Veerman. Daarna zijn we gaan kijken waar er mensen zijn die belangstelling hebben. Dat heeft geleid tot de drie pilots die nu in ontwikkeling zijn. Daarnaast zijn er diverse regio’s die ook interesse hebben getoond. Een kritische overweging voor ons is of er een spannende coalitie aanwezig is. Niet alleen belangstellenden maar ook belanghebbenden. In de drie pilots is bijvoorbeeld de grondeigendom geen probleem omdat de eigenaren mee willen doen

De buurderij is niet alleen planning. Er komt per pilot ook een knalhard businessplan; wel is het zo dat het van de grond krijgen van dit soort ingrijpende vernieuwingen niet lukt via een blauwdrukbenadering. Per pilot ontwerpen we een proces waarin er ruimte is om met je kop in de hemel te denken maar ook om hands-on en uitvoeringsgericht te werken. De ondernemers zijn uiteraard vooral geïnteresseerd in de tweede lijn. Het gaat erom beide aspecten zodanig in een proces aan bod te laten komen dat het spannend blijft maar tegelijkertijd wel in de praktijk op aarde kan landen.

Een tussenevaluatie is er nog niet omdat we met de pilots nog niet lang bezig zijn. Wel monitoren we zorgvuldig de procesgang omdat we daarvan veel kunnen leren.

Ondersteuning door het innovatienetwerk

Als Innovatienetwerk bieden we ondersteuning en startgeld aan bij het op gang brengen van initiatieven. Maar voordat we dat doen moeten we wel de overtuiging hebben dat er sprake is van een gemotiveerde combinatie van mensen en belanghebbenden. Wanneer men het idee "wel leuk" vindt, dan is dat voor ons onvoldoende. De ambitie moet er zijn om op een heel andere wijze de verantwoordelijkheid in een regio te organiseren. In de buurderijontwerpen staan tal van voorbeelden en ideeën. Deze rapporten zijn overigens gratis te bestellen bij het Innovatienetwerk of te downloaden van de website. Welke ideeen men uit die ontwerpen kiest of wat men daaraan toevoegt is aan mensen in een regio zelf. We hebben geen doel in termen van aantallen buurderijen. We kunnen ook geen 20 pilots begeleiden en ondersteunen. Naarmate een pilot zich verder ontwikkelt en van de grond komt, wordt onze bemoeienis minder. Dat is nu eenmaal onze taak: nieuwe ontwerpen maken en veranderingsprocessen in gang zetten.

We hebben geen eisen m.b.t. de vraag of een dorpsorganisatie of een andere organisatie initiatiefnemend is. In de Gelderse Vallei lopen plannen waar kerken bij zijn betrokken die hun grondeigendommen op basis van bijbels rentmeesterschap willen gaan beheren. Het gaat om de vraag of mensen (c.q. organisaties waarin gedreven mensen actief zijn) gedreven zijn en een flinke veranderingsstap willen zetten.

We gaan uit van initiatieven. Die kunnen van streekmanagers, wethouders, burgers, ondernemers, kerken enz komen. Dat maakt ons niet uit. We zijn opgesteld buiten het beleid en hebben dus veel ruimte om te doen wat wij nodig vinden.

Bottlenecks, hindernissen en voorwaarden

In de Zeelandse casus liepen we aanvankelijk tegen provinciale regels aan. We hebben toen een gesprek gevraagd en gekregen met de commissaris van de koningin. Die was enthousiast. In ons bestuur zitten voldoende mensen die ingangen hebben op hoger bestuurlijk niveau. Sjeng Kremers is overigens voorzitter; die weten wel hoe de hazen lopen in bestuurlijk Nederland

Het belangrijkste is dat mensen energie en inspiratie hebben. Dat kan zijn omdat men een droom heeft maar het komt ook voor dat er urgentie is. In de Haarlemmermeer doen boeren mee omdat ze denken dat ze met akkerbouw bij de hoge grondprijzen in de omgeving van Schiphol geen toekomst hebben. Je kunt daar niet zomaar 30 ha bijkopen, dus zijn ze geïnteresseerd in nieuwe perspectieven, want ze willen wel graag ondernemend bezig zijn. Het is bovendien een regio waar veel innovatieve mensen zitten en waar de cultuur erg vooruitstrevend is en niet behoudend. Dat zijn allemaal gunstige eigenschappen.

Ik merk overigens dat er grote verschillen zijn binnen een en hetzelfde gebied. Sommige ondernemers kiezen met overtuiging voor specialisatie en schaalvergroting, terwijl anderen voor verbreding kiezen. Ik heb regelmatig meegemaakt dat beide partijen elkaar immobiliseren, omdat men vindt dat de eigen overtuiging beter is dan de andere. Soms accepteert men niet makkelijk dat beide ontwikkelingsrichtingen naast elkaar kunnen bestaan. We hebben ook binnen de overheid te vaak gedacht dat er in het beleid slechts EEN waarheid is. We kunnen moeilijk omgaan met differentiatie. Als je met een buurderij-idee bij een ambtenaar komt die alleen maar wil en kan toetsen aan regeltjes, dan schiet je natuurlijk niks op. Daarom creëren we vaak een bypass: we negeren de normale planningskanalen. Dat is een benadering waar ook Herman Wijffels een groot voorstander van is. De bestaande instituties zijn vaak de grootste remmers in vaste dienst.

Voor dorpsorganisaties is het in het algemeen een stuk lastiger om de normale planningskanalen te negeren, maar zij geven wel oplossingsrichtingen aan voor locale leefbaarheidsproblemen. Er zijn goede voorbeelden te vinden van innovatief denken, tegen de stroom inroeien en toch je doel weten te bereiken, al leert de ervaring dat dergelijke processen een lange adem vereisen. Zo´n pilot als de buurderij zou in bepaalde opzichten welkom zijn om processen te versnellen.

Het is voor de buurderij nodig dat je enthousiaste mensen zoekt. Dat kunnen ook best burgemeesters zijn of captains of industry die in een bepaalde regio wonen en dat soort vernieuwingen spannend vinden. We creëren dan een bestuurlijk adoptieteam. Ik heb zelf wel een gedacht aan de oud presidentdirecteur van DSM die in Zuid Limburg woont en erg bezig is met duurzaamheid. Dat soort mensen kan "smoel en status" geven aan een vernieuwing. Dat enthousiasme vind je niet makkelijk in ambtelijke nota's; wel in mensen. Ik ken voldoende ambtenaren die uit hoofde van hun functie mitsen en maren moeten bedenken maar die als persoon heel graag anders zouden willen. Ze zitten vaak gevangen in het eigen regelcomplex, je hebt dan een gemeentebestuur nodig dat ruimte schept.

In de gemeente Haarlemmermeer heb ik laatst op verzoek een lezing gehouden voor ambtenaren over de vraag hoe ontvankelijk de gemeentelijke organisatie is voor ingrijpende innovaties. Je loopt altijd het risico met een totaal nieuw plan van het ene loket naar het andere te worden gestuurd. Voor economische aspecten moet je bij de Afdeling Economie zijn, voor planlogische bij de Afdeling Ruimtelijke Ordening enz. Er bestaat altijd het gevaar dat een vernieuwing bureaucratisch tegemoet wordt getreden. Nu is er een medewerker aangesteld voor de beide buurderijpilots. Dat werkt een stuk beter. Ook is belangrijk dat er een directe link is naar de bestuurder.

Vervolg

Ik schat dat we met de drie pilots over een jaar of zo zover zijn dat het proces wordt gedragen door de deelnemers zelf. Ik ben nu al bezig met het werken aan een nieuw ontwerp: een dorpsgemeenschap die op tal van terreinen zelf de problemen oplost, ook op het terrein van zorg, veiligheid, water, energie. een hele nieuwe vorm van sturing en organisatie die deels in de plaats komt van marktwerking en overheidsregels.

Vanuit het Innovatienetwerk ben ik natuurlijk altijd geïnteresseerd in mensen die overtuigd zijn van de noodzaak van ingrijpende verandering. Als netwerkorganisatie betrekken we allerlei mensen bij de uitwerking van nieuwe concepten. Dat gaan we ook doen bij het ontwerpen van een autarkische dorpsgemeenschap die in staat is de eigen boontjes te doppen. dus als er belangstellenden zijn, laat het weten.

Met de hartelijke dank aan Mathieu Wagemans, Innovatienetwerk

KNHM (Koninklijke Nederlandsche Heidemaatschappij)

KNHM (Koninklijke Nederlandsche Heidemaatschappij) is een ideële organisatie die als doelstelling heeft een positieve bijdrage te leveren aan de kwaliteit van de leefomgeving. Door projecten te initiëren of door te participeren in projecten van andere organisaties, proberen wij, als medewerkers van KNHM, deze doelstelling te realiseren. We hebben daarvoor jaarlijks circa 2,2 miljoen euro te besteden. Dit geld is voor een groot deel afkomstig uit het dividend dat wij elk jaar als aandeelhouder van het bedrijf ARCADIS (voormalige Heidemij) ontvangen.

Veel ‘Kernen met Pit’ in Gelderland

Als afsluiting van de twaalfde ronde van de leefbaarheidswedstrijd Kern met Pit vond op vrijdag 22 april in het provinciehuis in Arnhem de prijsuitreiking plaats. Landelijk waren 172 projecten genomineerd. In Gelderland ontvingen twintig bewonersgroepen het predicaat ‘Kern met Pit’ en een bedrag van 1000 euro. Daarnaast ontvingen twee groepen een trofee en een extra prijs van 1500 euro. Een actieve provincie Gelderland dus. Voor het hele land waren er tien trofeeën. De bijzondere projecten in Gelderland waren Samen buitenspelen team in Zutphen voor het project ‘Samen buitenspelen’ en Stichting Kontaktraad Loil in Loil voor het project ‘Openluchtspel Loil’ 

 

Loil voor de tiende maal deelnemer

Ton Bolder, voorzitter van de Kontaktraad Loil vertelde dat Loil voor de tiende maal meedeed aan de wedstrijd. In 1995 won Loil ook al een trofee. In de twaalfde ronde deed Loil mee met het openluchtspel ‘Van Metropool naar Loil’ (dat rijmt want Loil spreek je uit als Lool). Loil is een dorp in de Liemers, in de gemeente Montferland. Zowel de parochie als de basisschool Sint Jozef in Loil bestond honderd jaar. Dit was aanleiding voor het thema van het openluchtspel: ontwikkelingen in Loil, zoals de ontkerkelijking en de import, de nieuwe bewoners vanuit de Randstad. Een terugblik op honderd jaar dorpsleven. Meer dan zestig acteurs speelden honderd rollen. Wegens de grote belangstelling werd de voorstelling vijf keer gespeeld. De samenwerking van acteurs en ondersteuners droeg sterk bij aan de samenhang van het dorp, Het totale bedrag van 2500 euro werd aangeboden aan de Stichting Kontaktraad Loil. Het geld wordt door haar beheerd en in de pot ‘algemeen belang Loil’ gestopt, om het in de toekomst in te kunnen zetten voor nog meer goede initiatieven binnen de leefgemeenschap van Loil.

 

Wat is Kern met Pit

Kern met Pit is een ‘wedstrijd’, tussen aanhalingstekens omdat de deelnemers min of meer een weddenschap met zichzelf aangaan: halen we onze doelstelling of niet. Groepen burgers die zich voornemen iets te verbeteren in hun directe omgeving, kunnen zich aanmelden voor Kern met Pit. Een jury bekijkt of de plannen passen binnen het concept Kern met Pit en laat daarmee de groepen toe tot de wedstrijd.

Aan het eind van de uitvoeringsperiode bekijkt de jury of de groep haar doelstelling bereikt heeft. Zo ja, dan mag ze zich Kern met Pit noemen. Tijdens de provinciale afsluitingsbijeenkomst ontvangen alle groepen het predicaat ‘Kern met Pit’ en 1000 euro. In elke provincie krijgt het meest krachtige, inspirerende en innovatieve project een extra blijk van waardering.

 

Waarom Kern met Pit

Met de organisatie van Kern met Pit willen wij de betrokkenheid van bewoners bij hun directe leefomgeving vergroten, zodat zij zich ook zelf verantwoordelijk voelen voor de kwaliteit ervan. De wedstrijd prikkelt mensen om zelf initiatieven te ontwikkelen en laat zien dat men niet hoeft te wachten tot de overheid iets doet.

Uit de ervaring blijkt dat de resultaten van dit soort initiatieven een blijvend karakter hebben. Mensen blijven zich verantwoordelijk voelen voor wat ze zelf tot stand hebben gebracht. In de afgelopen jaren hebben meer dan 2000 bewonersgroepen met succes aan Kern met Pit deelgenomen. Voorbeelden van geslaagde projecten zijn het opzetten van een museum over de plaatselijke historie, het uitzetten van een educatieve route in een natuurgebied, het uitgeven van een wijk- of dorpskrant en het restaureren van een molen.

 

Meld je aan voor Kern met Pit. In september 2011 begint de inschrijving voor de dertiende ronde. Zie website van de Koninklijke Nederlandsche Heidemaatschappij: www.knhm.nl

 

Zowel ter gelegenheid van de elfde als de twaalfde ronde verscheen een magazine. In het magazine staan inspirerende voorbeelden voor bewonersgroepen. Het magazine is digitaal beschikbaar via: www.knhm.nl/hoofdmenu/publicaties/kern_met_pit_magazine

 

Let op. Poster van openluchtspel van vorig jaar

Albert Bos

 


Nationaal Restauratiefonds

Het Nationaal Restauratiefonds biedt eigenaren en beheerders van monumenten steun bij het restaureren en onderhouden van hun pand. We ontwikkelen en verstrekken laagdrempelige financieringen en bieden financiële en administratieve diensten.

Daarnaast geven we voorlichting, advies en begeleiding bij alle financiële en procesmatige aspecten van een restauratie. Daarbij gaan we creatief en ondernemend te werk. Dat alles overigens zonder winstoogmerk. Ook pleiten we bij overheden voor meer beleidsmatige aandacht en meer geld voor het behoud van cultuurhistorisch erfgoed. Door onze expertise op het gebied van financieringen te combineren met onze kennis van de monumentwereld streven we naar een efficiënte en duurzame monumentenzorg. Met kennis van en oog voor detail!

Oranjefonds (chat verslag 22 mei 2007)

Soort projecten gefinancierd door het Oranjefonds

De eerlijkheid gebiedt me te zeggen dat de meeste kleine kernen bij ons komen met een verzoek om bij te dragen in investeringskosten voor het dorpshuis. Wat wij als Oranje Fonds graag zouden willen om bijzondere activiteitenprogramma's te ondersteunen, waarbij er extra inspanningen geleverd worden om de samenhang in het dorp of de buurt te bevorderen. Dat kan op alle mogelijke manieren. Dat laten wij aan de creativiteit van de mensen zelf over.

Ons aandachtsgebied is sociale cohesie; daaronder verstaan wij het bevorderen van samenhang of solidariteit in de samenleving. Iedere organisatie, die met een project komt dat de samenhang of solidariteit bevordert is bij ons welkom. Daarbij gaat het óf om startkapitaal voor een nieuw initiatief of om geld om een bestaand initiatief op een hoger plan te brengen.

Als Oranje Fonds weten wij dat gemeenschapsaccommodaties belangrijk zijn voor het verenigingsleven in een dorp. Het maakt echter wel uit waarvoor een dorpshuis een investeringsbijdrage vraagt: gaat het om een vervangingsinvestering of om een investering vanwege uitbreiding van activiteiten. In het eerste geval vinden wij voor onszelf geen grote rol weggelegd. Aan sommige dorpshuizen hebben wij al zo vaak een bijdrage toegekend, dat wij hier inderdaad liever willen investeren in extra activiteiten dan in investeringsbijdragen.

Bij activiteiten, die een combinatie zijn van sociale en commerciële doelen letten wij scherp op 2 aspecten: onze bijdrage zal zich nooit richten op kosten van bedrijfsvoering en onze bijdrage mag niet leiden tot concurrentievervalsing.

Eigen inbreng en draagvlak

Wij verwachten van ieder project dat er sprake is van eigen inbreng. Die inbreng hoeft echter lang niet altijd alleen uit geld te bestaan. Het belangrijkste wat dorps- of buurtinitiatieven hebben in te zetten is vrijwillige inzet van mensen. Hoe beter een organisatie ons kan tonen wat het draagvlak van een project is en welke vrijwillige inspanningen geleverd worden, hoe meer wij als Oranje Fonds kunnen betekenen. Draagvlak betekent voor ons hoeveel mensen willen dit, is de doelgroep zelf bij de opzet en uitvoering betrokken e.d.

Advisering

Als landelijke organisatie zijn wij niet echt in de positie om lokaal advies te verstrekken. Wel kunnen wij organisaties wijzen op andere initiatieven in de buurt. Als het om kleinschalige initiatieven gaat, zouden organisaties wat ons betreft best een aantal professionele ondersteuningsuren kunnen opnemen in de projectbegroting. Dat is zeker een acceptabele en steunwaardig onderdeel van de projectbegroting.

Dorpsontwikkelingsfonds

In eerdere discussies in het kader van “de Geldkraan” is gesproken over het idee van een dorpsontwikkelingsfonds dat initiatieven juist bij de planvorming van grotere projecten ondersteunt. Of dat iets is waar ook het Oranjefonds eventueel een rol in zou kunnen spelen, is nog niet direct duidelijk. Om dat te kunnen bepalen zou het idee van zo’n fonds meer uitgewerkt moeten zijn.

Richtbedragen

Richtbedragen hebben wij niet echt. Bij het bepalen van de hoogte van de bijdrage spelen voor ons de volgende factoren een rol: hoe hoog is de eigen inbreng (zoals eerder aangegeven, m.n. ook de vrijwillige inzet), is aanvrager echt met onze bijdrage geholpen, hebben wij met onze bijdrage een verschil gemaakt? Dat laatste betekent dat we in het algemeen uitgaan van een participatie van minimaal zo'n 20%. Omdat investeringsprojecten voor gemeenschapsaccommodaties vaak zo duur zijn, lukt het ons hier lang niet altijd om dit percentage te halen.

Zwakheden, moeilijkheden bij projectaanvragen

De moeilijkheid voor ons is vaak om te bepalen hoe serieus een initiatief is. Voor kleine organisaties is fondsenwerving niet gemakkelijk. Dat heeft tot gevolg dat, als men er al aan begint, men er ook niet echt werk van maakt. Dan is een aanvraag over de hele linie vrij vaag en weinig uitgesproken. De beste tip, die ik kan geven, is dan ook: laat zien dat het je ernst is om dit project aan te pakken en uit te voeren. Dan hoeft er nog geen projectplan te liggen wat klinkt als een klok, maar breng een aantal dingen duidelijk naar voren: wat wil je doen, waarom wil je het doen, waarom is het nodig, hoeveel mensen weet je ervoor op de been te brengen en hoe zou het Oranje Fonds hierbij kunnen helpen. Als er in ieder geval een goede basis aan een verzoek ten grondslag ligt, dan komt de rest vanzelf wel.

Behoeften van dorpsraden

Het Oranjefonds wil ook graag van dorpsraden weten waar hun behoeften liggen. Het liefst horen we dat in het directe contact met aanvragers. daarom zijn we vaak op voorlichtingsbijeenkomsten te vinden. Maar wij zouden het ook erg op prijs stellen als men ons eens belt om los van een aanvraag eens te laten weten aan welke ondersteuning men behoefte heeft.

Met de hartelijke dank voor de bijdrage van de heer Bas Arends, Oranjefonds

Oranjefonds

Het Oranje Fonds ontvangt jaarlijks zo’n 3.500 aanvragen voor projecten die de sociale kant van de samenleving willen versterken. Het Fonds heeft alleen al hierdoor een bijzondere rol in Nederland: het ziet als geen ander wat er leeft en gebeurt op sociaal gebied! Wij zien vele burgerinitiatieven, heel bijzondere projecten van buurthuizen, van peuterspeelzalen enzovoort. Ook spreken we regelmatig met grote welzijnskoepels en andere professionele organisaties.

Door zijn bijzondere plaats in de samenleving, signaleert het Oranje Fonds regelmatig bepaalde trends of speciale noden. Zo viel ons een toename op in aanvragen van initiatieven die beter werken in de multiculturele samenleving stimuleren. En bijvoorbeeld dat de overheid zich steeds meer richt op detentievoorzieningen en minder op het voorkómen van misdaad en een goede terugkeer van ex-gedetineerden in de maatschappij.

Het bestuur van het Oranje Fonds kan in zo’n geval een speciaal budget toewijzen of besluiten om een onderwerp tot speciaal aandachtsgebied te maken, al dan niet voor een bepaalde tijd. In een aantal gevallen stelt het Oranje Fonds een speciale coördinator aan die projecten begeleidt en ondersteunt. Op dit moment steunen we projecten binnen de volgende aandachtsgebieden:

* Kleinschalige Buurtinitiatieven
* De Beste Maatjes
* Samen Sporten
* Bezoekvrouwen
* Samen Zuid-Holland
* Rotterdamse Ouderen in de Multiculturele Samenleving
* Serviceclubs in Nederland

Rabobank Jongerenplan

Het RaboJongerenPlan is een fonds bedoeld voor jongeren in de leeftijd van 12 tot 18 jaar in Zuid-Oost Brabant. Jij en je vrienden kunnen geld en steun aanvragen voor jullie plannen. Als jouw plan gekozen wordt, zorgt de Rabobank er met geld en begeleiding voor dat het ook echt uitgevoerd wordt.

Stichting "Op het Dorp"

Stichting "Op het dorp" wil samen met de dorpelingen de gemeenschapszin helpen onderhouden of nieuw leven inblazen. De stichting "Op het dorp" ondersteunt projecten die:

 • geinitieerd worden door bewoners zelf;
 • een beroep doen op de gemeenschapszin van bewoners;
 • meerwaarde bieden door slim combineren van voorzieningen/activiteiten;
 • zich na de opstartfase financieel en organisatorisch zelf kunnen bedruipen;
 • gesteund worden door lokale overheid en relevante organisaties, zij moeten er een bijdrage aan leveren.

Stichting Op het dorp wil samen met de dorpelingen de leefbaarheid vergroten, onderhouden of nieuw leven inblazen. Wij ondersteunen dorpsbewoners bij het realiseren van projecten die te maken hebben met wonen, zorg, welzijn, voorzieningen, of een combinatie hiervan.

Onze ondersteuning kan op verschillende manieren vorm krijgen. Door tijdelijk menskracht in te zetten, te helpen bij onderzoek, door verschillende organisaties bij elkaar te brengen of door tijdelijke of eenmalige financiele steun.

Voorbeelden van projecten die Stichting Op het dorp in financiele, personele of organisatorische zin kan ondersteunen zijn:

De winkel in het dorp waar ook het postloket is, of een hoekje ingericht is voor de apotheek. Of in het gemeenschapshuis, dat overdag toch vaak leeg staat, kunnen tussen de middag maaltijden voor ouderen geserveerd worden. Als de huisarts, thuiszorg, fysiotherapeut, de verloskundige en het consultatiebureau een gebouwtje delen kan de zorg toch dichtbij gebracht worden. En een paar basisscholen uit buurtdorpen kunnen samen buitenschoolse opvang organiseren.

Het werkgebied van stichting Op het Dorp beslaat Noordoost Brabant, het Land van Cuijk en Noord-Limburg (gemeente Gennep). Dit gebied bestaat uit een groot aantal dorpen en kleine kernen.

Subsidie Leefbare dorpen 2009 -2010 provincie Noord-Brabant

De provincie Noord-Brabant wil de leefbaarheid in dorpen en wijken verbeteren, onder andere met integrale dorpsontwikkelingsplannen (IDOP's) te stimuleren. Bij een IDOP kijken bewoners samen met de gemeente naar de toekomst van hun dorp. Wat is er nodig om de leefbaarheid nu en in de komende tien jaar te verbeteren? Een IDOP bevat een analyse van economische, ecologische, ruimtelijke, sociaal-culturele factoren én daarop gebaseerde concrete acties.  

Belangstelling
Vanwege de grote belangstelling voor deze regeling bij gemeenten wil Gedeputeerde Staten een subsidie van totaal € 20 miljoen voor 2009 en 2010 beschikbaar stellen.   

Criteria
Of uw gemeente in aanmerking komt voor subsidie kunt u beoordelen op basis van het uitvoeringsprogramma ‘Leefbare Dorpen: de uitvoering 2009-2010'. In het programma staat het beleid van de provincie beschreven, plus de criteria voor de aanvragen. 

Aanvragen subsidies
Opstellen IDOP: Via het digitale aanvraagformulier "Ontwikkelen Integrale dorpsontwikkelingsplannen 2009-2010". 
Uitvoeren IDOP: Via de accountmanager van uw gemeente en via het aanvraagformulier "Plattelandsontwikkelingsprogramma en Provinciaal Meerjarenprogramma Landelijk gebied".

Versnelling uitvoering
De provincie kiest ervoor om de uitvoering van de IDOP's te versnellen. De regiospreiding en het indienen van maximaal 2 aanvragen per gemeente is om die reden losgelaten in 2009-2010. Wij behandelen aanvragen van gemeenten op volgorde van binnenkomst.      

Meer informatie
Onder 'Documenten' (rechts op deze pagina) staan voorbeelden van IDOP's. Voor vragen en advies over de subsidieaanvragen, kunt u contact opnemen met de accountmanager van uw gemeente. U kunt ook contact opnemen met Monique Bakker-van der Pasch,  mvdpasch@brabant.nl of tel: 073-6812559.
BijlageGrootte
uitvoeringsprogrammma leefbare dorpen 27-02.pdf135.52 KB

Verslag chatdiscussie 16 mei: Rabobank

Verslag chatbijeenkomst “De Geldkraan”, van 16 mei m.m.v. de heer Renders, directeur Rabobank Oerle-Wintelre

Wat mogen dorpsraden van de lokale Rabobank verwachten?

Op de bijeenkomst in Nuenen waren de meeste mensen benieuwd wat ze zoal van de lokale Rabobank mogen verwachten en hoe ze dit oppakken. Er is bij de Rabobanken wel een landelijk beleid, maar de lokale banken hebben zelf de mogelijkheid hier op hun manier invulling aan te geven. Dit gebeurt veelal onder het algemene thema van MVO, (maatschappelijk verantwoord ondernemen). Dit geldt bijv. voor projecten op het gebied van cultuur of voor sport, maar kan heel breed gezien worden. Een voorbeeld hiervan is een project rondom Utrecht, waar veel uitval van MBO leerlingen was. Daar is een project opgezet met de bank (én haar klanten) om leerlingen stagekansen te bieden. Een ander voorbeeld is de Rabobank Altena, die de Stichting Seniorenweb heeft ondersteund. Bij Rabobank Oerle-Wintelre hebben projecten die de leefbaarheid in het dorp te goede komen de hoogste scoringskans en dan maakt het niet uit voor welke doelgroep. Dit kan dus ook gaan om de realisering van gemeenschapshuizen of de inrichting ervan. Al kan en zal het daar vaak een combinatie van financieringsvormen zijn, denk bijvoorbeeld aan renteloze lening of leningen tegen een zachte rente. Met name voor de inrichting kan overigens fondswerving (zie het verhaal van Hans Beterams van bureau fondswerving van Synthese) ook goede mogelijkheden aanboren.

Coöperatief dividend

De Rabobank heeft geen landelijke fonds voor dit soort projecten. De lokale banken hebben wel vaak een of meerdere fondsen. Op dit moment is er bij veel banken sprake van het zgn. Coöperatief Dividend. Coöperatief dividend kunnen investeringen en bestedingen zijn die worden gedaan ten behoeve van de verbetering van de economische, sociale en culturele omgeving en waarvoor geen directe tegenprestatie is. Coöperatief dividend is geen en mag niet gezien worden als commerciële sponsoring. Het is teruggeven van een gedeelte van het bedrijfsresultaat ten behoeve van de gemeenschap, waar dit resultaat ook door is opgebracht

Richtbedragen of percentages

Er zijn geen richtbedragen of percentages, al ziet een lokale bank wel heel graag dat het een gezamenlijke project wordt en dat de bijdrage niet als 'gatenvuller' gebruikt wordt. Het gaat juist om de samenwerking en om het samendoen. De maximale bedragen verschillen per lokale bank. Veel hangt af van de jaarlijkse reservering. Bij grotere banken loopt dat vaak in de tonnen.

Combinatie met andere financieringsvormen

Combinaties van financieringsvormen en met andere financiers zijn goed mogelijk. Denk daarbij vooral aan gemeente of provincie. Als de derde financier een andere bank is, niet de Rabobank, dan ligt het verhaal uiteraard wel heel anders en moeilijker.

Netwerk

Het gebeurt ook wel dat de Rabobank de eigen bedrijfsklanten stimuleert om te investeren in leefbaarheid. Bij de bouw van aanleunwoningen is er bijvoorbeeld voor de inrichting en ontspanning een beroep gedaan om op klanten om een biljarttafel te verzorgen.

De Rabobank is als het ware ook een groot kennisplatform met haar vele klanten. Vragen die bij de bank neergelegd worden kunnen doorgesluisd worden naar klanten die op dat terrein deskundigheid in huis hebben. Dorpsraden kunnen dus op die manier ook via de Rabobank aan kennis komen. Het meest simpele voorbeeld is de notaris of advocaten voor het doorakkeren van specifieke problemen of contracten. Een ander voorbeeld klinkt raar, maar ook de relatie met de politiek kan van belang zijn, denk aan het zoeken van mogelijkheden bij de realisatie en financiering van starterswoningen. Als dorpsraden het goed spelen en de verbinding weten te leggen bij de bank om samen naar oplossingen en mogelijkheden te zoeken, zullen de medewerkers van de bank als vanzelf gaan meedenken en oplossingsgericht gaan zoeken.

Struikelblokken

Waar dorpsraden mogelijk over struikelen is mogelijk de ogenschijnlijke afstand tot de bank die als gevolg van de schaalvergroting is ontstaan. Daar waar een aantal jaren geleden men gewoon de bank binnenstapte gaat het nu over meerdere schijven. Bovendien weet men niet altijd direct waar het over gaat, dus een onderbouwing is een must. Besluitvorming vindt niet altijd meer plaats door mensen uit de eigen lokale gemeenschap, maar bij een grotere bank uit personen uit meerdere kernen. De afstand lijkt wat groter, dus moet men zelf het initiatief nemen en houden en vastberaden zijn. Dus als advies kan ik dorpsraden meegeven eerst een gesprek aan te knopen met een filiaalhouder of een speciale medewerker.

Wat dorpsraden weerhoudt om bij de Rabobank aan te kloppen is misschien wel de gedachte dat de bank er ook altijd op de een of andere manier 'beter' van zou moeten worden, terwijl dat niet het geval behoeft te zijn. Als Rabobank proberen we de wensen en ambities van onze klanten te realiseren en daar hoort ook woongenot bij, dus leefbaarheid van de wijk of dorp. Bovendien zo is mijn stelling, als het klanten goed gaat, gaat het de coöperatieve bank (zonder winstoogmerk) ook goed. Winst is voor ons een middel en geen doel. Coöperatie betekent niet voor niets samenwerken. Veel mensen en vaak ook de klanten (en leden) weten niet genoeg wat die coöperatie nu feitelijk inhoudt en waar zij voor staat. Overigens ligt daar ook een taak voor de bank zelf, haar medewerkers, haar collegeleden enz.

Projecten lijken nog al eens stuk lopen omdat mensen te strak vasthouden aan een bepaald idee (het behoud van een winkel of een café) en te weinig denken in termen van het probleem: de boodschappen of de ontmoeting.Je moet wel altijd realistisch blijven. Bedrijfseconomisch is een winkel op commerciële basis vaak geen haalbare kaart. Bovendien zijn de eisen van de consument erg hoog en is de prijs ook bepalend. Door creatief denken zie je op sommige plaatsen wel kleine winkelvoorzieningen terugkomen, maar dan met extra diensten of service mogelijkheden, zoals een dependance van de post of zorggebeuren.

Afsluitend: adviezen voor dorpsraden

Maak eerst een goed plan. Bespreek dit eerst in de informele sfeer. Maak een goede onderbouwing van het waarom en wat aan de bank gevraagd wordt en dat kan meer zijn dan alleen munten. In dat kader spreken we vaak over de 5 M's, te weten Mensen (bijvoorbeeld vrijwilligerswerk), Middelen (vergaderruimte of kopieervoorzieningen) Media (communicatiemiddelen), Massa (beschikbaar stellen van het netwerk of klanten) en als laatste de Munten. Duidelijk moet steeds zijn dat het gaat om samen doen: samen optrekken, samen iets realiseren voor een wijk of dorp en samen de middelen opbrengen.

Als belangrijkste wil ik meegeven dat er in samenwerking en samenspraak met de Rabobank veel mogelijk is, wellicht meer dan de dorpsraden thans denken.

Met de hartelijke dank aan de heer T. Renders voor zijn bijdrage aan deze chatdiscussie

Week van de goede doelen in Ysselstein

De "week van de goede doelen" in Ysselstein  is een gebundelde collecte die jaarlijks wordt georganiseerd voor met name de verenigingen in het dorp. Op de website vind u alle informatie over deze manier van collecteren zoals het ontstaan, de organisatie en werkwijze en de activiteiten in de komende periode.

Platform Gemeenschapsfondsen

Wie zijn wij?

Deze website is opgezet als platform voor discussie en kennis uitwisseling tussen bestaande gemeenschapsfondsen, informatiebron voor geinteresseerden en startpagina voor mensen die meer willen weten of zelf een dergelijk fonds willen opzetten.

Waarom gemeenschapsfondsen?

De samenleving verandert. Bedrijven zijn meer en meer bezig met de ontwikkeling van een beleid op het gebied van maatschappelijk betrokken ondernemen. Burgers willen meer invloed uit kunnen oefenen op hun directe leefomgeving. Terugtredende overheden moeten keuzes maken, die niet altijd voor alle betrokkenen even eenvoudig te accepteren zijn. Al deze ontwikkelingen maken nieuwe verbanden binnen de samenleving noodzakelijk. Deze verbanden krijgen steeds meer een tijdelijk karakter: lossere samenstelling van groepen om specifieke doelen te kunnen realiseren.

Het gemeenschapsfonds wil deze trends in de samenleving opvangen door als intermediair te fungeren die deze tijdelijke verbanden helpt realiseren. Dit kan door bemiddeling en het opzetten van netwerken, maar ook door financiële ondersteuning van groepen in de samenleving.

Hoe doen deze fondsen dat?

Gemeenschapsfondsen zetten zich in voor het ontwikkelen van participatietrajecten, sociaal kapitaal en nieuwe vormen van democratie op lokaal of regionaal niveau. Interactie tussen overheid, marktpartijen en burgers wordt gestimuleerd. De inspanningen worden ondersteund door de opbouw van een vermogenspositie, waarbij de opbrengsten van het vermogen gebruikt worden om de ontwikkelingen van participatie en democratische modellen te ondersteunen.

Subsidieregelingen andere provincies

Subsididieregelingen rond leefbaarheid en kleine kernen in andere provincies dan Noord Brabant

Miljoenensteun voor plattelandsprojecten Gelderland

Het college van Gedeputeerde Staten van de provincie Gelderland heeft dinsdag 22 augustus 2006 positief beslist over fincanciële steun voor 36 aanvragen voor een totaalbedrag van 11.482.084 euro voor plattelandsprojecten. Een fors deel hiervan is bestemd voor het herstel van de Berkel. Waterschap Rijn en IJssel ontvangt voor de vijfde fase van integrale herinrichting een bijdrage van 2.880.000 euro.

In deze fase van het project De Berkel worden ecologische verbindingszones gerealiseerd langs de rivier de Berkel, de Leerinkbeek en de Steenbeek. Er worden retentiezones aangelegd om water in de beken langer vast te houden en om piekafvoeren naar de Berkel te verminderen. Het Waterschap wil tevens het landschap langs de diverse beken mooi inrichten. De bijdrage van 2,8 miljoen euro is opgebouwd uit provinciale en rijkssubsidiegelden.

Restauratie dak Fort Asperen
Stichting monument Fort Asperen ontvangt 350.000 euro voor de restauratie van het dak van het fort. Het waterdicht maken van het dak maakt het fort weer geschikt voor exposities en ander culturele activiteiten. De restauratie van het dak is de eerste fase van de geplande restauratie van het gehele fort en forteneiland in Acquoy (Geldermalsen). Het Fort Asperen heeft de status van rijksmonument en maakt deel uit van de Nieuwe Hollandse Waterlinie.

Museumcafé de Kribbe
Voor het project museumcafé de Kribbe is 188.712 euro subsidie van het Rijk en de provincie beschikbaar gesteld. Op initiatief van maatschap Gooiker wordt nabij het pontje van Gorssel naar Wilp een museumcafé gebouwd. In het museum worden historische landbouwwerktuigen en ander agrarisch erfgoed tentoongesteld. In het cafégedeelte kunnen bezoekers biologische hapjes en drankjes gebruiken en producten van het eigen landbouwbedrijf kopen.

Download
Overzicht projecten (PDF, 223 kB)

Informatie:
SvG Leefbaarheidprojecten:
Wilko van Kalkeren,
Telefoon: (026) 359 97 21.
op SvG Landbouw, natuur, landschap en waterprojecten en de EPD D2
Margot Poolman
T telefoon: (026) 359 9547
SGB projecten
Trees van Hal
Telefoon: (026) 359 95 11.

 

Bron: Provincie Gelderland

Subsidieregeling Leefbaarheid Kleine Kernen Zuid Holland

De subsidieregeling Samenleving biedt mogelijkheden aan initiatieven die de leefbaarheid in Zuid-Holland versterken, door subsidie beschikbaar te stellen voor diverse activiteiten. Een goede sociale infrastructuur is nodig om mensen deel te kunnen laten nemen aan de samenleving. Hierbij hoort ook aandacht voor leefbaarheid in kleine kernen.
 

Doelstelling

De doelstelling van de subsidieregeling Samenleving, onderdeel kleine kernen is de leefbaarheid en vitaliteit van deze kernen duurzaam in stand te houden. Dit gebeurt door financiële bijdragen aan initiatieven die het voorzieningenniveau op peil houden of versterken. Bijvoorbeeld het behouden van zorg-, sociale-, culturele- en winkelvoorzieningen. Initiatieven die bovenstaande voorzieningen combineren, zoals servicewinkels en multifunctionele dorpshuizen hebben de voorkeur.

Type projecten

Gemeenten, verenigingen en stichtingen kunnen projectsubsidie aanvragen voor onderzoek naar en uitvoering van projecten. Daarbij is er onderscheid tussen kleinschalige, bottom-up initiatieven en projecten gericht op het combineren van voorzieningen. Voor de eerste categorie is het maximale subsidiebedrag € 25.000. Bij de laatste categorie, waarvoor per project maximaal € 100.000 subsidie beschikbaar is, ligt de nadruk op samenwerking op lokaal niveau door gemeenschappelijke accommodatie en programmering.

Voorwaarden

Subsidieaanvragen moeten aan een aantal voorwaarden voldoen. Zo komen alleen kleine kernen in aanmerking met minder dan 5.000 inwoners waarvan de bebouwde kom op minstens 2 km afstand ligt van de bebouwde kom van een naburige, grotere kern. Het project moet effectieve bijdragen leveren aan verbetering van de leefbaarheid en het behoud en bereikbaarheid van voorzieningen. De plaatselijke bevolking moet het project steunen en het moet op bovenlokaal niveau zijn afgestemd.

Aanvragen

De aanvraagtermijn voor de tweede tranche 2006 loopt van 1 december 2005 tot 1 maart 2006. Stuur bij een aanvraag ook de Minimisverklaring (verplicht door de EU) mee. Een toelichting op de verklaring vindt u in de betreffende download. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Marga van de Luijtgaarden, telefoon 070 - 441 63 28, e-mail mj.van.de.luijtgaarden@pzh.nl.

 
 
Laatst gewijzigd: 19-6-2006  
 
Meer informatie over dit onderwerp:

download document:
  Overzicht kleine kernen in Zuid-Holland (Word, 107 kB)
De minimis verklaring (Word, 27 kB)

Bureau Fondswerving Synthese

Fondswerving, een mogelijkheid…
Veel non-profit organisaties hebben er moeite mee om financieel de eindjes aan elkaar te knopen. Oude vertrouwde bronnen van inkomsten vallen weg of worden minder, met name subsidies. Er zullen nieuwe bronnen aangeboord moeten worden, en gelukkig zijn die in ons land nog voorhanden.

Fondsen
In Nederland zijn honderden fondsen actief op terreinen van welzijn, zorg, kunst en cultuur. Alleen…., wie weet de weg in deze hoeveelheid van mogelijkheden, wie weet er optimaal gebruik van te maken? Non-profit organisaties laten mogelijkheden liggen, omdat ze niet goed geinformeerd zijn, de weg niet weten, opzien tegen de rompslomp, die al dat werk met zich mee kan brengen. Bij Synthese kunt u dan terecht.

Synthese specialist in fondswerving
Als onderneming voor zorg en welzijn ondersteunt en adviseert Synthese in Noord-Limburg al vele jaren non-profit organisaties op het gebied van welzijn, zorg en cul-tuur. Synthese kent de vraagstukken waar vele verenigingen en stichtingen mee worstelen, bestuurlijk, inhoudelijk en financieel. Synthese is een vertrouwde partner bij het zoeken van oplossingen. In het kader daarvan heeft Synthese voor honderden organisaties, en met veel succes, fondswervingen verzorgd. Veel activiteiten en plannen zijn daardoor gerealiseerd, en dat komt de samenleving zeer ten goede. Fondswerving is niet alleen een financieel verhaal, het is ook een kwaliteitsimpuls voor het leven binnen verenigingen en stichtingen. Organisaties kunnen gebruik maken van de deskundigheid van Synthese op basis van het principe:
No cure, no pay!!

Hoe wordt een fondsaanvraag verzorgd….
Een non-profit organisatie die een fondsaanvraag overweegt om zijn plannen te kunnen realiseren, neemt contact op met het bureau fondswerving van Synthese. Het bureau biedt u een gratis oriënterend gesprek aan, waarin bekeken wordt of het plan dat de organisatie heeft, kansrijk is om voor fondswerving in aanmerking te komen. Op basis van dat gesprek neemt de organisatie een besluit om de fondswerving door het bureau te laten verzorgen. Vervolgens gaat het bureau aan de slag: het verzamelt de benodigde informatie, stelt een fondsaanvraag op, verzorgt alle correspondentie, en stelt aan het eind van de rit een financiële verantwoording op voor de fondsen, die daarom vragen.
Uiteraard gebeurt alles onder verantwoordelijkheid van de betreffende organisatie. Alle correspondentie wordt ter goedkeuring aan het bestuur voorgelegd en zij ondertekenen de stukken die verzonden worden.
De kosten voor de organisatie bestaan uit een vooraf vastgesteld percentage van de feitelijk gerealiseerde opbrengst uit de fondswerving. Levert de fondswerving niets op, dan kost het de organisatie ook niets. Afspraken tussen de organisatie en het bureau Fondswerving worden in een contract vastgelegd.

Bureau Fondswerving is gehuisvest op ons unitkantoor Bergen,
Jeroen Boschstraat 32, 5854 CZ Bergen,
telefoon 0485 - 348080, fax 0485-348088.
E-mail: fondswerving@synthese.nl
Voor meer informatie kunt u ook het contactformulier invullen.

Essay 'Publiek vergoeden, privaat belonen'.

Het platteland vervult in onze samenleving een toenemend aantal functies, bijvoorbeeld voor recreatie en de berging van overtollig water. De samenleving waardeert deze nieuwe functies zeer. Soms wordt er al voor betaald, maar vaak ook nog niet.
Verder bestaat de indruk dat de functies op een efficiëntere wijze vervuld zouden kunnen worden, en dat er slimmere combinaties mogelijk zijn van publieke en private financiering.

Op deze problematiek richt zich het essay 'Publiek vergoeden, privaat belonen'. Centraal in het verhaal staat de gedachte van een publiek-private handelsonderneming. Deze handelsonderneming bundelt op commerciële wijze vraag en aanbod in gebieden
van 5.000 tot 20.000 ha en handelt in diensten. Hierdoor zijn financiële bronnen aan te boren die nu niet of nauwelijks worden benut en kunnen publieke en private geldstromen bijeengebracht worden.

Naast de handelsonderneming speelt in het essay ook het fenomeen multifunctionaliteit een belangrijke rol. Door diensten te combineren die ongeveer dezelfde eisen stellen aan grondgebruik kunnen veel efficiency-voordelen worden behaald. Deze
voordelen kunnen worden gebruikt als extra beloning voor de producenten of als korting voor de afnemers, maar ze kunnen ook worden geïnvesteerd in de kwaliteit van het gebied; in productiemiddelen dus eigenlijk.

Genoemde elementen bieden volgens ons voldoende inspiratie voor personen of organisaties die werken aan nieuwe concepten voor betaling van landschapsdiensten. Wij bevelen het essay daarom van harte in uw aandacht aan.

Zie ook de bijgaande publicatie om te downloaden.

Bron: Innovatienetwerk Agrocluster en Groene Ruimte
BijlageGrootte
publiek_vergoeden_privaat_belonen.pdf487.03 KB

Nieuwsbrieven KPB

Maandelijks verschijnen digitale nieuwsbrieven van het kennisplatform bewoners. In deze nieuwsbrieven verzamelen we interessante links naar mediaberichten voor iedereen die op de hoogte wil blijven van de ontwikkelingen op gebied van ruimtelijke ontwikkeling, voorzieningen, dorpsplannen, jongeren enzovoorts in kleine kernen en op het platteland.

Iedere maand wordt een landelijke nieuwsbrief gemaakt die aan het begin van de maand verschijnt. De provinciale nieuwsbrieven verschijnen rond de 15e van iedere maand.

Abonneren

Een abonnement is gratis. U kunt u aanmelden via de website www.kennisplatformbewoners.nl als u rechtsbovenaan op de knop klikt. U stuurt dan een mailtje met een verzoek naar info@kennisplatformbewoners.nl.

 

Archief

Hieronder vindt u een overzicht van de Gelderse en Landelijke nieuwsbrieven:

Gelderse Nieuwsbrieven

2010

Oktober
September
Augustus
Juli
Juni
Mei
April
Maart
Februari
Januari

2009

December
November
Oktober
September
Augustus
Juli
Juni
Mei
April
Maart
Februari
Januari

Landelijke Nieuwsbrieven:

2010

September
Augustus
Juli
Juni
Mei
April
Maart
Februari
Januari

2009

December
November
Oktober
September
Augustus
Juli
Juni
Mei
April
Maart
Februari 

 

Kennisorganisaties

Kennisorganisaties die van belang zijn voor leefbaarheid van kleine kernen.

Kennisplatformbewoners.nl

Dit is de website van het Kennisplatform Bewonersinitiatieven van kleine kernen in Noord Brabant, Limburg, Gelderland, Zuid-Holland en Zeeland. Het kennisplatform biedt de mogelijkheid om kennis en informatie vast te leggen en uit te wisselen en wil bewoners stimuleren om nieuwe initiatieven op te pakken.

Het Kennisplatform is een initiatief van de Vereniging Kleine Kernen Noord Brabant en is in augustus 2006 gestart in samenwerking met de Vereniging Kleine Kernen Limburg. De Vereniging Kleine Kernen Gelderland heeft zich in juli 2007 aangesloten, de Zuid-Hollandse Vereniging voor Kleine Kernen in 2009 en de Zeeuwse Vereniging voor Kleine Kernen in 2010. De Landelijke Vereniging van Kleine Kernen ondersteunt de landelijke dekking van het intiiatief

Opmerkingen, suggesties en vooral ook inhoudelijke bijdragen zijn van harte welkom. Geregistreerde bezoekers kunnen artikelen en (agenda)berichten schrijven, onderwerpen in het forum plaatsen en projecten, foto's en links toevoegen.

Een handleiding van deze site vindt u hier.

Opmerkingen en suggesties kunt u per email sturen aan info@kennisplatformbewoners.nl

Stand van zaken Kennisplatform

Het Kennisplatform Bewonersinitatieven heeft de afgelopen periode steeds meer vorm gekregen. Naast Limburg en Noord Brabant heeft ook de provincie Gelderland zich aangesloten.

De website is inmiddels behoorlijk uitgebreid en bevat steeds meer informatie. De site kan nog verder verbeteren met de feedback van gebruikers. De elektronische nieuwsbrief komt tweewekelijks uit. De nieuwsbrief bestaat uit berichten van het kennisplatform en verzamelde berichten vanuit circa 120 verschillende nationale en regionale bronnen. Inmiddels is het eerste actiethema "de Geldkraan" afgerond. Er zijn inmiddels vijf themagroepen:

Er zijn inmiddels ook workshops georganiseerd voor het maken van videoverslagen, voor het opzetten en onderhouden van dorpswebsites en voor het publiceren op het web.

Een Klankbordgroep begeleidt de ontwikkeling van de website. De komende tijd zal vooral veel aandacht besteed worden aan de verdere promotie van de website, het stimuleren van het gebruik en het vormen en trainen van een redactieteam. Belangstellenden om mee te werken zijn van harte welkom.

Ook feedback op de website en de nieuwsbrief stellen wij zeer op prijs.

Implementatieplan Kennisplatform

Als bijlage is het implementatieplan van het kennisplatform te downloaden.
BijlageGrootte
Implementatieplan.doc78 KB

Kennisplatform gestart: innovatieve vrijwilligers gezocht.

De verenigingen kleine kernen Noord-Brabant en Limburg willen de problematiek van informatie en communicatie rond bewonersinitiatieven op innovatieve en gezamenlijke wijze aanpakken door de opzet van een interactief kennisplatform voor bewonersorganisaties. Dit platform moet helpen om:

 • kennis- en informatie-uitwisseling te stimuleren tussen diverse organisaties waardoor goede ideeën zich sneller verspreiden.
 • verbetering van de kennis- en informatie-uitwisseling tussen vrijwilligersorganisaties en professionele organisaties.
 • enthousiasme kweken onder bewoners om met nieuwe initiatieven aan de slag te gaan. Bij de ontwikkeling van het platform gaat het vooral om toepassingen via internet.

Een sterke relatie met de praktijk van bewonersinitiatieven is een belangrijke vooraarde voor het succes. Een klankbordgroep van beoogde gebruikers van het platform gaat dit proces begeleiden. Voor het project zoekt dit kennisplatform in oprichting vrijwilligers die in de ontwikkeling mee willen werken en mee willen denken.

 • mensen die willen deelnemen aan de klankbordgroep
 • mensen die willen deelnemen aan het uitproberen van de verschillende modules.

Belangstelling? Als u geïnteresseerd bent om mee te werken of u wilt meer informatie, dan kunt u contact opnemen met het PON t.a.v. Peter Franken, Postbus 90123, 5000 LA in Tilburg of per e-mail: Peter Franken

 

Het kennisplatform wordt medegefinancierd door de Provincies Limburg en Noord Brabant en het Leader+ programma.

Start Kennisplatform bewonersinitiatieven

Brabant en Limburg nemen het voortouw

Een jaar van voorbereiding ging eraan vooraf maar de pilot 'interactief kennisplatform bewonersinitiatieven' gaat dit najaar van start in Noord-Brabant en Limburg. Met dank aan beide provinciebesturen en Leader+ die dit project financieel ondersteunen, werken de verenigingen voor kleine kernen in Noord-Brabant en Limburg samen met Cubiss (voorheen de Provinciale Bibliotheekcentrale Noord-Brabant) aan een interactieve mogelijkheid om dorpsraden te voorzien in hun behoefte aan kennis en informatie. Daarvoor wordt deze website ontwikkeld. Op zich niets nieuws, maar waarin onderscheidt deze website zich van andere?

Digitale Dorpendag?
De meeste Brabantse dorpsraden zijn bekend met de Brabantse Dorpendag, een tweejaarlijkse leefbaarheidsmanifestatie voor het platteland die sinds 1997 wordt georganiseerd. Op deze provinciale dag, waarin ontmoeting en uitwisseling van kennis en ervaring centraal staat, worden tal van leefbaarheidsprojecten voor het voetlicht gebracht. Bedoeling ervan is mensen te enthousiasmeren om er in hun kleine kern mee aan de slag te gaan.In feite behoeft de kennisuitwisseling niet beperkt te blijven tot een tweejaarlijks moment, maar die kan ook een meer permanente vorm krijgen. De vereniging kleine kernen noord-brabant speelde al langer met de gedachte een kenniscentrum leefbaarheid platteland op te richten om de dorpsraden te ondersteunen. De vraag was hoe dit op een betaalbare manier kon worden gerealiseerd.

Interactief en veelzijdig
De vereniging legde het verzoek neer bij het PON dat in samenwerking met zelfstandig adviseur Bert Alkemade, voorheen programmaleider bij de SEV op het terrein van ICT en Wonen, Zorg en Welzijn, een projectvoorstel formuleerde. "Het is de bedoeling een digitaal kennisplatform voor en door dorpsraden op te zetten en kennis en ervaring met leefbaarheidsprojecten te verspreiden," licht Bert Alkemade toe. Websites bestaan natuurlijk al veel langer, maar het ontbreekt vaak aan interactie. Het verschil is nu dat iedereen actief kan bijdragen aan de site door plaatsing van berichten, foto's, video's en overige informatie. Iedereen wordt actief geinformeerd via een automatische nieuwsbrief waar leden van dorpsraden zich op kunnen abonneren. Je hoeft dan niet telkens naar de website om te zien of er iets nieuws is. Dorpsraden kunnen zich centraal aanmelden via de website of eenvoudig zelf een eigen nieuwsbrief samenstellen. "We streven naar een automatische koppeling met de lokale verenigingen zodat die niet twee keer hetzelfde nieuwsbericht hoeven in te voeren. Op deze manier kunnen de Limburgse en Brabantse dorpsraden snel de laatste ontwikkelingen met elkaar uitwisselen," vult Bert Alkemade aan.

Het kennisplatform is geen vervanger van de dorpendag, want niets gaat boven menselijke ontmoeting. Het platform heeft in dat opzicht een aanvullende functie'

"Dat laatste kan natuurlijk erg interessant zijn," vindt Peter Franken, ambtelijk secretaris van de vereniging kleine kernen noord-brabant: "Op de dorpendag krijg je meestal projecten te zien die al afgerond zijn, maar wat er allemaal aan initiatieven loopt binnen de provincie, is vaak niet bekend en het kan best interessant zijn om dat wel te weten. Je kunt elkaar dan tijdens een proces bevragen of ervaringen uitwisselen. Deze persoonlijke nieuwsvoorziening is maar een van de mogelijkheden. Het succes staat of valt met het gebruik van de dorpsraden. We willen namelijk de mogelijkheden van de site verder ontwikkelen, samen met de dorpsraden om ook uit te vinden waar precies behoefte aan is," stelt Bert Alkemade. We leggen als het ware de infrastructuur aan, maar of en wanneer er gebruik van wordt gemaakt is mede afhankelijk van de inhoudelijke vraag en de technische ontwikkelingen. Daarom wordt de website modulair opgebouwd."

Bert Alkemade vervolgt: "We zitten nu nog in een testfase en nodigen iedereen uit om een kijkje te nemen op en te reageren via de website www.kennisplatformbewoners.nl. Dorpsraden en andere geinteresseerden kunnen zich daar ook aanmelden voor de nieuwsbrief en gebruik maken van de andere functies binnen de website." "Neem een kijkje en laat horen wat je ervan vindt," stelt Peter Franken tot slot. "Het is de bedoeling dat de website aansluiting houdt bij de behoefte van de dorpsraden. De website is nog niet compleet en daarvoor hebben we de hulp van de Limburgse en Brabantse dorpsraden nodig. Ook zijn we nog op zoek naar enthousiaste leden van dorpsraden voor in onze klankbordgroep. Dat kunnen zowel technisch georienteerde mensen zijn maar ook die zich richten op de inhoud. Onze voorkeur gaat uit naar een gezonde mix van personen die veel en weinig ervaring hebben. Zo is er ook plaats voor enkele dorpsraden die nog geen website hebben maar die dat wel graag willen." Kandidaten voor deelname aan de klankbordgroep kunnen zich melden bij het secretariaat van de vereniging.

Bron: Kernkracht nr 3 - 2006

Website statistieken

Overzicht statistieken van bezochte pagina's op deze website

Statistieken per groep

nid; $tdtitle[$a] = $td_row->title; $a++; } ?> "; $a=1; for ($a=1; $a<=$an; $a++){ $query= "select node.nid FROM node, og_ancestry WHERE node.nid=og_ancestry.nid AND og_ancestry.group_nid='$tdnid[$a]'"; //echo $query; $result=mysql_query($query) or die (mysql_error); $aantal = mysql_num_rows($result); echo ""; echo ""; $query2= "select node_counter.totalcount FROM node, node_counter, og_ancestry WHERE node.nid=node_counter.nid AND node.nid=og_ancestry.nid AND og_ancestry.group_nid='$tdnid[$a]'"; //echo $query2; $result2=mysql_query($query2) or die (mysql_error); $aantal2 = mysql_num_rows($result2); //list($sum) =mysql_fetch_row($result2); $sum='0'; while (list($totalcount) =mysql_fetch_row($result2)){ //echo "sum".$sum."
"; //echo "tot".$totalcount."
"; $sum=$sum+$totalcount; } echo ""; } echo "

Statistieken van groepspagina's per

GroepAantal pagina'sAantal keer gelezenGemiddeld per pagina
". $tdtitle[$a]."".$aantal."".$sum.""; If ($aantal>0){ echo round($sum/$aantal); } else{ echo "-"; } echo"
"; ?>

Statistieken per soort pagina

type; $tdname[$a] = $td_row->name; $a++; } ?> "; $a=1; for ($a=1; $a<=$an; $a++){ $query= "select node.nid FROM node, node_type WHERE node.type=node_type.type AND node_type.type='$tdtyp[$a]'"; //echo $query; $result=mysql_query($query) or die (mysql_error); $aantal = mysql_num_rows($result); echo ""; echo ""; $query2= "select node_counter.totalcount FROM node, node_counter WHERE node.nid=node_counter.nid AND node.type='$tdtyp[$a]'"; //echo $query2; $result2=mysql_query($query2) or die (mysql_error); $aantal2 = mysql_num_rows($result2); //list($sum) =mysql_fetch_row($result2); $sum='0'; while (list($totalcount) =mysql_fetch_row($result2)){ //echo "sum".$sum."
"; //echo "tot".$totalcount."
"; $sum=$sum+$totalcount; } echo ""; } echo "

Statistieken van soorten pagina's per

PaginasoortAantal pagina'sAantal keer gelezenGemiddeld per pagina
". $tdname[$a]."".$aantal."".$sum.""; If ($aantal>0){ echo round($sum/$aantal); } else{ echo "-"; } echo"
"; ?>

Statistieken per thema

tid; $tdname[$a] = $td_row->name; $a++; } ?> "; $a=1; for ($a=1; $a<=$an; $a++){ $query= "select node.nid FROM node, term_node WHERE node.nid=term_node.nid AND term_node.tid='$tdtid[$a]'"; //echo $query; $result=mysql_query($query) or die (mysql_error); $aantal = mysql_num_rows($result); echo ""; echo ""; $query2= "select node_counter.totalcount FROM node_counter, term_node WHERE term_node.nid=node_counter.nid AND term_node.tid='$tdtid[$a]'"; //echo $query2; $result2=mysql_query($query2) or die (mysql_error); $aantal2 = mysql_num_rows($result2); //list($sum) =mysql_fetch_row($result2); $sum='0'; while (list($totalcount) =mysql_fetch_row($result2)){ //echo "sum".$sum."
"; //echo "tot".$totalcount."
"; $sum=$sum+$totalcount; } echo ""; echo""; } echo "

Statistieken van termen per

ThemaAantal pagina'sAantal keer gelezenGemiddeld per pagina
". $tdtid[$a].".-".$tdname[$a]."".$aantal."".$sum."".round($sum/$aantal)."
"; ?>

Implementatie kennisplatform gaat volgende fase in

De implementatie van het kennisplatform bewoners.nl gaat de volgende fase in. In de derde fase (januari-juni 2007) stond de promotie van het kennisplatform centraal. De klankbordgroep is in deze fase samengesteld en is diverse keren fysiek en on-line (chat) bij elkaar gekomen. Dit heeft geleid tot diverse verbeteringen aan website en nieuwsbrief. Er zijn verschillende promotiekaarten gemaakt die verstuurd zijn naar de dorpsorganisaties en op verschillende bijeenkomsten verspreid zijn. Verder is het actiethema "de Geldkraan" uitgevoerd rond de financiering van dorpsinitiatieven. Het actiethema heeft veel informatie en bekendheid opgeleverd, maar minder actieve bijdragen dan gehoopt. Het bezoek aan de website is in het afgelopen half jaar behoorlijk toegenomen. Het aantal abonnees van de nieuwsbrief is gegroeid van 185 eind december 2006 tot bijna 600 op dit moment. Verder is er een succesvolle workshop geroganiseerd rond het maken van korte video verslagen.

Activiteiten in fase 4

Aan het einde van deze derde fase kon ook de VKK Gelderland als lid van het kennisplatformbewoners.nl toetreden. De VKK Gelderland heeft hiervoor een bijdrage ontvangen van de provincie Gelderland. Hiervoor worden ook twee nieuwe modules ontwikkeld en getest. Het gaat hierbij om het delen van documenten via een besloten omgeving en het op afstand toegankelijk maken van het archief van de VKK Gelderland.

Een belangrijk doel voor de volgende (4e) fase tot eind november 2007 is om dorpsraden te stimuleren om zelf berichten op het kennisplatform te plaatsen. Naast het ontwikkelen en testen van de nieuwe modules in Gelderland zijn belangrijke activiteiten in deze fase:

 1. Het verder vorngeven samenstellen en trainen van een redactieteam van het kennisplatform.
 2. Het stimuleren dat leden van dorpsraden zich als correspondent ("kennislinker") aanmelden van het kennisplatform voor activiteiten van hun dorpsraad.
 3. Het initiëren van twee themagroepen die mede via de website kennis en ervaringen verzamelen en uitwisselen. De twee thema's waar volgens de enquête de meeste belangstelling voor is zijn gemeenschapshuizen en bouwen voor starters/senioren.
 4. Het verder inrichten en vullen van de projectendatabase.
 5. Het opzetten van een vraag- en antwoord dienst samen met redactie en themagroepen.
 6. Het organiseren van workshops:
 • Opzetten en onderhouden van een dorpswebsite;
 • Schrijven voor het web voor leden van redacties van dorpswebsites;
 • Maken van videoverslagen.
 1. Het testen en verder ontwikkelen van nieuwe chat en discussiesoftware, samen met de klankbordgroep.
 2. Het formuleren en realiseren van nieuwe verbeteringen en aanpassingen aan website en nieuwsplatform.
 3. Verdere promotie van het kennisplatform via bestaande bijeenkomsten en nieuwskanalen.
 4. Voorbereiden van (feestelijke) afsluitende bijeenkomst in fase 5 (december 2007) met alle actieve betrokkenen.
Wij staan graag open voor suggesties en voor iedereen die een bijdrage wil leveren aan een of meer van deze activiteiten.

Inspirerend kennisfeest in Liessel

Op zaterdag 15 december organiseerde het kennisplatformbewoners.nl het Kennisfeest "de vraag en het antwoord" in gemeenschapshuis de Kastanje in Liessel. Ondanks de drukke periode vlak voor kerst namen ruim 40 mensen deel aan deze inspirerende ontmoeting.

Tijdens de plenaire bijeenkomst memoreerde voorzitter Wim van Lith van de Vereniging van Kleine Kernen NoordBrabant aan het belang van het kennisplatform voor de uitwisseling van ervaringen tussen dorpsinitiatieven in Limburg, Noord Brabant en Gelderland. Projectleider Peter Franken schetste de ontwikkeling van het kennisplatform sinds de start in augustus 2005 en de groeiende belangstelling voor de website, de 2-wekelijkse nieuwsbrief en de bijeenkomsten en workshops. Zie ook de bijlage.

Frits Pijnenburg gaf een inspirerende schets van de kansen die Bouwen in Eigen Beheer biedt voor het bouwen van betaalbare woningen in kleine kernen, met name voor starters en senioren. Hij liet ook met name zien hoe groot de betrokkenheid van deelnemers is bij dit soort projecten. Zie ook de bijgaande presentatie.

Dré de Kort van de dorpsraad Casteren besprak de ontwikkeling en exploitatie van het nieuwe dienstencentrum "den Oard". Uit zijn verhaal bleek waar een gemeenschap toe in staat is als de handen ineengeslagen worden.

Rianne Boenink (VKK Gelderland) vertelde over het maken van een dorpsplan en de speciale rol van vrijwillige procesbegeleiders in Gelderland. De VKK Gelderland beschikt over een pool van meer dan 20 vrijwilligers die het proces van het maken van een dorpsplan kunen begeleiden. De verantwoordelijkheid blijft uiteraard bij de bewoners zelf. Kennisplatformbewoners.nl biedt een besloten groep waar de procesbegeleiders hun ervaringen kunnen uitwisselen.

Geert van Raaij (Vortum Mullem) presenteerde de nieuwe website van Vortum-Mullem. De website is gemaakt met een zelf ontwikkeld content management systeem. Alle verenigingen kunnen een eigen bijdrage leveren en gratis een eigen"verenigingssite" terugkrijgen. De website is een groot succees en kent forse bezoekersaantallen. Zie ook de bijlage.

Rob Ouwerkerk (Ven Zelderheide) liet aan de hand van een video zien hoe een de dorpsraad met een zelfgemaakte video de provinciale besluitvorming heeft beinvloed. Een tweede video presenteert het nieuwe dorpsplan. Met de voor iedereen beschikbare apparatuur (camera en computer) en relatief simpele programma's zoals moviemaker kan elke dorpsraad op deze manier video zeer effectief inzetten.

Na de plenaire presentaties volgde twee ronden. Inde eerste ronde konden de deelnemers vragen formuleren rond vijf thema's: Bouwen, gemeenschapshuizen, dorpsplannen, dorpswebsites en video. Daarna volgde een ronde waarin de vragen zo goed mogelijk werden beantwoord. Voor de beste vragen en antwoorden was een prijs beschikbaar. Zie de bijlagen voor de vragen en antwoorden. Deze zullen binnenkort in het nieuwe onderdeel "vraag en antwoord" op deze website worden opgenomen.

De bijeenkomst werd afgesloten met een borrel en een prijsuitreiking.

Projectleider Peter Franken van het Kennisplatformbewoners.nl dankte alle inleiders, deelnemers en organisatoren hartelijk voor hun bijdrage.


 

Foto's van het Kennisfeest vindt u in het fotoalbum.

Tijdens het kennisfeest zijn ook cartoons gemaakt door Peti Buchel van Beeldleveranciers.nl. Deze zijn in dit album te bekijken.

BijlageGrootte
Introductie Vortum-Mullem.info Kennisfeest.pdf19.9 MB
Presentatie Kennisplatformbewoners.nl117.5 KB
Presentatie Bouwen in Eigen Beheer1.52 MB
vragen en antwoorden concept.doc186 KB

Voorbeeld nieuwsbrief

Kop Nieuwsbrief
Jaargang 2007 nr. 5
Nieuwsbrief van het Kennisplatform Bewonersinitiatieven kleine kernen Limburg & Noord Brabant, samengesteld uit diverse bronnen. U kunt ook zelf uw berichten plaatsen op www.kennisplatformbewoners.nl.
Klik op de titels van een bericht om online verder te lezen.
Nieuw op kennisplatformbewoners.nl
Weggaan, blijven of terugkomen : een onderzoek naar wonen en leefbaarheid onder inwoners en oud-inwoners van Molenschot.
De Werkgroep Leefbaarheid Molenschot zet zich in voor de leefbaarheid van het dorp. Een belangrijk onderdeel daarvan is voldoende geschikt woningaanbod. meer lezen
De kern van Brabant
Ter gelegenheid van het vijfjarig bestaan van de vereniging kleine kernen noord-brabant verscheen eind 2005 een jubileumboekje onder de titel De Kern van Brabant. meer lezen
InnovatieNetwerk
InnovatieNetwerk ontwikkelt grensverleggende vernieuwingen in landbouw, agribusiness, voeding en groene ruimte en zorgt dat die door belanghebbenden in de praktijk worden gebracht. meer lezen
Duurzaamheid is het toverwoord
Onlangs zijn er debatten gehouden met alle lijsttrekkers van de politieke partijen die meedoen aan de komende statenverkiezingen. Daarbij was het thema duurzaamheid.meer lezen
Wandeltocht
Wandelroute op weg door Heusden.Bijdrage aan de leefbaarheid van dorp. meer lezen
Fietsbrug verbindt Hoeven met Zevenbergen

Fietsbrug verbindt Hoeven met Zevenbergen

Week van goede doelen in Ysselsteyn een groot succes

Week van de goede doelenAfgelopen week is in Ysselsteyn de week van de goede doelen gehouden. De vele collectes en het gebrek aan vrijwilligers om collectes in stand te houden waren de aanleiding voor dit initiatief. De Dorpsraad heeft met een werkgroep van contactpersonen het initiatief genomen de collectes te bundelen in navolging van Vredepeel.
De week van de goede doelen is een enorm succes geworden. meer lezen
Agenda
Agenda VKK-Noord Brabant
woensdag 21 maart
bestuursvergadering
19.30 uur: aanvang
21.15 uur: leden uit de omgeving aan het woord
22.30 uur: sluiting en nazit

dinsdag 3 april
algemene ledenvergadering
aanvang: 20.00 uur
Brede scholen (Debat)
Aedes-debat, 27 maart: Een brede school in elke wijk: Handen uit de mouwen! De brede school is een succes. In zo’n 600 wijken is de laatste jaren een brede school ontwikkeld: activiteiten voor de jeugd én de buurt gehuisvest onder één dak. Onderwijs vormt de basis. Kinderopvang, welzijn, de peuterspeelzaal en bibliotheek zijn de veel voorkomende partners. En ook sport, cultuur en horeca - verzorgd door bijvoorbeeld een ROC - vinden hun plek. Een brede school vergroot de leefbaarheid en de participatie in de buurt.
Dorpendag Limburg 9 juni 2007
Echt-Susteren is dit jaar op 9 juni de gastgemeente voor de Dorpendag Limburg. In het gemeenschapshuis Roosteren worden een tiental workshops georganiseerd over onder andere dorpsontwikkelingsplannen, brede scholen, multifunctionele dorpsaccommodaties, provinciaal kleine kernenbeleid, WMO in kleine kernen, bouwen in eigen beheer en dorpswebsites. Tevens wordt uitgebreid stilgestaan bij de vraag hoe je als dorpsraad de bewoners betrokken krijgt en houdt. meer lezen
Leefbaarheid, voorzieningen en bewonersinitiatieven
Website voor minima
GELDROP-MIERLO - Mensen in Geldrop-Mierlo die een uitkering ontvangen, kunnen voortaan online hulp krijgen: Joop Heijmans (63) en Marc Albers (51) hebben een website gemaakt met informatie over de verschillende sociale regelingen voor minima.
Dorpsraad wil einde aan 'burenruzie'
Zaterdag 17 maart 2007 - RAVENSTEIN - De dorpsraad Ravenstein gaat zich inzetten om de kou uit de lucht te halen tussen inwoners van het stadje enerzijds en mengvoederbedrijf De Heus anderzijds. Volgens dorpsraadslid Toon Princen is sprake van 'een sterk verzuurde relatie tussen buren', waar een eind aan moet komen.
Straatcontactpersonen 'beheren' Oudheusden
Vrijdag 16 maart 2007 - OUDHEUSDEN - Straatcontactpersonen gaan er in Oudheusden voor zorgen dat het wonen in die wijk, tijdens de sloop en de nieuwbouw, zo prettig mogelijk blijft. Oudheusden krijgt een face-lift met nieuwbouw. Daarvoor worden eind dit jaar de eerste van in totaal 37 huizen gesloopt. Uiterlijk begin 2009 moeten de nieuwe huizen, maisonnettes, ouderenwoningen en het appartementencomplex er staan.
Brabantse dorpen Berkel-Enschot en Udenhout worden steeds grijzer
In de dorpen Berkel-Enschot en Udenhout (gemeente Tilburg) wordt op afzienbare termijn de meerderheid van de bevolking gevormd door 55-plussers. Dit blijkt uit het meest recente informatiebulletin van Vitaal UBé, het samenwerkingsverband van de KBO's, SWO's en de dorpsraden uit de twee dorpen. De vergrijzing van de twee kernen baart zorgen. Berkel-Enschot en Udenhout zijn samen goed voor 10 procent van het totale inwonertal van Tilburg.
Burgers bedenken bouwplannen voor seniorenwoningen
Hennie Straver zag het wel zitten: luxe seniorenwoningen in zijn dorp, Boskoop. Bij een gebrek daaraan, bedacht hij met negen andere Boskopers zelf een plan. Twintig luxe seniorenwoningen in het centrum.
Castenray is de kern met de meeste pit
Castenray is de winnaar geworden van het leefbaarheidsproject Kern met pit. Naast een trofee ontvangt het dorp ook een geldbedrag van 1500 euro.
Preventie door buurt oud-oost is een succes
Woensdag 14 maart 2007 - ZEVENBERGEN - Het spontane initiatief met burgerwachten in de wijk oud-oost in Zevenbergen, is zo'n succes dat het een structureel vervolg krijgt. Er komt zeer waarschijnlijk een blijvend project buurtpreventie waarbij inwoners, gemeente en politie samenwerken om de wijk te beveiligen tegen inbraken.
Website voor buurtsubsidies
Gemeente Breda stelt geld beschikbaar voor buurtactiviteiten. Inwoners kunnen via internet een subsidieaanvraag voor hun plan indienen. Op www.
Dreigend tekort aan zorgpersoneel in grijs Limburg
Limburg vergrijst zo snel dat er een tekort dreigt aan verpleegkundigen en verzorgenden. Dat blijkt uit een maandag gepubliceerd onderzoek in opdracht van de provincie naar de arbeidsmarktsituatie van verpleegkundigen, verzorgenden en sociaal agogen in de provincie tot 2012.
Eijsden en Provincie Limburg gaan voor leefbaarheid: ondertekening Afsprakenkader ‘Vitale kernen en buurten’ (Mediabericht)
Op 6 maart heeft gedeputeerde Herman Vrehen en burgemeester Manon Pelzer van de gemeente Eijsden het Afsprakenkader ‘Vitale kernen en buurten’ ondertekend. De gemeente draagt leefbaarheidsinitiatieven aan en vervolgens kijkt de Provincie hoe hier het beste ondersteuning aan gegeven kan worden.
1,8 miljard voor nieuwe woonconcepten
Woningcorporaties in Limburg, Orbis Medisch en Zorgconcern en een groep beleggers wil de komende jaren samen met de provincie 1,8 miljard euro investeren in zogeheten levensloopbestendige wijken. Die zullen deels nieuw worden opgebouwd, deels worden omgeturnd.
Start virtuele brede scholen in Aa en Hunze en De Wolden (Drenthe)
De stuurgroep Digitale Leefbaarheid, onder voorzitterschap van gedeputeerde Anneke Haarsma (PvdA), heeft in Gieten haar plannen ontvouwd om virtuele brede scholen te starten in vier dorpen in de gemeenten Aa en Hunze en De Wolden. In totaal gaat het hierbij om een investering van 1 miljoen euro, waarvan ongeveer de helft door het rijk wordt betaald.
Nieuwe dorpen (Multimedia)
Film 'Nieuwe Dorpen - vrij denken over wonen en werken op het platteland' in zes delen van het InnovatieNetwerk.
Ontwikkeling buitengebied, recreatie en natuur
Provincie Brabant geeft macht in waterbeschermingsgebieden deels prijs (Mediabericht)
De gemeenten in Brabant krijgen de bevoegdheid om in waterwingebieden af te wijken van beschermende maatregelen die de provincie voorschrijft. Voor het voorstel hiertoe van VVD, CDA en PvdA bestaat een riante meerderheid in Provinciale Staten, die op 14 maart voor het laatst in oude samenstelling bijeen komen. De drie partijen willen met hun voorstel af van de in hun ogen starre regels waaraan gemeenten zich moeten houden bij het verlenen van milieuvergunningen voor bouwactiviteiten binnen beschermingszones voor drinkwaterwinning. ..
Ruimte voor Ruimte levert in Brabant weinig op voor Reconstructiefonds (Mediabericht)
Het is nog lang niet zeker dat de Ontwikkelingsmaatschappij Ruimte voor Ruimte geld overhoudt voor de reconstructie van het Brabantse platteland. Bij de oprichting van het bedrijf in 2002 was dat uitdrukkelijk wel de bedoeling. De ontwikkelingsmaatschappij speelt in Brabant een belangrijke rol in de sanering van de landbouw.
'Klasseboeren' leren kinderen over platteland
Binnenlands Bestuur : Een kleine negentig boeren uit Brabant en Gelderland geven op hun eigen boerderij les over het platteland aan basisschoolkinderen. De zogenoemde 'klasseboeren' moeten scholieren een beter beeld geven van wat er op en om de boerderij gebeurt.
Overige berichten
Nieuwe links in het gezin. De digitale leefwereld van tieners en de rol van hun ouders.

In vrijwel alle gezinnen met tieners is minimaal één computer met een internetverbinding aanwezig, vaak zijn het er meer. Een belangrijk deel van het dagelijkse leven van tieners speelt zich af via internet. Ze communiceren er met elkaar, doen er hun schoolwerk, leren er nieuwe vrienden kennen en organiseren hun sociale leven. Maar naast de voordelen rijzen er vragen over de veiligheid van jongeren online.

Wat is de nieuwe sociale realiteit in Europa? (Mediabericht)
De Europese Commissie is een openbare consultatie gestart om de balans op te maken van de huidige sociale realiteit en de trends in de Europese samenlevingen, zoals ontwikkelingen op het gebied van demografie en globalisering. Deze ‘balans van de sociale realiteit’ werd voor het eerst voorgesteld in de mededeling. ‘Een agenda voor de burger’ van mei 2006.
Wilt u deze nieuwsbrief regelmatig ontvangen? Stuur dan een email met als onderwerp "Aanmelden Nieuwsbrief" aan info@kennisplatformbewoners.nl Wilt u de nieuwsbrief niet meer ontvangen? Stuur dan een email met als onderwerp "Afmelden nieuwsbrief" aan info@kennisplatformbewoners.nl.

 

Handleiding website

Tips en suggesties voor het gebruik van deze site

Dit is de testsite van het Kennisplatform Bewonersinitiatieven van kleine kernen in Limburg en Noord Brabant. Het kennisplatform biedt de mogelijkheid om kennis en informatie vast te leggen en uit te wisselen en wil bewoners stimuleren om nieuwe initiatieven op te pakken.

Deze site is nog in ontwikkeling. Opmerkingen, suggesties en vooral ook inhoudelijke bijdragen zijn van harte welkom. Geregistreerde bezoekers kunnen verhalen schrijven, berichten in het forum plaatsen en afbeeldingen en links toevoegen. Bijdragen aan deze testsite worden ook in definitieve site opgenomen.

Registratie

Om een bijdrage te kunnen leveren vragen wij u om zich te registreren. U ontvangt dan een bevestigings-email met een link om uw registratie te activeren. Hiermee logt u in en kunt uw gebruikersnaam en wachtwoord kiezen, waarmee de volgende keren direct kunt inloggen. Deze procedure is bedoeld om misbruik van uw emailadres door anderen te voorkomen.

Bijdragen leveren

Als geregistreerde bezoeker kunt u verhalen schrijven, berichten in het forum plaatsen en afbeeldingen en links toevoegen. U kunt dit doen door in het menu bij "nieuwe bijdrage" het gewenste type bijdrage te kiezen. Onderstaand treft u per type bijdrage een verdere uitleg.

Vragen, opmerkingen en suggesties worden zeer op prijs gesteld per email aan info@kennisplatformbewoners.nl

Afbeelding toevoegen

Om een afbeelding toe te voegen klikt in het menu bij "Nieuwe bijdrage" op "afbeelding". U krijgt dan een invoerscherm te zien met als kop"afbeelding indienen".

Bij "titel" vult u de gewenste titel van uw afbeelding in. Dit veld is verplicht.

Bij "foto-album" kiest u het meest passende foto-album door met de muis op de titel van het gewenste fotoalbum te klikken.

Bij "afbeelding" kunt u de afbeelding van uw computer kiezen en naar de site "uploaden". Klik daarvoor op "browse". U krijgt dan een nieuw scherm met de folders die op uw computer staan. Zoek daarin tot u de juiste afbeelding gevonden hebt en klik dan in dit nieuwe scherm op "open". De locatie van de afbeelding komt dan in het vak "afbeelding" te staan.

NB: Het type afbeeldingen dat kan worden toegevoegd is jpg, jpeg, gif en png en de maximale bestandsgrootte is 1 megabyte. In de meeste fotoprogrammas kunt u een afbeelding openen en dan opnieuw opslaan ("opslaan als") in het gewenste formaat. Bij jpg/jpeg afbeeldingen kunt u bovendien de grootte van het bestand verkleinen door het kwaliteitsniveau te verlagen tot circa 40%. Afbeeldingen met een kleiner bestand (100-300 KB) laden veel sneller. Bezoekers hoeven dan minder lang te wachten tot de afbeelding verschijnt.

Bij "beschrijving" kunt u een beschrijving geven van de afbeelding. Dit veld is niet verplicht. Deze beschrijving kunnen bezoekers van de site zien als zij opde afbeelding klikken. Het vak beschrijving biedt een aantal eenvoudige lay-out mogelijkheden via de icoontjes. Als u met de muis zonder te klikken even op een icoontje wijst, verschijnt een korte uitleg.

Klik onderaan op de knop "voorbeeldweergave" om te zien hoe uw bijdrage er uit komt te zien en eventueel nog aanpassingen te maken voor de plaatsing. Klik op "indienen" om uw bijdrage daadwerkelijk te plaatsen.

 

Agendabericht indienen

Een agendabericht kan gaan over een bijeenkomst, seminar, congres of cursus die van belang is voor lokale organisaties die zich bezig houden met leefbaarheid van kleine kernen. Een agendabericht verschijnt automatisch in de kalender van het kennisplatform.

Om een agendabericht toe te voegen klikt u in het menu bij "Nieuwe bijdrage" op "agendabericht". U krijgt dan een invoerscherm te zien met als kop"agendabericht indienen".

Bij "Begin" en "End" vult u respectievelijk de begindatum en begintijd van de gebeurtenis en de einddatum en eindtijd in. Als de eindtijd onbekend is, laat u deze gelijk aan de datum staan.

Bij "Titel" vult u de titel in die als kop boven uw verhaal moet komen te staan.

Bij "Categorieën" kiest u het meest passende thema door met de muis op de titel van het gewenste thema te klikken. U kunt meerdere selecteren door tijdens het klikken met de muis de ctrl-knop van uw toetsenbord ingedrukt te houden.

Bij "Berichttekst" schrijft u uw eigenlijke verhaal. Het vak "berichttekst" biedt een aantal eenvoudige lay-out mogelijkheden via de icoontjes. Als u met de muis zonder te klikken even op een icoontje wijst, verschijnt een korte uitleg. Het icoontje met het fototoestel is bedoeld voor het invoegen van afbeeldingen op de plaats van uw cursor. Als u hierop klikt, opent zich een scherm waarop de afbeeldingen staan die in het systeem beschikbaar zijn. Door te klikken op een afbeelding open zich een nieuw scherm, waarin u onder andere de titel van de afbeelding kunt veranderen. De overige opties hoeft u in het algemeen niet aan te passen. U kunt op "insert"om de afbeelding toe te voegen aan uw bericht en verder te gaan met uw tekst.

Als de gewenste afbeelding nog niet in het systeem staat, kunt u ook een afbeelding van uw eigen computer invoegen. Na het klikken op icoontje met het fototoestel klikt u op de button "uploaden". U krijgt dan het normale invoerscherm van het indienen van een afbeelding. Als u de afbeelding toegevoegd heeft, kunt u de afbeelding op bovenstaande wijze invoegen in het bericht.

NB: Het type afbeeldingen dat kan worden toegevoegd is jpg, jpeg, gif en png en de maximale bestandsgrootte is 1 megabyte. In de meeste fotoprogrammas kunt u een afbeelding openen en dan opnieuw opslaan ("opslaan als") in het gewenste formaat. Bij jpg/jpeg afbeeldingen kunt u bovendien de grootte van het bestand verkleinen door het kwaliteitsniveau te verlagen tot circa 40%. Afbeeldingen met een kleiner bestand (100-300 KB) laden veel sneller. Bezoekers hoeven dan minder lang te wachten tot de afbeelding verschijnt.

Via de link "bestandsbijlages" kunt een tekst document (eindigend op bijvoorbeeld .doc, .pdf) aan uw bericht toevoegen. U klikt daarvoor op de button "browse" om de folders in uw computer te zien en het gewenste bestand te selecteren. Door op "openen" te klikken, verschijnt de locatie van het bestand onder "een nieuw bestand invoegen". Door op de button "bijvoegen" te klikken wordt het bestand daadwerkelijk in het bij het verhaal bijgevoegd. Een link naar de bijlage verschijnt dan direct onder uw verhaal.

Klik onderaan op de knop "voorbeeldweergave" om te zien hoe uw bijdrage er uit komt te zien en eventueel nog aanpassingen te maken voor de plaatsing. Klik op "indienen" om uw bijdrage daadwerkelijk te plaatsen.

 

Een verhaal toevoegen

Een verhaal kan van alles zijn: een beschrijving van een project, een organisatie of een activiteit. Het kan ook een verslag van een gebeurtenis zijn of een weergave van van uw eigen ervaringen of uw eigen mening.

Om een verhaal toe te voegen klikt u in het menu bij "Nieuwe bijdrage" op "verhaal". U krijgt dan een invoerscherm te zien met als kop"verhaal indienen".

Bij "Titel" vult u de titel in die als kop boven uw verhaalmoet komen te staan.

Bij "Categorieen" kiest u het meest passende thema door met de muis op de titel van het gewenste thema te klikken. U kunt meerdere selecteren door tijdens het klikken met de muis de ctrl-knop van uw toetsenbord ingedrukt te houden.

Bij "Berichttekst" schrijft u uw eigenlijke verhaal. Het vak "berichttekst" biedt een aantal eenvoudige lay-out mogelijkheden via de icoontjes. Als u met de muis zonder te klikken even op een icoontje wijst, verschijnt een korte uitleg. Het icoontje met het fototoestel is bedoeld voor het invoegen van afbeeldingen. Als u hierop klikt, opent zich een scherm waarop de afbeeldingen staan die in het systeem beschikbaar zijn. Door te klikken op een afbeelding open zich een nieuw scherm, waarin u onder andere de titel van de afbeelding kunt veranderen. De overige opties hoeft u in het algemeen niet aan te passen. U kunt op "insert"om de afbeelding toe te voegen aan uw bericht en verder te gaan met uw tekst.

Als de gewenste afbeelding nog niet in het systeem staat, kunt u ook een afbeelding van uw eigen computer invoegen. Na het klikken op het icoontje met het fototoestel klikt u op de button "uploaden". U krijgt dan het normale invoerscherm van het indienen van een afbeelding. Als u de afbeelding toegevoegd heeft aan het systeem, kunt u de afbeelding op de bovengenoemde wijze invoegen in het bericht.

NB: Het type afbeeldingen dat kan worden toegevoegd is jpg, jpeg, gif en png en de maximale bestandsgrootte is 1 megabyte. In de meeste fotoprogrammas kunt u een afbeelding openen en dan opnieuw opslaan ("opslaan als") in het gewenste formaat. Bij jpg/jpeg afbeeldingen kunt u bovendien de grootte van het bestand verkleinen door het kwaliteitsniveau te verlagen tot circa 40%. Afbeeldingen met een kleiner bestand (100-300 KB) laden veel sneller. Bezoekers hoeven dan minder lang te wachten tot de afbeelding verschijnt.

Via de link "bestandsbijlages" kunt een tekst document (eindigend op bijvoorbeeld .doc, .pdf) aan uw bericht toevoegen. U klikt daarvoor op de button "browse" om de folders in uw computer te zien en het gewenste bestand te selecteren. Door op "openen" te klikken, verschijnt de locatie van het bestand onder "een nieuw bestand invoegen". Door op de button "bijvoegen" te klikken wordt het bestand daadwerkelijk in het bij het verhaal bijgevoegd. Een link naar de bijlage verschijnt dan direct onder uw verhaal.

Klik onderaan op de knop "voorbeeldweergave" om te zien hoe uw bijdrage er uit komt te zien en eventueel nog aanpassingen te maken voor de plaatsing. Klik op "indienen" om uw bijdrage daadwerkelijk te plaatsen.

Een weblink toevoegen

Een weblink heeft meestal ten doel om andere bezoekers te attenderen op een interessante internetpagina van een project, organisatie, initiatief of over een bepaald onderwerp internet.

Om een weblink toe te voegen klikt u in het menu bij "Nieuwe bijdrage" op "weblink". U krijgt dan een invoerscherm te zien met als kop "weblink indienen".

Bij "Titel" vult u de titel in van de betreffende internetpagina.

Bij "Categorieen" kiest u het meest passende thema door met de muis op de titel van het gewenste thema te klikken. U kunt meerdere selecteren door tijdens het klikken met de muis de ctrl-knop van uw toetsenbord ingedrukt te houden.

Bij "beschrijving" kunt u een korte beschrijving geven van de internetpagina, met eventueel uw mening over deze website. Het vak beschrijving biedt een aantal eenvoudige lay-out mogelijkheden via de icoontjes. Als u met de muis zonder te klikken even op een icoontje wijst, verschijnt een korte uitleg.

Klik onderaan op de knop "voorbeeldweergave" om te zien hoe uw bijdrage er uit komt te zien en eventueel nog aanpassingen te maken voor de plaatsing. Klik op "indienen" om uw bijdrage daadwerkelijk te plaatsen.

Forum bijdrage indienen

In de forums van deze website kunt u uw mening geven of een vraag stellen over het kennisplatform, over deze website en andere onderwerpen die met de leefbaarheid van kleine kernen te maken hebben.

a. Een nieuw onderwerp plaatsen

Om een nieuw onderwerp te beginnen klikt u in het menu bij "Nieuwe bijdrage" op "forum onderwerp". U krijgt dan een invoerscherm te zien met als kop " forum onderwerp indienen". U krijgt hetzelfde scherm als u klikt op een forum en vervolgens kiest voor de link "een nieuw onderwerp aanmaken".

Bij "onderwerp" vult u beschrijft u het onderwerp van uw bijdrage.

Bij "Categorieen" kiest u het meest passende forum voor uw bijdrage door met de muis op de titel van het gewenste forum te klikken.

Bij "berichttekst" vult u uw eigenlijk bijdrage in. Het vak "berichttekst" biedt een aantal eenvoudige lay-out mogelijkheden via de icoontjes. Als u met de muis zonder te klikken even op een icoontje wijst, verschijnt een korte uitleg.

Klik onderaan op de knop "voorbeeldweergave" om te zien hoe uw bijdrage er uit komt te zien en eventueel nog aanpassingen te maken voor de plaatsing. Klik op "indienen" om uw nieuwe discussieonderwerp, mening of vraag daadwerkelijk te plaatsen.

b. Een antwoord of reactie geven op een onderwerp van iemand anders.

U kunt een antwoord of reactie geven op een onderwerp van iemand anders door op het betreffende onderwerp te klikken en vervolgens op de link "nieuw commentaar toevoegen". U krijgt een invulscherm waarin u uw commentaar kunt plaatsen. Als u niet ingelogd bent, dan verzoeken wij u uw naam en emailadres in te vullen.

Landelijke Vereniging voor Kleine Kernen

Doelen van de LVVK:
 • De LVKK wil zich ontwikkelen tot een vitale netwerkorganisatie op landelijke schaal. Zij wil een bijdrage leveren aan de versterking van de leefbaarheid in de dorpen en op het platteland.
 • De LVKK wil zich, als landelijk netwerk van lokale dorpsorganisaties, richten op de beinvloeding van het landelijk beleid ten aanzien van dorp en platteland. Belangrijk is dat we ons zo goed mogelijk laten voeden door lokale dorpsorganisaties, omdat daar actief gewerkt wordt aan leefbaarheidsvragen.
 • De LVKK wil aandacht schenken aan het van steeds grotere betekenis wordende Europese plattelandsbeleid.
 • Binnen het landelijk netwerk van dorpsorganisaties zal vooral inhoud worden gegeven aan informatie- kennis- en ervaringsuitwisseling. Dit betreft het informeren van koepelorganisaties en waar nodig lokale dorpsorganisaties over landelijk en Europees beleid en ontwikkeling daarbinnen. Daarnaast betreft dit het scheppen van voorwaarden voor het onderling uitwisselen van kennis en ervaring tussen dorpsorganisaties en regionale of provinciale koepels.

Vereniging Kleine Kernen Noord Brabant

De vereniging kleine kernen noord-brabant stelt zich ten doel de belangen van de kleine dorpen en het platteland in Noord-Brabant in de ruimste zin van het woord te behartigen teneinde de leefbaarheid te behouden en zo mogelijk te verbeteren. De vereniging tracht dit doel te bereiken door:

 • het doen verzamelen en bestuderen van gegevens over de problemen van de kleine dorpen en het platteland;
 • het actief (doen) zoeken naar oplossingen voor de problemen;
 • het bevorderen van de uitwisseling van ervaringen van dorpsraden;
 • het in overleg treden met bevoegde autoriteiten;
 • het gevraagd en ongevraagd adviseren van overheden en (particuliere) organisaties;
 • het (doen) uitvoeren van projecten in het belang van leefbaarheid;
 • de leden te informeren;
 • beginnende dorpsraden te ondersteunen en bestaande dorpsraden te adviseren;
 • de oprichting van dorpsraden in Brabant te stimuleren;
 • de deskundigheid van de dorpsraden te vergroten.

Kernkracht, uitgave van VKK Noord Brabant

Kernkracht is een uitgave van de VKK Noordbrabant

Wilt u eenmalig een gratis exemplaar van Kernkracht per post ontvangen?
Neem dan contact op met de ambtelijk secretaris van de vereniging Peter Franken, telefoon: (013) 535 15 35 of stuur een e-mail.

U kunt op de website van VKK Noordbrabant de laatste drie nummers van KERNKRACHT als PDF-bestand downloaden.

 

Vereniging Kleine Kernen Gelderland

De Vereniging Kleine Kernen Gelderland is een snel groeiende organisatie met meer dan 115 dorpsbelangenorganisaties als lid. Haar doel is de leefbaarheid van het platteland in Gelderland in stand te houden en te verbeteren.

Vereniging Kleine Kernen Limburg.

De Vereniging Kleine Kernen Limburg is een organisatie die opkomt voor de belangen en de leefbaarheid van de Kleine Kernen in Limburg. Ons doel is ervoor te zorgen dat de leefbaarheid in kleine kernen behouden blijft en verbeterd wordt wanneer en waar dit nodig is.

U vindt op onze site onder andere informatie over onze organisatie, projecten, taken en verder kunt u nog een aantal Kleine Kernen Kranten op onze website lezen.

We hopen dat de website behulpzaam voor u is.

Indien u de informatie die u zoekt niet op onze site vindt, bel of mail ons.

Voor eventuele vragen kunt u ook bij ons terecht.

PON-Brabant

PON Instituut voor advies, onderzoek en ontwikkeling in Noord-Brabant.

Het Brabants kenniscentrum op sociaal terrein

Met deze site biedt het PON informatie over activiteiten en publicaties. Het PON voert onderzoeken uit die wetenschappelijk van karakter zijn maar gericht op de praktijk. Verder geeft het PON adviezen of zetten nieuwe ontwikkelingen in gang, zoals een visie op zorgvernieuwing of op de leefbaarheid en veiligheid van een gemeente.

Reconstructie en leefbaarheid in Beerze Reusel.

De Reconstructiecommissie Beerze Reusel heeft het PON opdracht gegeven de relatie tussen reconstructie en leefbaarheid in deze regjo verder uit te werken. Dat gebeurt langs twee lijnen, namelijk enerzijds door een inventarisatie van wat er binnen de gemeenten in Beerze Reusel al wordt ondernomen op het gebied van leefbaarheid van het platteland en anderzijds door een inventarisatie van de behoeften die er binnen deze gemeenten leven op dat gebied.

Synthese

Synthese is de onderneming voor hulp- en dienstverlening op sociaal gebied in de regio Noordelijk Limburg en opgericht in 1996.

Synthese werkt vooral in opdracht van de gemeenten Arcen en Velden, Bergen, Gennep, Horst aan de Maas, Meerlo-Wanssum, Sevenum en Venray.
Burgers en organisaties kunnen bij ons terecht met allerlei vragen op sociaal gebied.
Bij Synthese werken 120 professionele dienstverleners die het vak van maatschappelijk werk, jeugd- en jongerenwerk, ouderenwerk, opbouwwerk en peuterspeelzaalwerk goed verstaan.
Door de lokale verankering weet Synthese heel goed wat er op lokaal niveau leeft bij opdrachtgevers en afnemers van diensten. Synthese levert maatwerk. Soms is het noodzakelijk dat we zaken op bovenlokaal niveau aanpakken. Doordat we regionaal georganiseerd zijn, kunnen we dat ook in no time.
Hoe dan ook, kenmerken van onze aanpak zijn: duidelijk, resultaatgericht, geen kapsones maar wel betrokken, de vraag van de klant is uitgangspunt en afspraak-is-afspraak.

Aladin - vragendienst van de bibliotheken

Al@din is de vragendienst van de openbare bibliotheken op internet. Een landelijk netwerk van bibliothecarissen draagt zorg voor de beantwoording. Dat doen ze door onder meer websites, abonneediensten op het web, boeken, naslagwerken, tijdschriftartikelen en instanties te raadplegen.

Welke vragen beantwoordt al@din?
Vragen over alle denkbare onderwerpen, met een paar beperkingen:

 • Al@din verricht geen diepgaand onderzoek en maakt geen huiswerk of werkstukken. Wanneer u veel informatie nodig heeft over een onderwerp, proberen wij u op weg te helpen door naar bronnen of instanties te verwijzen.
 • Voor vragen over zaken als het verlengen of reserveren van materialen, verwijzen wij u naar uw eigen bibliotheek.
 • Voor medische of juridische adviezen, moet u zich wenden tot de bevoegde instanties.
 • Voor vragen over uw computer of software, moet u zich wenden tot uw helpdesk.
 • Al@din beantwoordt geen quizvragen of prijsvragen
 • Al@din beantwoordt geen vragen waar normaliter (commerciële) adviesbureaus voor worden ingehuurd

Enkele voorbeeldvragen

 • Welke inentingen moet mijn hond hebben als ik naar Frankrijk ga?
 • Wat is hypotheekrente en welke invloed heeft deze op de prijzen van huizen?
 • Waar blijven vliegen als het regent?
 • Hoe kan ik op een eenvoudige manier voorouderonderzoek doen?
 • Hoe en wanneer moet ik een treurwilg snoeien?
 • Hoe luidt de tekst van het voetballied "Hup Holland Hup"?
 • In welke tijd werd je als jong meisje naar een klooster gestuurd als je zwanger was?
 • Ik zoek een prentenboek om in een kleuterklas het gebruik van schuttingtaal te bespreken?

Wanneer krijgt u antwoord?
U krijgt binnen een tot vijf werkdagen een antwoord.

Hoe krijgt u antwoord?
Op het door u opgegeven e-mailadres. Als de beantwoording langer dan 24 uur gaat duren, krijgt u daarvan via uw mail bericht. Daarnaast vindt u alle vragen die u aan al@din gesteld heeft, bij Mijn al@din. Hiervoor is het wachtwoord nodig dat u in ons eerste mailtje krijgt.

Werkwijze
Bibliothecarissen van openbare bibliotheken uit het hele land houden zich bezig met de beantwoording van de vragen. Al@din werkt met vier niveaus. Wie een vraag heeft kan die eerst stellen bij de Kennisbank of ‘Is mijn vraag al eerder gesteld.' Hierin bevinden zich alle oude vragen en antwoorden, die up-to-date worden gehouden door een redactie. Als de vraag niet eerder gesteld is, kan hij verstuurd worden en komt hij terecht bij de dichtstbijzijnde bibliotheek. Als voor de vraag specialistische kennis nodig is, dan gaat de vraag een niveau hogerop naar een op dat gebied gespecialiseerde bibliothecaris. Tenslotte wordt er gebruik gemaakt van externe deskundigen.

Uw privacy
Een ingediende vraag en het daarop gegeven antwoord kan worden gebruikt voor opname in de Kennisbank van al@din©, om andere vragenstellers van dienst te zijn. Door u verstrekte persoonlijke gegevens worden uitsluitend gebruikt bij de beantwoording van uw vraag en worden niet aan derden verstrekt. Het opgeven van uw naam is niet verplicht: u mag een schuilnaam (nick-name) gebruiken.

 

Cubiss

Cubiss ondersteunt Brabantse bibliotheken en culturele instellingen, zodat die hun klanten optimaal van dienst kunnen zijn. Als kenniscentrum levert zij producten en diensten op het gebied van Financiele Administratie, ICT/Automatisering, Klantrelaties & Projecten, Marketing & Communicatie, Onderzoek, Personeel & Organisatie, Training & Opleiding, Transport, Leesbevordering, Collecties, Informatieservice en Bibliobussen.

Dichtbij de kern

˜Dichtbij de Kern" is een initiatief van de Rabobank en de Landelijke Vereniging voor Kleine Kernen (LVKK). De site moet het digitale ontmoetingspunt worden voor iedereen die zich, in wat voor rol dan ook, inzet voor de versterking van de vitaliteit van kleine kernen. Op termijn kunt u er inspiratie opdoen door succesvolle projecten te bekijken, meediscussiëren aan de hand van stellingen en eventuele partners opsporen in het overzicht van instellingen en organisaties.

Digitale vraagbaak INFO Wonen

De digitale vraagbaak INFO Wonen ondersteunt iedereen die betrokken is bij het terrein van wonen met uiteenlopende informatie over onder andere de woningvoorraad, nieuwbouw, betaalbaarheid, kwaliteit, leefbaarheid van wijken en stedelijke vernieuwing. Alles overzichtelijk gepresenteerd in tabellen en grafieken, zodat je in één oogopslag op de hoogte bent van relevante woonthema's.

Dorpennetwerk Limburg

09:00

Sinds 2008 organiseert de VKKL het Dorpennetwerk Limburg. Opbouwwerkers en gemeentelijke contactpersonen voor dorpsraden komen bijeen om kennis en ervaringen over actuele thema's uit te wisselen.

Locatie: een nog nader te bepalen locatie.

Houdt de website www.vkkl.nl regelmatig in de gaten voor meer informatie of neem contact op met het secretariaat van de VKKL via vkkl@synthese.nl of 077-3978503.

InnovatieNetwerk

InnovatieNetwerk ontwikkelt grensverleggende vernieuwingen in landbouw, agribusiness, voeding en groene ruimte en zorgt dat die door belanghebbenden in de praktijk worden gebracht. Het gaat om innovaties gericht op duurzame ontwikkeling en met een focus op de langere termijn. Deze grensverleggende vernieuwingen probeert InnovatieNetwerk in gang te zetten door het ontwikkelen van baanbrekende concepten die, eenmaal in praktijk gebracht, zorgen voor ingrijpende veranderingen.
De website biedt informatie en documentatie rond diverse thema's en projecten.

Jongeren Netwerk Limburg

JNLSinds 1996 zet het Jongeren Netwerk Limburg (JNL) - bestaande uit jongeren tussen de 15 en 27 jaar - zich in om de positie van jongeren in Limburg te versterken. Ze willen jongeren motiveren en de mogelijkheid bieden hun mening te geven over de dingen die hen aangaan op school, in de eigen buurt, gemeente of zelfs provincie. Daarnaast wil het JNL overheden, verenigingen en organisaties stimuleren, maar in een aantal gevallen ook leren, jongeren hiertoe kansen te bieden. Hoe jongeren te bereiken, is hierbij vaak een centrale vraag. Het JNL wordt mogelijk gemaakt door financiële steun van de Provincie Limburg en ondersteuning van Spark Result (onderdeel Maecon-Groep). Het Jongeren Netwerk Limburg is voor de Provincie Limburg één van de belangrijkste gesprekspartners als het gaat om beleid voor jongeren in de provincie.

Kenniscentrum Duurzame Stad & Streekontwikkeling

Het programmabureau KDS is een kenniscentrum dat programma’s faciliteert.

Het programmabureau KDS is een schakel die zorgt voor opmerkelijke antwoorden op opmerkelijke vragen. KDS laat onderwijs en bedrijfsleven nét een beetje verder kijken. Verder dan hun neus en kennis lang is.

KDS brengt onderwijs in contact met het bedrijfsleven en opent deuren die normaal gesloten blijven. KDS is een netwerkorganisatie die vraag en aanbod matcht. Vraag uit de praktijk met aanbod uit de theorie, zodat altijd de juiste combinatie ontstaat. KDS beantwoordt onopgeloste vraagstukken.

Vraag uit de praktijk levert projecten op, die draaien binnen programma’s. Het programmabureau KDS kent drie programma’s. Het programma “reconstructie” en de programma ‘s “de ondernemende buurt Eindhoven en Helmond”.

MOVISIE

Per 1 januari 2007 is MOVISIE, kennis en advies voor maatschappelijke ontwikkeling, van start gegaan.

MOVISIE heeft als doel de participatie en zelfredzaamheid van burgers te bevorderen. Dit doet MOVISIE door burgerinitiatieven, vrijwilligersorganisaties en professionele organisaties te ondersteunen op het terrein van welzijn, zorg en sociale veiligheid. De vragen en behoeften van deze organisaties sturen de activiteiten.

In MOVISIE bundelen de volgende kennisorganisaties hun krachten:

 • CIVIQ, instituut vrijwillige inzet
 • Kenniscentrum Lesbisch en Homo-emancipatiebeleid (KCLH)
 • Landelijk Centrum Opbouwwerk (LCO)
 • Onderdelen van het NIZW (o.a. NIZW Sociaal Beleid en NIZW Beroepsontwikkeling). Lees meer over de opsplitsing van het NIZW.
 • TransAct
 • X-S2 Kennisnetwerk Sociaal Beleid

Platform Initiatiefgroep Duurzaam Uitgaand Toerisme

Het platform Initiatiefgroep Duurzaam Uitgaand Toerisme (IDUT) is het landelijke Nederlandse netwerk voor duurzame ontwikkeling van uitgaand toerisme. In het platform hebben zitting bedrijfsleven, maatschappelijke organisaties, onderwijs en overheid.

Het platform organiseert o.a. de jaarlijkse Groeneveldconferentie. De Groeneveldconferentie is het toonaangevende Nederlandse evenement voor netwerken en kennisuitwisseling over duurzaam uitgaand toerisme.

De Groeneveld XI Conferentie vindt plaats op 13 juni 2007 te Haarlem.

Het voorzitterschap van IDUT ligt bij de Algemene Nederlandse Vereniging van Reisondernemingen ANVR. Het secretariaat van IDUT is in handen van het Nederlands Comité voor IUCN The World Conservation Union. Fontys Hogescholen beheert de IDUT-website.

Projectbureau Belvedere

Belvedere is een initiatief van vier ministeries: VROM, OCW, LNV en V&W. Hun streven om cultuurhistorie meer te betrekken bij ruimtelijke ontwikkelingen staat verwoord in de Nota Belvedere. Deze nota is in november 1999 in de Tweede Kamer besproken.

Behoud door ontwikkeling
Met de nota Belvedere pleiten de vier ministeries voor een respectvolle omgang met cultuurhistorische waarden binnen ruimtelijke ontwikkelingen. Niet door een veto uit te spreken over veranderingen, ook niet door het verleden onder te schoffelen, maar door te zoeken naar wederzijds profijt. De strategie die hierbij past is die van 'behoud door ontwikkeling'. In deze nieuwe ontwikkelingsgerichte strategie vormt de cultuurhistorie uitgangspunt voor ruimtelijke planvormingsprocessen. Met een tweeledig doel: verbetering van de kwaliteit van de leefomgeving en behoud van het cultuurhistorisch erfgoed.

Belvedere moet gestalte krijgen in het beleid en de uitvoeringspraktijk van vele betrokkenen. Opdat de 'bouwers' van Nederland de Belvedere-strategie in de praktijk gaan brengen, hebben de ministeries voor ondersteuning gezorgd in de vorm van een projectbureau en een subsidieregeling.

Uitvoeringsorganisatie Belvedere
Het projectbureau Belvedere heeft opdracht gekregen de 'nieuw-met-oud'-ontwikkelingsstrategie verder uit te werken. De opdracht is aangenomen tot 2009; na 2009 moeten markt en lagere overheden de strategie hebben geadopteerd.
Ook is er een regiegroep geformeerd waarin onder andere bestuurders van gemeenten, waterschappen en provincies op persoonlijke titel zitting hebben. Zij betrekken op hun beurt inhoudelijke deskundigen en maatschappelijke organisaties bij de uitvoering. De bewindslieden van de vier betrokken departementen zijn eindverantwoordelijk voor de uitvoering.

 

Sociaal Vitaal Platteland

Het Kennisplatform Sociaal Vitaal Platteland verzamelt relevante nieuwsberichten, praktijkvoorbeelden en achtergrondkennis voor professionals die zich met het thema Sociaal Vitaal Platteland bezighouden.

Speeltuinwerk Limburg

Speeltuinwerk Limburg is een provinciale organisatie voor het speeltuinwerk en sinds 2002 erkend door de Provincie Limburg als een organisatie van maatschappelijk belang. Speeltuinwerk Limburg wil samen met anderen meewerken aan het bieden van goede kansen voor onze jeugd en een bijdrage leveren aan een stimulerend en aantrekkelijk leefklimaat voor jonge mensen.

Spelen is meer dan spelen alleen. Het oprichten en exploiteren van kwalitatief goede speelgelegenheden vereist meer en meer specialistische kennis van vrijwilligersorganisaties, maar ook van lokale overheden. Samenwerking tussen deze twee partijen is relevant om te komen tot goede beleidskaders.

Speeltuinwerk Limburg onderstreept het belang dat er meer mentale en fysieke ruimte voor de jeugd moet zijn en aandacht voor gemeenschapszin. Het is daarom noodzakelijk om goede speelgelegenheden te creëren. Wij dragen bij aan de preventieve aandachtspunten met betrekking tot de jeugd. Naast een vraaggerichte organisatie te zijn, adviseren wij lokale overheden en organisaties bij het uitvoeren van het lokale beleid ten aanzien van jeugd en jongeren.

Door middel van diverse themagerichte activiteiten, die elk jaar in een werkplan worden vormgegeven, wordt bovenstaande nagestreefd.

Stichting Kennisloket Integrale gebiedsontwikkeling

In het gebied Beerze Reusel functioneert al een paar jaar een kennisloket. Het kennisloket is een samenwerking van de kennisinstellingen in het gebied en de partners die betrokken zijn bij het revitaliseringsproces in Beerze Reusel. Het onderwijs stelt zijn deskundigheid beschikbaar om initiatiefnemers te ondersteunen. Door middel van het netwerk van het kennisloket worden
vragen uit de praktijk en aanbod vanuit het onderwijs aan elkaar gekoppeld.
Het kennisloket is sinds maart 2006 ondergebracht in de Stichting ‘Kennisloket Integrale Gebiedsontwikkeling’. Op 1 maart is de Stichting het project ‘Kwartiermaken Boven-Dommel en de Peel’ gestart. Doel is een aantal zaken uit te voeren die nodig zijn om ook in de gebieden Boven-Dommel en De Peel een kennisloket te kunnen inrichten. Beide reconstructiecommissies
hebben aangegeven aan een dergelijk kennisloket behoefte te hebben. Tot eind oktober 2007
wordt er gewerkt aan:

 • samenwerking met minimaal vier kennisinstellingen per gebied; in een intentieverklaring worden afspraken vastgelegd over het beschikbaar stellen van een medewerker voor de functie van Onderwijsinterface (OIF) en over cofinanciering van het kennisloket,
 • het ontwikkelen van een opleidingtraject voor deze OIF’s, en
 • het uitvoeren van de opleiding voor OIF’s.

Het project wordt gesubsidieerd door de provincie Noord-Brabant vanuit het programma ‘Lerend naar een Duurzaam Brabant’. De provincie is enthousiast over het concept van een kennisloket. Er wordt dan ook gewerkt aan een plan om per 2012 in elk reconstructie / revitaliseringsgebied een kennisloket te hebben.
Omdat KDS medewerkers eerder ervaring hebben opgedaan in de samenwerking met het onderwijs en de andere partijen in de gebieden, zullen zij bij de uitvoering van het project betrokken worden.

Kennisloket

Het Kennisloket is een organisatie die zich bezighoudt met het makelen en schakelen tussen vragen uit de praktijk en onderwijs.

Het ontwikkelen en uitwerken van projectideeen vergt vaak veel tijd en inspanning. Daarnaast is er niet altijd de juiste kennis voor handen. Hiervoor biedt het Kennisloket een oplossing. Door het inzetten van kennis, capaciteit, faciliteiten en coaching die is te vinden bij verschillende betrokken onderwijsinstellingen kunnen de projecten doorgang vinden.

Het kan om de meest uiteenlopende vragen, denk bijvoorbeeld aan het schrijven van een ondernemingsplan, het ontwikkelen van een logo, het maken van fietsroutekaarten. Voor een overzicht van de verschillende projecten (lopen, openstaand en afgerond) kunt u een kijkje nemen onder de knop recente projecten.

Werkgebied

Het Kennisloket heeft als werkgebied het Reconstructiegebied Beerze-Reusel. Hierin liggen de volgende gemeenten: Goirle, Oisterwijk, Oirschot, Eersel, Bladel, Reusel de Mierden en Hilvarenbeek.

Stichting Recreatie:

De Stichting Recreatie is het kennis- en innovatiecentrum voor de recreatiesector. Wij verzamelen, bewerken en verspreiden kennis ter versterking en vernieuwing van recreatie, toerisme en groene ruimte in Nederland. De Stichting Recreatie kent feiten en cijfers en signaleert trends.

Wat wilt u weten?

 1. Wat voor soort producten en diensten levert de Stichting Recreatie?
 2. Met welke thema's en sectoren houdt de Stichting Recreatie zich bezig?
 3. Wat kan de Stichting Recreatie voor mij doen?
 4. Welke opdrachtgevers heeft de Stichting Recreatie?
 5. Wie werken er bij de Stichting Recreatie?
 6. Hoe kan ik de Stichting Recreatie bereiken?
 7. Wat kan ik allemaal op deze site vinden?

Vrienden van het platteland

De Stichting Vrienden van het Platteland zet zich in voor het behoud van ons platteland en wil daarom burgers bewust maken van de veranderingen op het platteland en de bijbehorende problemen. De stichting ondersteunt vernieuwende initiatieven, brengt burgers in contact met boeren en tuinders en stimuleert de dialoog tussen stad en platteland. Zodat ieder mens zich bewust wordt van zijn verantwoordelijkheid voor de toekomst van het platteland.

Vrijwilligersnetwerk

Vrijwilligersnetwerk.nl biedt een overzicht van ondersteuningsorganisaties voor het vrijwilligerswerk in Limburg.

stichting Instandhouding Kleine Landschapselementen in Limburg

 

Stichting IKL-Limburg

De Stichting Instandhouding Kleine Landschapselementen in Limburg, IKL is een provinciaal werkende organisatie die gevraagd en ongevraagd de actieve zorg bevordert voor natuur en landschap in het Limburgse cultuurlandschap. IKL richt zich daarbij op het behoud en versterking van de karakteristieke verscheidenheid in het landschap. De instandhouding van de natuurlijke, cultuurhistorische en landschappelijke waarden is niet alleen van belang voor de mensen die er wonen, werken en recreëren, maar evenzeer voor de planten en dieren die er (kunnen) voorkomen.